جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه سوم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

 

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مسا بقات پارا المپيك)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

تكرار سينمايي

رنگ خدا 10:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

تكرار سينمايي

  شمارش معكوس مرگ 10:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

 

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:30

(بيا بريم سفر)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(مسابقات تكواندو)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

 

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 14:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

 

ديدار اول فوتسال

  ايران- روسيه 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

ديدار دوم فوتسال

  ايران- روسيه 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم 16:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

هفته هشتم ليگ برتر

  پديده مشهد- استقلال 15:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

ديدار تيم ها ي ملي فوتبال 

  ايران- ژاپن 17:00

قبل ،زيرنويس،بين

 گروه يك  (%100+335)

گروه  دو (%80+335)

 گروه سه(%60+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي 19:00

(سه پاس)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

هفته هشتم ليگ برتر

  پرسپوليس- صباي قم 18:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

 

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

فوتبال اروپا

 (آلمان- گرجستان) 22:15

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه نــود  22:30

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك(%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

فوتبال خارجي تيم هاي ملي

 (ايتاليا- نروژ) 22:15

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

سينما گلخانه 24:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(308)

گروه چهار  (307)

 
 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox