به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان سال ۱۳۹۹

ردیف آدرس نوع تابلو ابعاد به متر

(H × W)

مبلغ

یکما هه (ریال)

۰۱ تقاطع بزرگراه فرودگاه و آقا بابایی (ضلع شمال شرقی) بیلبـورد ۹ × ۴

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۲ اتوبان چمران (اردستانی) بعد از زیر گذر میدان لاله (مسیر غرب به شرق) پل عـابر پیـاده ۳/۵ × ۱۵

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۳ اتوبان چمران (اردستانی) بعد از زیر گذر میدان لاله (مشیر شرق به غرب) پل عـابر پیـاده ۳/۵ × ۱۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۴ خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۵ خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۶ خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) لاین مخالف پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۷ بلوار کشاورز حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۸ بلوار کشاورز حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۰۹ بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر ۱ (مسیر شرق به غرب) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰ بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر ۲ (مسیر شرق به غرب) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱ بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر ۱ (مسیر غرب به شرق) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲ بزرگراه شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر ۲ (مسیر غرب به شرق) پل عـابر پیـاده ۳ × ۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳ بزرگراه چمران مقابل خیابان اشراق – مسیر غرب به شرق پل عـابر پیـاده ۵/۳×۷

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید