how-to-work

خدمات دپارتمان پژوهش بازار شرکت روزنه ارتباط

 1. مطالعات پیش از تولید یا واردات
  امکان سنجی طرح های تجاری و تهیه طرح توجیهی Feasibility study
  • طراحی طرح تجاری کسب و کار Business plan
  • تحلیل تقاضا Demand analysis
  • تحقیق رفتار مصرف کننده Consumer Research
  • تست ذائقه مصرف کننده Taste testing
  • برنامه ریزی ورود محصول Launch plan
  • تحلیل رقابت Competition analysis
 2. برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک Strategic marketing planning
 3. مطالعات بازار
  سهم بازار Market share
  • پایش بازار Market monitoring
  • تحلیل بازخورد Feedback analysis
 4. طراحی برنامه ارتباطات منسجم بازاریابی IMC planning
 • تحقیقات پیش نیاز طراحی برنامه
 • تدوین برنامه اجرایی
 • ارزیابی اثربخشی تلاش ها
 1. مطالعات نام تجاری Brand audit
 • مطالعه هویت های موجود در طبقه برند جدید
 • مطالعه تداعی های برند Brand associations
 • استراتژی های توسعه برند Brand development
 • مطالعه آگاهی از برند Brand awareness شامل recognition/aided&unaided recall
 • مطالعه شاخص های غیرمالی ارزش ویژه برند
 1. برنامه ریزی و طراحی استراتژی های توسعه برند
 • تعریف هسته اصلی/نام گزینی/ارزش گزینی
 • تعیین جایگاه Positioning
 • طراحی هویت
 1. اجرای عملیات میدانی شامل:
  انجام پروژه های سمپلینگ
  • عملیات پرزنتوری
  • تست ذائقه و تست طعم
  • پرسشگری و مصاحبه میدانی

دپارتمان تحقیقات بازار روزنه ارتباط

تاسیس 1378

02145837

WordPress Image Lightbox