جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

 شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

برنامه صبحگاهي

پارك ملي كوير 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

سيري در جهان 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

زندگي ماهي آزاد 7:15

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهي

داستاني 7:00

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

كودك صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

سينما صبحانه 8:00

راه

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

سينما صبحانه 8:00

كارليتوس

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

مجله بارداري

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

(شيرخوارگان حسيني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

تكرار مجموعه شبانه كيميا 11:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15(سخنراني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه تركيبي13:00

(ايستاده برموج)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

از آسمان

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه تركيبي14:15

يك فنجان سلامت

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

كودك روز تعطيل 13:00

قبل،

همه گروه ها(209)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

فيلم سينمايي14:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(210)

گروه دو و سه (209)

گروه چهار(206)

تكرارمجموعه شبانه كيميا16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه(208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا 16:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

(ريحانه)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

 

برنامه تركيبي16:00

طبيعت 360 درجه

قبل، زيرنويس، بين

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

كودك عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

دست پخت هاي خودماني

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

آئينه خانه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه يك(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه كيميا 21:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

برنامه ساعت 21:30

مستند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(206)

گروه چهار(205)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه يك تا سه(209)

گروه چهار(208)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

دايره زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

تركيبي 24:00

دايره  زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

جشنواره سينمايي  24:00

آقاي 2000

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

خلاصه مجموعه كيميا 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

جشنواره سينمايي  24:00

پليس اجباري

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (205)

 

جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما 94 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox