مقایسه مبلغ ریالی آگهی های بانک ها تیر 94

[wp_charts title=”linechart” type=”bar” datasets= “0,0,120000000,0,0,0,0,0,120000000,0,0 next 0,129000000,468000000,0,440400000,258000000,1166400000,103200000,516000000,0,0 next 290400000,0,0,0,0,151200000,0,0,480000000,0,0 next 0,0,0,96000000,504000000,0,192000000,0,0,0,0 next 0,0,330000000,0,0,720000000,498000000,252000000,228000000,0,15000000 next 0,0,0,0,0,0,0,0,0,195600000,0 next 0,0,0,0,420000000,0,0,0,0,0,0 next 127200000,0,272400000,0,254000000,497200000,0,570000000,465000000,0,0″ labels=”بانک اقتصاد نوین,بانک پاسارگاد,بانک تجارت,بانک رفاه کارگران,بانک سامان,بانک شهر,بانک قوامین,بانک مسکن,بانک ملت,بانکداری اینترنتی-سبا پردازش,شرکت تامین سرمایه نوین” scaleoverride=”true” scalesteps=”5″ scalestepwidth=”250000000″ scalestartvalue=”0″ scaleFontSize=”18″ width=”80%” colors=”#4572a7,#aa4643,#89a54e,#71588f,#4198af,#db843d,#93a9cf,#d19392″ fillopacity=”0.9″]

 

[wp_charts title=”linechart” type=”bar” datasets= “0,0,120000000,0,0,0,0,0,120000000,0,0 next 0,129000000,468000000,0,440400000,258000000,1166400000,103200000,516000000,0,0 next 290400000,0,0,0,0,151200000,0,0,480000000,0,0 next 0,0,0,96000000,504000000,0,192000000,0,0,0,0 next 0,0,330000000,0,0,720000000,498000000,252000000,228000000,0,15000000 next 0,0,0,0,0,0,0,0,0,195600000,0 next 0,0,0,0,420000000,0,0,0,0,0,0 next 127200000,0,272400000,0,254000000,497200000,0,570000000,465000000,0,0″ labels=”بانک اقتصاد نوین,بانک پاسارگاد,بانک تجارت,بانک رفاه کارگران,بانک سامان,بانک شهر,بانک قوامین,بانک مسکن,بانک ملت,بانکداری اینترنتی-سبا پردازش,شرکت تامین سرمایه نوین” scaleoverride=”true” scalesteps=”5″ scalestepwidth=”400000000″ scalestartvalue=”0″ scaleFontSize=”18″ width=”80%” colors=”#4572a7,#aa4643,#89a54e,#71588f,#4198af,#db843d,#93a9cf,#d19392″]

 

[wp_charts title=”linechart” type=”bar” datasets= “0,0,120000000,0,0,0,0,0,120000000,0,0 next 0,129000000,468000000,0,440400000,258000000,1166400000,103200000,516000000,0,0 next 290400000,0,0,0,0,151200000,0,0,480000000,0,0 next 0,0,0,96000000,504000000,0,192000000,0,0,0,0 next 0,0,330000000,0,0,720000000,498000000,252000000,228000000,0,15000000 next 0,0,0,0,0,0,0,0,0,195600000,0 next 0,0,0,0,420000000,0,0,0,0,0,0 next 127200000,0,272400000,0,254000000,497200000,0,570000000,465000000,0,0″ labels=”بانک اقتصاد نوین,بانک پاسارگاد,بانک تجارت,بانک رفاه کارگران,بانک سامان,بانک شهر,بانک قوامین,بانک مسکن,بانک ملت,بانکداری اینترنتی-سبا پردازش,شرکت تامین سرمایه نوین” scaleoverride=”true” scalesteps=”5″ scalestepwidth=”400000000″ scalestartvalue=”0″ scaleFontSize=”18″ width=”80%” colors=”#4572a7,#aa4643,#89a54e,#71588f,#4198af,#db843d,#93a9cf,#d19392″]

 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox