تعرفه اجاره بیلبورد مازندران ۱۳۹۹

ردیفمحل تابلونوع سازهمتراژابعاد تابلوقیمت ماهانه (تومان)
1کلارآباد،وروی امیردشتبیلبورد5010*524/000/000
2کلارآباد،وروی امیردشتبیلبورد5010*524/000/000
3کلارآباد،مقابل مجتمع پانورامابیلبورد5010*524/000/000
4کلارآباد،مقابل مجتمع پانورامابیلبورد5010*524/000/000
5کلارآباد،مقابل امیردشتبیلبورد5010*524/000/000
6کلارآباد،مقابل امیردشتبیلبورد5010*524/000/000
7کلارآباد،مقابل شهرداری (شهرک پالم)بیلبورد5010*524/000/000
8کلارآباد،مقابل شهرداری (شهرک پالم)بیلبورد5010*524/000/000
9کلارآباد،بعد از شهرداریبیلبورد5010*524/000/000
10کلارآباد،بعد از شهرداریبیلبورد5010*524/000/000
11کلارآباد،ورودی متل قو،روبروی اکبرجوجهبیلبورد5010*524/000/000
12کلارآباد،بعد از شهرداریبیلبورد5010*524/000/000
13کلارآباد،ورودی متل قو،روبروی اکبرجوجهبیلبورد5010*524/000/000
14کلارآباد،ورودی متل قو،روبروی اکبرجوجهبیلبورد5010*524/000/000
15کلارآباد،میدان خوشامیانبیلبورد5010*524/000/000
16کلارآباد،بعد از امیردشتپل عابر7212*626/000/000
17کلارآباد،بعد از امیردشتپل عابر7224*326/000/000
18کلارآباد،ورودی مجموعه قوپل عابر9030*327/000/000
19کلارآباد،ورودی مجموعه قوپل عابر9030*327/000/000
20کلارآباد،بعد از میدان خوشامیانبیلبورد5010*524/000/000
21کلارآباد،بعد از میدان خوشامیانبیلبورد5010*524/000/000
22 کلارآباد، مقابل ایران کتانپل عابر11232*3.528/000/000
23 کلارآباد، مقابل ایران کتانپل عابر11232*3.528/000/000
24کلارآباد،روبروی جین وستبیلبورد5010*524/000/000
25کلارآباد،روبروی جین وستبیلبورد5010*524/000/000
26 کلارآباد-مقابل پمپ بنزین کلارآبادبیلبورد5010*524/000/000
27 کلارآباد-مقابل پمپ بنزین کلارآبادبیلبورد5010*524/000/000
28 کلارآباد-مقابل ال سی واکیکیبیلبورد5010*524/000/000
29 کلارآباد-مقابل ال سی واکیکیبیلبورد5010*524/000/000
30 کلارآباد- نرسیده به نمایندگی رنوبیلبورد5010*524/000/000
31 کلارآباد- نرسیده به نمایندگی رنوبیلبورد5010*524/000/000
32 کلارآباد،روبروی فروشگاه تعطیلاتبیلبورد7212*626/000/000
33 کلارآباد،روبروی فروشگاه تعطیلاتبیلبورد7212*626/000/000
34 کلارآباد، بعد از فروشگاه تونلبیلبورد5010*524/000/000
35 کلارآباد، بعد از فروشگاه تونلبیلبورد5010*524/000/000
36 کمربندی تنکابن،روبروی ترمینالپل عابر9624*426/000/000
37 کمربندی تنکابن،روبروی ترمینالپل عابر9624*426/000/000
38 عباسآباد- وسط بلوار مقابل هتل مرواریدبیلبورد7212*626/000/000
39 عباسآباد- وسط بلوار مقابل هتل مرواریدبیلبورد7212*626/000/000
40 عباسآباد- وسط بلوار مقابل بازار ماهیبیلبورد7212*626/000/000
41 عباسآباد-وسط بلوار مقابل بازار ماهیبیلبورد7212*626/000/000
42 عباسآباد- وسط بلوار مقابل کارواش امرج کلابیلبورد7212*626/000/000
43 عباسآباد- وسط بلوار مقابل کارواش امرج کلابیلبورد7212*626/000/000
44 عباسآباد- وسط بلوار مقابل ترنجبیلبورد7212*626/000/000
45 عباسآباد- وسط بلوار مقابل ترنجبیلبورد7212*626/000/000
46 عباسآباد- وسط بلوار مقابل هایپرسنگبیلبورد7212*626/000/000
47 عباسآباد- وسط بلوار مقابل هایپر سنگبیلبورد7212*626/000/000
48 عباسآباد- وسط بلوار مقابل پمپ بنزینبیلبورد7212*626/000/000
49 عباسآباد- وسط بلوار مقابل پمپ بنزینبیلبورد7212*626/000/000
50رامسر نرسیده به تله کابینپل عابر9030*328/000/000
51رامسر نرسیده به تله کابینپل عابر9030*328/000/000
52رامسر-تنکابن ،دوراهی هریسپل عابر11137*328/000/000
53رامسر-تنکابن ،دوراهی هریسپل عابر11137*328/000/000
54 رامسر مقابل پلیس راه ورودی از گیلانبیلبورد6012*526/000/000
55 نشتارود جنب شمس آبادبیلبورد6012*524/000/000
56 نشتارود جنب شمس آبادبیلبورد6012*524/000/000
57 نشتارود مقابل رستوران سنتی چوبیبیلبورد6012*524/000/000
58 نشتارود مقابل رستوران سنتی چوبیبیلبورد6012*524/000/000
59 متل قو، مقابل برجهای قوپل عابر6321.1*328/000/000
60 هچیرود، مقابل پلیسراه نمکآبرودبیلبورد6012*524/000/000
61 چالوس به نمکآبرود مقابل هتل کوروشبیلبورد7212*626/000/000
62 چالوس- نمکآبرود خ امام رضا قبل میدان خط 8بیلبورد7212*626/000/000
63 چالوس- نمکآبرود خ امام رضا قبل میدان خط 8بیلبورد7212*626/000/000
64 چالوس به نمکآبرود میدان خط 8بیلبورد7212*626/000/000
65 چالوس به نمکآبرود میدان خط 8بیلبورد7212*626/000/000
66 چالوس،مقابل ترمینالبیلبورد7212*626/000/000
67 چالوس، ورودی از تهرانبیلبورد7212*626/000/000
68 جاده چالوس،سه راه شهرک صنعتیبیلبورد10515*726/000/000
69 جاده چالوس،مرزن آباد،پارک سعدآبادپل عابر9624*426/000/000
70 مرزن آباد،پارک سعدآباد جاده چالوس،پل عابر9624*426/000/000
71 کیلومتر 0 جاده مرزن آباد به چالوس،پارک سعدآبادبیلبورد8412*726/000/000
72 جاده چالوس، 1 کیلومتربه مرزن آباد پارک رزانبیلبورد5010*524/000/000
73 جاده چالوس، 1 کیلومتربه مرزن آباد پارک رزانبیلبورد5010*524/000/000
74 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل شهرداریبیلبورد5010*524/000/000
75 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل شهرداریبیلبورد5010*524/000/000
76 کرج-چالوس ابتدای مرزن آباد،وسط بلواریبیلبورد6012*525/000/000
77 کرج-چالوس ابتدای مرزن آباد،وسط بلواریبیلبورد6012*525/000/000
78 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل داروخانهبیلبورد5010*524/000/000
79 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل داروخانهبیلبورد5010*524/000/000
80 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل پمپ بنزینبیلبورد5010*524/000/000
81 مرزن آباد،وسط بلواری مقابل پمپ بنزینبیلبورد5010*524/000/000
82 جاده کرج به چالوس، مرزن آباد کنار بلواربیلبورد8412*726/000/000
83 کمربندی جنوبی آمل،هرازبیلبورد328*424/000/000
84 کمربندی جنوبی آمل،هراز،نرسیده به رستوران سیامکبیلبورد287*424/000/000
85 جاده هراز نرسیده به پلیسراه آمل،محمدآبادبیلبورد6012*526/000/000
86 هراز، کیلومتر 08 زرکهبیلبورد6012*526/000/000
87 هراز،کیلومتر 31 شاه زیدبیلبورد9814*726/000/000
88 جاده هراز، بایجانپل عابر7224.1*326/000/000
89 جاده هراز، بایجانپل عابر7224.1*326/000/000
90 نوشهر مقابل مجتمع بانک مرکزیپل عابر10836*326/000/000
91 نوشهر مقابل مجتمع بانک مرکزیپل عابر10836*326/000/000
92 نوشهر-نور،منطقه مزگاهپل عابر9026*326/000/000
93 نوشهر-نور،منطقه مزگاهپل عابر9026*326/000/000
94 نور- عسکرخانپل عابر9030*326/000/000
95 نور سی سنگان،صلاح الدین کلاپل عابر9030*326/000/000
96 نور سی سنگان،صلاح الدین کلاپل عابر9030*326/000/000
97 نوشهر،کیلومتر 2 نوشهر رویان/ شرق به غرببیلبورد328*424/000/000
98 رویان،کیلومتر 1 رویان نوشهر،حسن آباد/غرب به شرقبیلبورد328*424/000/000
99 مقابل مرکز خرید سامسونگ/ غرب بهبیلبورد5010*526/000/000
100 مقابل بانک صادرات،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
101 مقابل بانک صادرات،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
102 مقابل شهرک آرام شهر،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
103 مقابل شهرک آرام شهر،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
104 مقابل شهرک پزشکان،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
105 مقابل شهرک پزشکان،وسط بلواربیلبورد6012*526/000/000
106 ابتدای ایزدشهر،مقابل شهرداریپل عابر10530*3.528/000/000
107 ابتدای ایزدشهر،مقابل شهرداریپل عابر10530*3.528/000/000
108 کیلومتر 1 آمل محمودآبادپل عابر8127*326/000/000
109 کیلومتر 1 آمل محمودآبادپل عابر8127*326/000/000
110آمل محمودآباد،معصوم آبادپل عابر9030*326/000/000
111آمل محمودآباد،معصوم آبادپل عابر9030*326/000/000
112آمل محمودآباد،ورودی روستای حسین آبادپل عابر9030*326/000/000
113 آمل محمودآباد،ورودی روستای حسین آبادپل عابر9030*326/000/000
114 سرخرود،مقابل شهرک سینابیلبورد5511*524/000/000
115 سرخرود،مقابل شهرک سینابیلبورد5511*524/000/000
116 سرخرود،طرح سالمسازی دریا ورودی از فریدونکنارپل عابر9030*326/000/000
117 سرخرود،طرح سالمسازی دریا ورودی از فریدونکنارپل عابر9030*326/000/000
118 سرخرود،میدان امام علی قبل از خانه دریابیلبورد6012*524/000/000
119 سرخرود،میدان امام علی قبل از خانه دریابیلبورد6012*524/000/000
120 سرخرود،مقابل شهرک مهندسینبیلبورد5511*524/000/000
121 سرخرود،مقابل شهرک مهندسینبیلبورد5511*524/000/000
122 سرخرود،مقابل رستوران ترنجبیلبورد6012*524/000/000
123 سرخرود،مقابل رستوران ترنجبیلبورد6012*524/000/000
124 محمودآباد-ابتدای خانه دریاپل عابر8428*326/000/000
125 محمودآباد-ابتدای خانه دریاپل عابر8428*326/000/000
126 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع رویال مالپل عابر9030*326/000/000
127 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع رویال مالپل عابر9030*326/000/000
128 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل شهرک خزرکنارپل عابر9030*326/000/000
129 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل شهرک خزرکنارپل عابر9030*326/000/000
130 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع رویال مالپل عابر9030*326/000/000
131 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل خزرکنار/شرق به غرببیلبورد5412*4.522/000/000
132 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل کتان تافته/شرق بهبیلبورد5412*4.522/000/000
133 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل رویال مالبیلبورد549*6 22/000/000
134 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل درب 2 دریاکناربیلبورد5412*4.522/000/000
135 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع پالمپل عابر6010*622/000/000
136 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع پالمپل عابر9030*326/000/000
137 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل مجتمع پالمپل عابر9030*326/000/000
138 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل اکبرجوجهپل عابر10426.1*426/000/000
139 اتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل اکبرجوجهپل عابر10426.1*426/000/000
140 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل هتل رستوران میزبانبیلبورد9814*726/000/000
141 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل هتل رستوران میزبانبیلبورد9814*726/000/000
142 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل هتل رستوران میزبان،پل عابر9624*426/000/000
143 اتوبان دریاکنار خزرشهر،مقابل هتل رستوران میزبان،پل عابر9624*426/000/000
144 میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار دید از بابلسر/شرق بهبیلبورد5511*524/000/000
145 میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکناربیلبورد16218*930/000/000
146 میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکناربیلبورد9015*626/000/000
147 میدان معلم،دوراهی کمربندی- دید مخالفبیلبورد11917*718/000/000
148 میدان معلم،دوراهی کمربندیبیلبورد12618*726/000/000
149 میدان معلمبیلبورد6012*524/000/000
150 بلوار پاسدران،مقابل وارشپل عابر12030*426/000/000
151 بلوار پاسدران،مقابل وارشپل عابر12030*426/000/000
152 میدان معلم،مجتمع تجای بزرگمهربیلبورد49.511*4.535/000/000
153 میدان معلم،مجتمع تجای بزرگمهربیلبورد49.511*4.535/000/000
154 میدان معلم،مجتمع تجای بزرگمهربیلبورد49.511*4.535/000/000
155 ابتدای بلوار پاسداران،جنب مجتمع بزرگمهر بیلبورد7010*726/000/000
156 میدان معلم،جنب مجتمع تجاری بزرگمهرپل عابر12030*426/000/000
157 میدان معلم،جنب مجتمع تجاری بزرگمهرپل عابر12030*426/000/000
158 بابلسر،خیابان امام،مقابل بیمارستان شفاپل عابر7515*526/000/000
159 بابلسر،خیابان امام،مقابل بیمارستان شفاپل عابر7515*526/000/000
160 میدان امام حسین،مقابل ترمینال دید از بابلسر بیلبورد9015*626/000/000
161 میدان امام حسین،مقابل ترمینال دید از بابل بیلبورد9015*626/000/000
162 میدان امام حسین،مقابل ترمینال دید از بابلسرپل عابر10234*326/000/000
163 میدان امام حسین،مقابل ترمینال دید از بابلپل عابر10234*326/000/000
164 بابلسر،بهنمیر جنب پل کالهپل عابر7224*320/000/000
165 بابلسر،بهنمیر جنب پل کالهپل عابر7224*320/000/000
166 بابل بابلسر،پازوارپل عابر9933*324/000/000
167 بابل بابلسر،پازوارپل عابر9933*324/000/000
168 بابلسر بابل،پمپ بنزین پازوارپل عابر9030*324/000/000
169 بابلسر بابل،پلیس راهپل عابر9030*324/000/000
ردیفمحل تابلونوع سازهمتراژابعاد تابلوقیمت ماهانه (تومان)
170 بابلسر بابل،پلیس راهپل عابر9030*324/000/000
171 کمربندی امیرکلا ابتدا نیما 3 بیلبورد4510*4.522/000/000
172 کمربندی امیرکلا ابتدا نیما 3 بیلبورد4510*4.522/000/000
173 کمربندی امیرکلا نمایندگی کیابزرگ روشن بیلبورد4510*4.522/000/000
174 کمربندی امیرکلا نمایندگی کیابزرگ روشن بیلبورد4510*4.522/000/000
175 کمربندی امیرکلا آهن آلات نیک بخت بیلبورد4510*4.522/000/000
176 کمربندی امیرکلا آهن آلات نیک بخت بیلبورد4510*4.522/000/000
177 بابل قائمشهر،ابتدای کمربندیپل عابر7224*324/000/000
178 بابل قائمشهر،ابتدای کمربندیپل عابر7224*324/000/000
179 بابل قائمشهر،نرسیده به پل تلارپل عابر7224*324/000/000
180 بابل قائمشهر،نرسیده به پل تلارپل عابر7224*324/000/000
181 بابل قائمشهر،نرسیده به میدان امامپل عابر7224*324/000/000
182 بابل قائمشهر،نرسیده به میدان امامپل عابر7224*324/000/000
183 بابل میدان کشوری جنب هتل مرجان بیلبورد9015*624/000/000
184 بابل-قائمشهر، کبود کلاءپل عابر9030*324/000/000
185 بابل-قائمشهر، کبود کلاءپل عابر9030*324/000/000
186 جاده فیروزکوه،زیراب،قبل پمپ بنزینپل عابر6020*324/000/000
187 جاده فیروزکوه،زیراب،قبل پمپ بنزینپل عابر6020*324/000/000
188 ساری به قائمشهر پاشاکلاپل عابر11137*328/000/000
ردیفمحل تابلونوع سازهمتراژابعاد تابلوقیمت ماهانه (تومان)
189 ساری به قائمشهر پاشاکلاپل عابر11137*328/000/000
190 ساری-قائمشهر شیخ کلاپل عابر10836*328/000/000
191 ساری-قائمشهر شیخ کلاپل عابر10836*328/000/000
192 ساری به فرحآباد مقابل دانشگاهپل عابر5418*328/000/000
193 ساری به فرحآباد مقابل دانشگاهپل عابر5418*328/000/000
194 ساری قائمشهر،ورودی کمربندی بیلبورد6611*624/000/000
195 ساری قائمشهر،ورودی کمربندی بیلبورد6611*624/000/000
196 ساری نکا،جنگل شهید زارعپل عابر14436*424/000/000
197 ساری نکا،جنگل شهید زارعپل عابر14436*424/000/000
198 ساری نکا،لالیمپل عابر9624*424/000/000
199 نکا بهشهر،قبل کمربندیپل عابر9624*424/000/000
200 نکا بهشهر،قبل کمربندیپل عابر9624*424/000/000
201 بهشهر گلوگاه،تیرتاشپل عابر9624*424/000/000
202 بهشهر گلوگاه،تیرتاشپل عابر9624*424/000/000
203 گلوگاه-بهشهر،بعد از پلیس راهپل عابر87.535*2.524/000/000
204 گلوگاه-بهشهر،بعد از پلیس راهپل عابر4518*2.524/000/000
205 دابودشت بیلبورد74.412*6.224/000/000
206 دابودشت بیلبورد74.412*6.224/000/000
207 آمل بابل،دابودشت،چارهپل عابر9030*324/000/000
ردیفمحل تابلونوع سازهمتراژابعاد تابلوقیمت ماهانه (تومان)
208 آمل بابل،دابودشت،چارهپل عابر9030*324/000/000
209 آمل-بابل درویش خاکپل عابر5418*324/000/000
210 آمل-بابل درویش خاکپل عابر5418*324/000/000
211 قائمشهر-کیاکلا،مدرسه تیزهوشانپل عابر5418*320/000/000
212 قائمشهر-کیاکلا،مدرسه تیزهوشانپل عابر5418*320/000/000
213 قائمشهر-جویبار، منطقه سرو کلاپل عابر5418*320/000/000
214 قائمشهر-جویبار، منطقه سرو کلاپل عابر5418*320/000/000
215 قائمشهر-جویبار، امامزاده حسنپل عابر5418*320/000/000