جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

 شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

برنامه صبحگاهي

پارك ملي كوير 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

سيري در جهان 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

زندگي ماهي آزاد 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

سينما صبحانه 8:00

راه

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

سينما صبحانه 8:00

كارليتوس

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

مجله بارداري

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

(شيرخوارگان حسيني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15(سخنراني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه تركيبي13:00

(ايستاده برموج)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

از آسمان

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

يك فنجان سلامت

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

كودك روز تعطيل 13:00

قبل،

همه گروه ها(209)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

فيلم سينمايي14:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(210)

گروه دو و سه (209)

گروه چهار(206)

تكرارمجموعه شبانه كيميا16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه(208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

(ريحانه)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

 

برنامه تركيبي16:00

طبيعت 360 درجه

قبل، زيرنويس، بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

دست پخت هاي خودماني

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

آئينه خانه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

برنامه ساعت 21:30

مستند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

دايره  زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

جشنواره سينمايي  24:00

آقاي 2000

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

خلاصه مجموعه كيميا 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

جشنواره سينمايي  24:00

پليس اجباري

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

 

جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما 94 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox