كنـداكتور هفتگي شبـكه چهارم سيـما مهر94

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند 7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

سخنراني 8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال دونالنون   09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 10:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند  11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صهباي تسنيم  11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فرمول 4  13:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

طنز  پيشگان   13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سينما چهار 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند داخلي 14:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

تكرار سينما سينما 14:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

سخنراني 14:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

آسمان شب 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم 15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد فيلم  15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

زاويه   16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد فيلم  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

هنر نامه  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد كتاب  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد دانش 16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

مستند خارجي 16:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نگاره هاي جاودان 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

ستاره هاي جاودان  17:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نماي كوتاه 17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

پايان ناباروري   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

معرفت   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

الف  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (401)

سينما چهار  قبل و زيرنويس، بين 20:30

گروه يك تا سه   (402)

  گروه چهار (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

هنر نغمه  22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

نقد تئاتر   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

سينما سينما    24:00

قبل  ،زيرنويس ، بين

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار  (401)

نقد كتاب  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (401)

 

نقد دانش   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاويه  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فيلم 23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

آسمان شب   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

Recent Posts

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox