شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

 

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  8:30

(صبح و نشاط)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

تكرار سينمايي

خشاب خالي 10:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

تكرار سينمايي

  شرلوك 10:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

 

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

 

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

جشنواره سينمايي 14:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (311)

گروه سه   (309)

گروه چهار   (307)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 17:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

 

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

برنامه تركيبي 17:30

(جدول)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

فوتبال مقدماتي جام جهاني2018

 عمان- ايران

18:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه (%50+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 آرسنال- منچستريونايتد 18:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه يادگاري

(تكرارموج شب) 19:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (306)

گروه سه و چهار   (304)

 

برنامه تركيبي 20:15

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي 20:00

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

 

(مسابقه 103) 21:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (304)

گروه چهار   (303)

 

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 اتلتيكو مادريد- رئال مادريد 22:00

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه نــود  23:00

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك   (%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

مستند اجتماعي 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

سفر بخير 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

گلخانه 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي 23:00

(سفر بخير)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

گزارش ورزشي 23:15

تحليل واليبال

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

سينما گلخانه 23:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(308)

گروه چهار  (307)

 
 
 

پستهای اخیر

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox