به روز شده در تاریخ 1400/01/28

تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان 

 ردیفآدرسنوع تابلوابعاد به مترمبلغ
یکما هه
بلوار کشاورز1بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب)عرشه پل3×1268.000.000
2بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق)عرشه پل3×1268.000.000
3بلوار کشاورزی، مقابل خیابان باغ فردوس(مسیر شرق به غرب)عرشه پل5/3×1068.000.000
4بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان ارتش(مسیر شرق به غرب)عرشه پل4×1268.000.000
5بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان ارتش(مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×1268.000.000
بزرگراه خرازی6بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1268.000.000
7بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1268.000.000
8بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل5/3×1268.000.000
9بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل5/3×1268.000.000
بزرگراه ردانی10بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت الله صادقی (مسیر غرب به شرق)عرشه پل5/3×1568.000.000
11بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت الله صادقی (مسیر شرق به غرب)عرشه پل5/3×1568.000.000
12بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار (مسیر غرب به شرق)عرشه پل5/3×1268.000.000
13بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار(مسیر شرق به غرب)عرشه پل5/3×1268.000.000
14بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد (مسیر غرب به شرق)عرشه پل5/3×1268.000.000
15بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد (مسیر شرق به غرب)عرشه پل5/3×1568.000.000
بلوار کاوه16خیابان کاوه، مقابل خیابان شهید کرمی (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1568.000.000
17خیابان کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1268.000.000
18خیابان کاوه، مقابل مدرسه سادات ( مسیر شمال به جنوب)عرشه پل5/3×748.000.000
رزمندگان19خیابان رزمندگان،  قبل از میدان ماه فرخی (مسیر شرق به غرب)عرشه پل3×1268.000.000
20خیابان رزمندگان ، قبل از میدان ماه فرخی (مسیر غرب به شرق)عرشه پل3×1268.000.000
بزرگراه چمران21بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق (مسیر غرب به شرق)عرشه پل5/3×868.000.000
22بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق (مسیر شرق به غرب)عرشه پل5/3×858.000.000
23بزرگراه چمران،مقابل خیابان محمد طاهر( شرق به غرب)عرشه پل3×5/748.000.000
بزرگراه اردستانی24بزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان لاله (مسیر غرب به شرق)عرشه پل15×5/368.000.000
25بزرگراه اردستانی قبل از زیر گذر میدان لاله (مسیر شرق به غرب)عرشه پل10×5/358.000.000
26بزرگراه اردستانی، مقابل فروشگاه کوثر (مسیر غرب به شرق)عرشه پل5/3×1048.000.000
هزارجریب27خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1268.000.000
28خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1268.000.000
29خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1268.000.000
30خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1568.000.000
بزرگمهر31خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بلال (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل4×1068.000.000
32خیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بلال (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل4×1068.000.000
بزرگراه کاظمی33بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر غرب به شرق)عرشه پل3×1258.000.000
34بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر غرب به شرق)عرشه پل3×1258.000.000
35بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر  (مسیر شرق به غرب)عرشه پل3×1258.000.000
سروش36خیابان سروش ، قبل از زیرگذر میدان قدس (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل4×1058.000.000
37خیابان سروش ، بعد از زیرگذر میدان قدس (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل4×1058.000.000
38خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور(مسیر جنوب به شمال)عرشه پل4×958.000.000
39خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل4×958.000.000
40خیابان سروش، بعد از زیر گذر میدان احمد آباد (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل4×858.000.000
مدرس41خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی (مسیر شرق به غرب)عرشه پل4×858.000.000
42خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی (مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×858.000.000
پروین43خیابان پروین، مقابل خیابان حکیم شفایی (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1258.000.000
44خیابان پروین مقابل خیابان حکیم شفایی (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1258.000.000
45خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1258.000.000
46خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1258.000.000
47خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1558.000.000
48خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1258.000.000
سهروردی49خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×1258.000.000
50خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×1258.000.000
51خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) لاین مخالفعرشه پل3×1248.000.000
 52خیابان آتشگاه (مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×858.000.000
 53تقاطع بزرگراه فرودگاه و آقابابایی ( ضلع شمال شرقی)بیلبورد4×948.000.000
میدان لاله54میدان لاله (مسیر شرق به غرب)سه وجهی4×958.000.000
55میدان لاله (مسیر غرب به شرق)سه وجهی4×948.000.000
56میدان لاله (مسیر شمال به جنوب)سه وجهی4×948.000.000
بزرگراه میثمی57ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه(مسیر غرب به شرق)سه وجهی4×1258.000.000
58ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف پل وحید، دید از کوه صفه(مسیر شرق به غرب)سه وجهی4×1258.000.000
59ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه(مسیر شمال به جنوب)سه وجهی4×1248.000.000
اقارب پرست60بزرگراه اقارب پرست،  بطرف بلوار کشاورزی و کوه صفهسه وجهی4×1248.000.000
61بزرگراه اقارب پرست ، بزرگراه ذوب آهن و بلوار کشاورز(مسیر شرق به غرب)سه وجهی4×1248.000.000
62بزرگراه ، اقارب پرست، دید از بزرگراه ذوب آهنسه وجهی4×1248.000.000
مشتاق63خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان (مسیر غرب به شرق)عرشه پل3×1048.000.000
64خیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان (مسیر شرق به غرب)عرشه پل4×848.000.000
جی65خیابان جی مقابل خیابان نیرو (مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×1058.000.000
66خیابان جی مقابل خیابان نیرو (مسیر شرق به غرب)عرشه پل4×1048.000.000
67خیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان (مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×1048.000.000
ارغوانیه68خیابان ارغوانیه (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×848.000.000
69خیابان ارغوانیه (مسیر جنوب به شمال)عرشه پل3×848.000.000
70خیابان ارغوانیه (مسیر شمال به جنوب)عرشه پل3×848.000.000
کهندژ71خیابان کهندژ، قبل از میدان رهنان(مسیر غرب به شرق)عرشه پل4×948.000.000
72خیابان کهندژ، بعد از میدان رهنان(مسیر شرق به غرب)عرشه پل4×948.000.000