تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان سال ۱۳۹۹

 
ردیفآدرسنوع تابلوابعاد به متر (H × W)مبلغ یکما هه (ریال)
01تقاطع بزرگراه فرودگاه و آقا بابایی (ضلع شمال شرقی)بیلبـورد9 × 4

250/000/000

02اتوبان چمران (اردستانی) بعد از زیر گذر میدان لاله (مسیر غرب به شرق)پل عـابر پیـاده3/5 × 15

300/000/000

03اتوبان چمران (اردستانی) بعد از زیر گذر میدان لاله (مشیر شرق به غرب)پل عـابر پیـاده3/5 × 10

250/000/000

04خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال)پل عـابر پیـاده3 × 12

250/000/000

05خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب)پل عـابر پیـاده3 × 12

250/000/000

06خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) لاین مخالفپل عـابر پیـاده3 × 12

200/000/000

07بلوار کشاورز حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب)پل عـابر پیـاده3 × 12

300/000/000

08بلوار کشاورز حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق)پل عـابر پیـاده3 × 12

300/000/000

09بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر شرق به غرب)پل عـابر پیـاده3 × 12

250/000/000

10بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر شرق به غرب)پل عـابر پیـاده3 × 10

250/000/000

11بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر غرب به شرق)پل عـابر پیـاده3 × 12

250/000/000

12بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر غرب به شرق)پل عـابر پیـاده3 × 12

250/000/000

13بزرگراه چمران مقابل خیابان اشراق – مسیر غرب به شرقپل عـابر پیـاده5/3×7

300/000/000