تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸ لیست ۴

قیمت ماهانه (ریال) آدرس ابعاد
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر ۳۰۳X1518
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس جنوب به شمال تقاطع بيهقي ۳۰۷X1625
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس شمال به جنوب تقاطع بيهقي ۳۰۲X1657
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس شمال به جنوب پل سواره رو حقاني ۴۱۷X1517
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس جنوب به شمال پل سواره رو حقاني ۳۹۴X1612
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس جنوب به شمال بالاتر از صدر ۳۰۸X1811
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس شمال به جنوب پل مكانيزه ظفر ۳۶۰X1425
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدرس جنوب به شمال پل مكانيزه ظفر ۳۶۲X1420
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شيخ فضل ا… نوري شمال به جنوب پل سواره رو جلال آل احمد ۳۰۷X1527
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شيخ فضل ا… نوري جنوب به شمال پل سواره رو جلال آل احمد ۳۰۷X1507
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت شرق به غرب پل سواره رو گاندي ۳۰۰X1611
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت شرق به غرب پل سواره رو کردستان ۳۵۸X1877
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان ۳۵۸X2024
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ميدان پونك جنوب به شمال مقابل مجتمع تجاري بوستان ۳۱۵X1315
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت غرب به شرق پل سواره رو گاندي ۳۹۰X1610
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت شرق به غرب پل سواره رو آفريقا ۳۱۵X1815
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت غرب به شرق پل سواره رو آفريقا ۳۹۳X1620
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شيخ فضل اله غرب به شرق بعد از خروجي جناح ۳۱۳X1995
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اشرفي اصفهاني جنوب به شمال بالاتر از صادقيه پل اول(درمانگاه شهرداري) ۳۰۷X1507
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت غرب به شرق پل سواره رو ستاري (پل اول) ۳۰۷X1317
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ همت غرب به شرق پل سواره روشيخ بهايي ۳۱۰X1822
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باقری شمال به جنوب بعد از تقاطع رسالت (روبروی شهرک مترو ) ۳۰۷X2007
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو ) ۳۰۷X1807
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنياي نور ۳۱۵X1610
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسالت غرب به شرق مقابل مجتمع دنياي نور ۳۲۰X1420
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز ۳۱۰X1520
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسالت غرب به شرق بعد از صياد (استاد حسن بنا) ۳۱۰X1815
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسالت شرق به غرب قبل از صياد (استاد حسن بنا) ۳۱۵X1380
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صدر ورودي كامرانيه جنوب به شمال پل سواره رو آبشار ۳۱۰X1017
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صدر غرب به شرق بعد از شريعتي ۳۱۰X1210
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شمال به جنوب پل سواره رو نيايش ۳۱۰X1810
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یادگار امام شمال به جنوب بالاتر از نیایش ۳۰۷X2007
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شمال به جنوب پل گیشا ( مکانیزه ۳۵۷X1767
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران جنوب به شمال پل سواره رو نيايش ۳۱۳X1813
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ يادگار امام شمال به جنوب پل سواره رو همت ۳۱۴X1820
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ يادگار امام جنوب به شمال پل سواره رو همت ۳۱۴X1820
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شمال به جنوب پايين تر از يادگار مقابل آتي ساز ۳۱۷X1220
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران جنوب به شمال قبل از يادگار مقابل آتي ساز ۳۱۵X1815
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شرق به غرب اول ولنجك روبروي پمپ بنزين ۳۱۰X1810
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نواب جنوب به شمال نبش بريانك ۳۱۷X2007
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نواب شمال به جنوب نبش بريانك ۳۰۷X1977
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شمال به جنوب تقاطع پل مديريت (مكانيزه) شمالي-(چپ ۲۴۷X1207
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران شمال به جنوب تقاطع پل مديريت (مكانيزه) شمالي (راست ۳۰۷X1807
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران جنوب به شمال تقاطع پل مديريت(مكانيزه) ۳۰۷X1457
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چمران غرب به شرق اول ولنجك روبروي پمپ بنزين ۳۱۰X1220
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حکیم غرب به شرق روبروي ميلاد قبل از چمران ۳۰۷X1807
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تهران کرج شرق به غرب پل سواره رو شرقي استاديوم آزادي ۳۰۷X1807
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقي استاديوم آزادي ۳۰۷X1817
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تهران قم بعد از عوارضي تابلوي سوم ۴۶۰X4210
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قم تهران قبل از عوارضي تابلوي سوم ۴۶۰X3960
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حكيم شرق به غرب پل سواره رو كارگر ۳۰۷X1727
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حكيم غرب به شرق پل سواره رو كارگر ۳۰۷X2007
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آزادگان شمال به جنوب قبل از جاده مخصوص ورودي اتوبان تهران كرج ۳۰۷X1507
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اندرزگو شرق به غرب قبل از تقاطع علوي ( مجتمع سانا) ۳۱۵X1015
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حقاني  شمال به جنوب روبروي روزنامه اطلاعات مقابل متروي حقاني ۳۱۰X1807
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حقاني جنوب به شمال روبروي روزنامه اطلاعات مقابل متروي حقاني ۳۱۰X1812
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آفریقا جنوب به شمال پل سواره رو میرداماد ۳۰۴X1604
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد ۳۰۲X1032
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نیایش شرق به غرب پل سواره رو بلوار فرحزادی ۳۰۷X1507
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی ۳۰۷X1507
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وليعصر جنوب به شمال قبل از ظفر ۳۱۰X1600
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ خيابان ميرداماد شرق به غرب قبل از خروجي مدرس ۳۰۵X1147
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ خيابان ميرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس ۳۰۴X1490
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نيايش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب ۳۱۵X1960
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نيايش  غرب به شرق مقابل باشگاه انقلاب ۳۶۰X1240
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نيايش شرق به غرب بعد از سئول ۳۱۵X2410
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نيايش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد ۳۰۷X1807
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نيايش غرب به شرق قبل از پل سعادت آباد ۳۰۷X1807
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شريعتي جنوب به شمال روبروي پارك شريعتي ۳۱۵X1615
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ كردستان جنوب به شمال بعد از ورودی همت شرق ۳۰۷X1317
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ كردستان  جنوب به شمال بعد از خروجي همت شرق ۳۰۹X1812
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ كردستان شمال به جنوب خروجي همت شرق ۳۱۲X1817
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ كردستان شمال به جنوب خروجي همت غرب ۳۱۰X1107
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میدان آرژانتین شمال به جنوب جنب شهروند بیهقی  (ورودي ميدان) ۳۱۳X1514
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میدان آرژانتین جنوب به شمال جنب شهروند بیهقی ۲۵۰X1533
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏‏‏جاده مخصوص  شرق به غرب پل سواره رو ستاري ۳۷۰X1759
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  مصطفي خميني شمال به جنوب نرسيده به چهارراه سيروس ۳۰۷X1007
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاري جنوب به شمال پل سواره رو آيت ا… كاشاني قبل از مركز خريد كوروش ۳۰۷X1507
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ افسريه جنوب به شمال ميدان بسيج ۲۰۷X2007
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ميدان شوش غرب به شرق مقابل سينما شباهنگ ۳۰۷X1757
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صیاد شیرازی جنوب به شمال پل سواره رو همت ۳۶۰X1560
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت ۴۱۰X1510
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش ۳۱۰X1010
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  آزادی غرب به شرق نبش خیابان خوش ۳۱۰X1010
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاري شمال به جنوب بعد از فردوس قبل از خروجي تهران كرج ۳۱۴X1820
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاري جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودي تهران كرج ۳۱۴X1816
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جاده مخصوص  شرق به غرب  كيلومتر ۱۵ مقابل فروشگاه شهر فرش ۳۱۰X1825
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاري شمال به جنوب بعد از همت روبروي مجتمع كوروش ۳۱۰X1510
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاري جنوب به شمال  قبل از همت روبروي مجتمع كوروش ۳۱۰X1510
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ افسريه شمال به جنوب بعد از سه راه تختي روبروي بيمارستان بعثت ۳۱۰X2020
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ افسريه جنوب به شمال قبل از سه راه تختي روبروي بيمارستان بعثت ۳۱۰X1760
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ميدان آزادي شمال به جنوب زيرگذر غربي ۲۵۵X1510
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جناح بعد از ميدان آزادي جنوب به شمال پل ورودي پايانه مسافربري غرب تهران ۲۶۵X1520
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جناح نرسيده به ميدان آزادي شمال به جنوب پل ورودي پايانه مسافربري غرب تهران ۲۶۵X1520
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ميدان هفت تير خيابان كريم خان  شرق به غرب نبش خردمند ۳۰۷X1207
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ميدان هفت تير خيابان كريم خان غرب به شرق نبش خردمند ۳۰۷X1207
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج ۳۱۷X2117
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox