جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه سوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه سوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

 

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مسا بقات پارا المپيك)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

تكرار سينمايي

رنگ خدا 10:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

تكرار سينمايي

  شمارش معكوس مرگ 10:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

 

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:30

(بيا بريم سفر)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(مسابقات تكواندو)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

 

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 14:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

 

ديدار اول فوتسال

  ايران- روسيه 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

ديدار دوم فوتسال

  ايران- روسيه 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

هفته هشتم ليگ برتر

  پديده مشهد- استقلال 15:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

ديدار تيم ها ي ملي فوتبال 

  ايران- ژاپن 17:00

قبل ،زيرنويس،بين

 گروه يك  (%100+335)

گروه  دو (%80+335)

 گروه سه(%60+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(سه پاس)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

هفته هشتم ليگ برتر

  پرسپوليس- صباي قم 18:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

 

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

فوتبال اروپا

 (آلمان- گرجستان) 22:15

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه نــود  22:30

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك(%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

فوتبال خارجي تيم هاي ملي

 (ايتاليا- نروژ) 22:15

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

سينما گلخانه 24:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(308)

گروه چهار  (307)

 
 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox