جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه سوم سيما 94

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

 

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهي  8:30

(صبح و نشاط)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (304)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:15

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 8:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

تكرار سينمايي

خشاب خالي 10:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

تكرار سينمايي

  شرلوك 10:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

 

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (306)

 

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشي ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه يك(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (305)

جشنواره سينمايي 14:15

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (311)

گروه سه   (309)

گروه چهار   (307)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 16:30

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي 17:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

 

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

برنامه تركيبي 17:30

(جدول)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

فوتبال مقدماتي جام جهاني2018

 عمان- ايران

18:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه (%50+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 آرسنال- منچستريونايتد 18:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي 19:00

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه يادگاري

(تكرارموج شب) 19:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (306)

گروه سه و چهار   (304)

 

برنامه تركيبي 20:15

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي 20:00

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي 20:45

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

 

(مسابقه 103) 21:00

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (304)

گروه چهار   (303)

 

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 اتلتيكو مادريد- رئال مادريد 22:00

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(312)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه يك (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه نــود  23:00

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك   (%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

مستند اجتماعي 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

سفر بخير 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

گلخانه 22:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي 23:00

(سفر بخير)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

گزارش ورزشي 23:15

تحليل واليبال

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

سينما گلخانه 23:30

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(308)

گروه چهار  (307)

 
 
 

Recent Posts

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox