به روز شده در تاریخ 1401/03/31

تعرفه اجاره بیلبورد اصفهان 

تمامی قیمت ها به تومان می‌باشد.

لیست بیلبورد های شهری اصفهان

نوع تابلومسیرابعادتعرفه تومان
عرشه پلبلوار کشاورزی،بین سه راه سیمین و میدان ارتش مسیر شرق به غرب 21×413000000
عرشه پلبلوار کشاورزی،بین سه راه سیمین و میدان ارتش مسیر غرب به شرق 21×413000000
عرشه پلبزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی مسیر شمال به جنوب 21×313000000
عرشه پلبزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی مسیر جنوب به شمال 21×313000000
عرشه پلبزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان مسیر جنوب به شمال 21×3/513000000
عرشه پلبزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان مسیر شمال به جنوب 21×3/513000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت اﷲ صادقی مسیر غرب به شرق 15×3/512000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت اﷲ صادقی مسیر شرق به غرب 15×3/512000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار مسیر شرق به غرب 21×3/512000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار مسیر غرب به شرق 21×3/512000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد مسیر شرق به غرب 15×3/512000000
عرشه پلبزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد مسیر غرب به شرق 21×3/512000000
عرشه پلخیابان هزارجریب مقابل دانشگاه مسیر شمال به جنوب 21×312000000
عرشه پلخیابان هزارجریب مقابل دانشگاه مسیر جنوب به شمال 21×312000000
عرشه پلخیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق مسیر شمال به جنوب 21×312000000
عرشه پلخیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق مسیر جنوب به شمال 15×312000000
عرشه پلخیابان سروش ، قبل از زیرگذر میدان قدس مسیر جنوب به شمال 10×412000000
عرشه پلخیابان سروش ، بعد از زیرگذر میدان قدس مسیر شمال به جنوب 10×412000000
عرشه پلخیابان سروش، مقابل مسجدالغفور مسیر جنوب به شمال 9×412000000
عرشه پلخیابان سروش، مقابل مسجدالغفور مسیر شمال به جنوب 9×412000000
عرشه پلخیابان پروین، مقابل خیابان حکیم شفایی مسیر شمال به جنوب 21×311000000
عرشه پلخیابان پروین مقابل خیابان حکیم شفایی مسیر جنوب به شمال 21×311000000
عرشه پلخیابان پروین مقابل خیابان عسگریه مسیر شمال به جنوب 15×311000000
عرشه پلخیابان پروین مقابل خیابان عسگریه مسیر جنوب به شمال 21×311000000
سه وجهیمیدان ﻻله مسیر شرق به غرب 9×411000000
سه وجهیمیدان ﻻله مسیر غرب به شرق 9×411000000
سه وجهیمیدان ﻻله مسیر شمال به جنوب 9×411000000
تابلوچهارراه شیخ صدوق،ضلع شمال شرق تابلو سمت چپ 5×311000000
تابلوچهارراه شیخ صدوق،ضلع شمال شرق تابلو سمت راست 5×311000000
تابلوخیابان حکیم نظامی،چهارراه شریعتی تابلو سمت راست 5×311000000
عرشه پلخ امام خمینی ره مقابل بیمارستان امام حسین ع مسیر جنوب به شمال 21×311000000
عرشه پلخ امام خمینی ره مقابل بیمارستان امام حسین ع مسیر شمال به جنوب 21×311000000
روفوژچهارراه آپادانا مسیر شمال به جنوب 6×313000000
روفوژبلوار دانشگاه، ابتدای خیابان توحید مسیر شمال به جنوب 8×313000000
روفوژبلوار دانشگاه، ابتدای خیابان توحید مسیر جنوب به شمال 8×313000000
عرشه پلبلوار کشاورزی، مقابل خیابان باغ فردوس مسیر شرق به غرب 10×3/512000000
عرشه پلخیابان کاوه، مقابل خیابان شهید کرمی مسیر شمال به جنوب 15×313000000
عرشه پلخیابان کاوه مقابل خیابان شهید کرمی مسیر جنوب به شمال 21×313000000
عرشه پلخیابان کاوه، قبل از میدان ۵۲آبان، مقابل مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب 7×3/511000000
عرشه پلخیابان کاوه ،مقابل خیابان غرضی مسیر شمال به جنوب 21×3/613000000
عرشه پلخیابان کاوه ،مقابل پایانه کاوه مسیر جنوب به شمال 15×3/513000000
عرشه پلبزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب 8×3/512000000
عرشه پلبزرگراه چمران،مقابل خیابان محمد طاهر شرق به غرب 7/5×312000000
عرشه پلبزرگراه چمران،مقابل خیابان آل محمد شرق به غرب 8×3/512000000
عرشه پلبزرگراه اردستانی، مقابل فروشگاه کوثر مسیر غرب به شرق 10×3/511000000
عرشه پلخیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بﻼل مسیر جنوب به شمال 10×413000000
عرشه پلخیابان بزرگمهر ، مقابل خیابان بﻼل مسیر شمال به جنوب 10×413000000
عرشه پلخیابان سروش، بعد از زیر گذر میدان احمد آباد مسیر جنوب به شمال 8×412000000
عرشه پلخیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی مسیر شرق به غرب 8×412000000
عرشه پلخیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی مسیر غرب به شرق 8×412000000
عرشه پلخیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب 21×411000000
عرشه پلخیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال 21×411000000
عرشه پلخیابان پروین حدفاصل شهرداری و پل سرهنگ مسیر شمال به جنوب 21×311000000
عرشه پلخیابان پروین حدفاصل شهرداری و پل سرهنگ مسیر جنوب به شمال 21×311000000
تابلوابتدای خیابان پروین،مقابل فروشگاه رفاه مسیر شمال به جنوب 6×311000000
عرشه پلخیابان آتشگاه مسیر غرب به شرق 8×411000000
سه وجهیبزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه مسیر غرب به شرق 21×411000000
سه وجهیبزرگراه شهید میثمی،بطرف پل وحید، دید از کوه صفه مسیر شرق به غرب 21×412000000
سه وجهیبزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه صفه مسیر شمال به جنوب 21×410000000
سه وجهیبزرگراه اقارب پرست، بطرف بلوار کشاورزی و کوه صفه21×411000000
سه وجهیبزرگراه اقارب پرست ، بزرگراه ذوب آهن و بلوار کشاورز مسیر شرق به غرب 21×410000000
سه وجهیبزرگراه ، اقارب پرست، دید از بزرگراه ذوب آهن21×411000000
عرشه پلخیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان مسیر غرب به شرق 3x1011000000
عرشه پلخیابان مشتاق دوم، مقابل مجتمع پزشکان مسیر شرق به غرب 4x811000000
عرشه پلخیابان جی مقابل خیابان نیرو مسیر غرب به شرق 4x1011000000
عرشه پلخیابان جی مقابل خیابان نیرو مسیر شرق به غرب 10×411000000
عرشه پلخیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان مسیر غرب به شرق 4x910000000
عرشه پلخیابان جی، خروجی زیر گذر میدان خوراسگان مسیر شرق به غرب 4x910000000
عرشه پلخیابان جی، مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق 8×411000000
عرشه پلخیابان جی، مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب 8×411000000
عرشه پلخیابان ارغوانیه مسیر شمال به جنوب 8×310000000
عرشه پلخیابان ارغوانیه مسیر جنوب به شمال 8×310000000
عرشه پلخیابان ارغوانیه مسیر شمال به جنوب 8×310000000
عرشه پلخیابان کهندژ، قبل از میدان رهنان مسیر غرب به شرق 4x911000000
عرشه پلخیابان کهندژ، بعد از میدان رهنان مسیر شرق به غرب 4x911000000
عرشه پلخیابان امام خمینی ره مقابل رسالت مسیر جنوب به شمال3/6x1313000000
عرشه پلبزرگراه آقابابایی ،مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال33/6x1012000000
عرشه پلبزرگراه آقابابایی ،قبل از پل تمدن مسیر جنوب به شمال3x1213000000
عرشه پلبزرگراه آقابابایی ،بعد از پل تمدن مسیر شمال به جنوب33x1213000000
تابلوبزرگراه شهید کشوری مسیر شمال به جنوب 3 تابلوی اول 12000000
تابلوبزرگراه شهید کشوری مسیر شمال به جنوب 3 تابلوی دوم12000000
عرشه پلبلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح مسیر شرق به غرب 3x1212000000
عرشه پلبلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح مسیر غرب به شرق3x1212000000
عرشه پلخیابان رزمندگان ، بعد از میدان ماه فرخی مسیر غرب به شرق3x1212000000
عرشه پلخیابان رزمندگان ، بعد از میدان ماه فرخی مسیر شرق به غرب3x1212000000
عرشه پلبزرگراه چمران،‌ مقابل خیابان اشراق مسیر غرب به شرق3/5x812000000
عرشه پلبزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان ﻻله مسیر غرب به شرق3/5x1512000000
عرشه پلبزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان ﻻله مسیر شرق به غرب3/5x1012000000
عرشه پلبزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر ١ مسیر غرب به شرق3x1211000000
عرشه پلبزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر مسیر شرق به غرب3x1211000000
عرشه پلبزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی سپهر مسیر غرب به شرق3x1211000000
عرشه پلخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر شمال به جنوب3x1212000000
عرشه پلخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر جنوب به شمال3x1212000000
عرشه پلخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود مسیر جنوب به شماللاین مخالف3x1210000000
تابلوتقاطع بزرگراه آقابابایی و فرودگاه ضلع شمال شرقی4x911000000
عرشه پلخ جی ،مقابل خیابان مهدیه )مسیر غرب به شرق(3/5x1211000000
عرشه پلخ جی ،مقابل خیابان مهدیه )مسیر شرق به غرب(3/5x1511000000
عرشه پلخ جی،زیرگذر میدان خوراسگان)مسیر غرب به شرق(3x1210000000
عرشه پلخ جی،زیرگذر میدان خوراسگان)مسیر شرق به غرب(3x1210000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،نرسیده به فرعی قلعه شور)مسیر جنوب به شمال(8x145000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،نرسیده به فرعی قلعه شور)مسیر شمال به جنوب(8x145000000
تابلوباممیدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( ثابت5x1312000000
پریزمامیدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۱5x1310000000
پریزمامیدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۲5x1310000000
پریزمامیدان آزادی،ابتدای خیابان سعادت آباد)بام مجتمع پورپونه( وجه ۳5x1310000000
تابلوبزرگراه دستجردی،بعد از سیتی سنتر تابلوی اول )مسیر جنوب به شمال(5x811000000
تابلوبزرگراه دستجردی،بعد از سیتی سنتر تابلوی دوم )مسیر جنوب به شمال(4x1211000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی اول5x125000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی دوم5x125000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،جنب شهرک آزمایش،)مسیر شمال به جنوب( تابلوی سوم5x125000000
تابلوبزرگراه خلیج فارس،جنب اداره استاندارد ،)مسیر جنوب به شمال(5x125000000