به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد ماهشهر اردیبهشت ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد ماهشهر سال ۱۳۹۹

ردیف

محل تابلو

ابعاد تابلو

قیمت ماهانه (ریال)

۱

ورودی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

پمپ بنزین، منطقه ویژه اقتصادی

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

فلکه خروجی سایت ۳ (جنب پتروشیمی مارون)

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

ﺧﺮوﺟﯽ  ﺳﺎﯾﺖ  4  ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه  اﻗﺘﺼﺎدی

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۶

ﻣﺎ ﻫﺸﻬﺮ  ﻣﺴﯿﺮ  ﻣﻤﮑﻮ

۴*۸

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷

ﻣﺎ ﻫﺸﻬﺮ  ﭘﯿﭻ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﯾﮋه

۳*۶

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۸

ورودی ممکو، مسیر برگشت از جراحی

۴*۸

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۹

بلوار طالقانی، نبش دیوار اداره آب، قبل از چهارراه مستغلات

۵*۱۵

۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

چهارراه مستغلات

۵*۱۵

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

بلوار طالقانی، جنب سینما دریا

۵*۱۵

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

ورودی ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق

۸*۱۵

۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳

بازار ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ

۴*۱۲

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴

ورودی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۵*۹٫۵

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ازﺟﺮاﺣﯽ

۵*۱۲

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

۵*۱۲

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۷

ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

۵*۱۲

۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

اول ﺟﺎده آﺑﺎدان ﺳﺮﺑﻨﺪر

۴*۱۲

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۹

ﺳﺮﺑﻨﺪر  ،ﺑﺎزار ﺻﺪوﻗﯽ

۳*۸

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید