تعرفه بیلبورد ماهشهر بهار ۱۳۹۹

 
ردیفمحل تابلوابعاد تابلوقیمت ماهانه (ریال)
1ورودی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی5*12160/000/000
2ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی5*12160/000/000
3پمپ بنزین، منطقه ویژه اقتصادی5*12160/000/000
4فلکه خروجی سایت 3 (جنب پتروشیمی مارون)5*12160/000/000
5ﺧﺮوﺟﯽ  ﺳﺎﯾﺖ  4  ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه  اﻗﺘﺼﺎدی5*12160/000/000
6ﻣﺎ ﻫﺸﻬﺮ  ﻣﺴﯿﺮ  ﻣﻤﮑﻮ4*8150/000/000
7ﻣﺎ ﻫﺸﻬﺮ  ﭘﯿﭻ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﯾﮋه3*6150/000/000
8ورودی ممکو، مسیر برگشت از جراحی4*8160/000/000
9بلوار طالقانی، نبش دیوار اداره آب، قبل از چهارراه مستغلات5*15190/000/000
10چهارراه مستغلات5*15180/000/000
11بلوار طالقانی، جنب سینما دریا5*15180/000/000
12ورودی ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق8*15190/000/000
13بازار ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ4*12180/000/000
14ورودی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ5*9.5150/000/000
15ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ازﺟﺮاﺣﯽ5*12150/000/000
16ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ5*12160/000/000
17ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ5*12170/000/000
18اول ﺟﺎده آﺑﺎدان ﺳﺮﺑﻨﺪر4*12150/000/000
19ﺳﺮﺑﻨﺪر  ،ﺑﺎزار ﺻﺪوﻗﯽ3*8150/000/000