جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه پنجم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:00

سخنراني

قبل، 

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  7:00

سخنراني

قبل،

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه صبحگاهي

مستند5 8:00

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (503)

تماشاخانه 9:00

قبل،

گروه يك تا سه  (503)

گروه چهار (502)

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) 10:30

قبل،

گروه يك تا سه  (503)

گروه چهار (502)

برنامه ساعت  13:00

(توقف ممنوع)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (503)

برنامه ساعت  13:30

(طارم زيبا)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (503)

تماشاخانه 13:30

قبل،

گروه يك تا سه  (503)

گروه چهار (502)

فيلم سينمايي  13:30

در دل طبيعت

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (509)

گروه  چهار(508)

رنگين كمان 14:45

قبل

همه گروه ها  (504)

رنگين كمان 14:45

قبل

همه گروه ها  (504)

رنگين كمان 14:45

قبل

همه گروه ها  (504)

رنگين كمان 14:45

قبل

همه گروه ها  (504)

رنگين كمان 14:45

قبل

همه گروه ها  (504)

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) 14:45

قبل،

گروه يك تا سه  (503)

گروه چهار (502)

رنگين كمان 15:00

قبل

همه گروه ها  (504)

تكرار سريال عصر  16:30

شايد براي شما هم…

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(504)

گروه چهار  (503)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

به خانه برميگرديم 17:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (512)

گروه دو و سه(511)

گروه  چهار  (510)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه يك تا سه (507)

گروه  چهار(506)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

پليس و نگهبان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

نيمه پنهان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

نيمه پنهان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516)  

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

سريال  (شايد براي شما هم…)

20:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو (516) 

گروه سه(513)

گروه  چهار(511)

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

طارم زيبا

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:15

توقف ممنوع

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

انسان، علم،طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

انسان و طبيعت

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:00

توتيا

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:00

توتيا

قبل،

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار(505)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(شايد براي شما هم…)23:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(506)

گروه چهار  (504)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

قبل اخبار 24

  گروه يك تا سه (503)

  گروه چهار(502)

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox