جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه چهارم سيـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

سخنراني 8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال حادثه09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

هنر نامه 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مكعب 10:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر 11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نمايشخانه12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نمايشخانه12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند خارجي 12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نمايشخانه12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نمايشخانه12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نمايشخانه12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صهباي تسنيم12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

  صد برگ13:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند خارجي 13:0

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 1430

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سينما چهار 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سينما سينما 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

الف 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد فيلم  15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد انديشه  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد تاتئر 16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد شعر  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد كتاب  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

اسطرلاب 16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

زاويه 16:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

با چراغ و آيينه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

با چراغ و آيينه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نغمه ها 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

فانوس 17:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهانكهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

پايان ناباروري19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

معرفت19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار(401)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

نغمه ها  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

دانش ترافيك  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

الف  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

سينما چهار  قبل و زيرنويس، بين 20:30

گروه يك تا سه(402)

  گروه چهار (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند خارجي  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

سريال خارجي حادثه  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

هنر نامه  22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد تئاتر23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

سينما سينما 24:00

قبل  ،زيرنويس ، بين

گروه يك تا سه(402)

گروه چهار  (401)

نقد كتاب  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

اسطرلاب23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاويه  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فيلم 23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

نقد انديشه23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox