تعرفه بیلبورد کرمان فروردین ۹۹

ردیف محل تابلو ابعاد تابلو         مساحت       (مترمربع)         قیمت تعرفه  ماهیانه          (تومان) از تاریخ  تا تاریخ
1 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( میدان آزادی به سمت هزار و یک شب ) 15×3 45 35,000,000 1399/06/10 1399/12/10
   
2 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( هزار و یک شب به سمت آزادی ) 15×3 45 35,000,000 1399/06/25 1399/09/30
3 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری، جنب نادر (میدان آزادی به سمت امام جمعه) 15×3 45 35,000,000 1399/07/01 1399/10/10
1399/07/25  
4 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب نادر ( امام جمعه به سمت میدان آزادی) 15×3 45 35,000,000 1399/06/25 1399/10/01
5 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، سه راه هوانیروز( فرودگاه به سمت آزادی ) 14×3 42 35,000,000 1399/06/10 1399/10/01
6 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، مقابل دانشکده ی فنی (میدان آزادی به سمت فرودگاه) 10×3 30 35,000,000 1399/05/15 1399/08/15
7 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، مقابل دانشکده ی فنی (فرودگاه به سمت میدان آزادی) 10×3 30 35,000,000 1399/06/25 1399/07/25
8 پل عابر پیاده ، بلوار شهید صدوقی ، ( اتو رفسنجان  به سمت میدان آزادی A ) 15×3 45 25,000,000    
9 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (اتو رفسنجان  به سمت میدان آزادی B )    15×3 45 25,000,000 1396/04/01 1401/04/01
10 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (میدان آزادی به سمت اتورفسنجان  A ) 15×3 45 25,000,000 1399/07/07 1399/08/07
11 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (میدان آزادی به سمت اتورفسنجان  B ) 15×3 45 25,000,000 1398/07/06 1399/12/15
12 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر ) 38/5×4 154 45,000,000 1399/07/01 1399/10/01
13 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر  (به سمت بلوار جمهوری  A ) 18×4 72 25,000,000 1399/07/25 1399/10/10
14 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری  B )  18×4 72 25,000,000 1396/04/01 1401/04/01
15 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت تهران A ) 25×4 100 15,000,000 1399/06/25 1399/09/25
16 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت تهران B ) 25×4 100 25,000,000 1399/06/10 1399/12/10
17 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت میدان آزادی A ) 25×4 100 15,000,000 1399/07/15 1399/09/15
18 پل عابر پیاده ،بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت میدان آزادی B ) 25×4 100 25,000,000    
19 پل عابر پیاده ، خیابان شهاب(میدان نیروی انتظامی به سمت صدا و سیما) 15×3 45 18,000,000 1399/06/15 1399/10/15
20 پل عابر پیاده ، خیابان شهاب (صدا و سیما به سمت نیروی انتظامی ) 15×3 45 18,000,000 1399/07/03 1399/09/03
21 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزادA ) 18×4 72 12,000,000    
22 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزاد B ) 18×4 72 25,000,000 1399/06/15 1399/10/10
23 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، (نیکزاد به بازرگانی A ) 18×4 72 12,000,000    
24 پل عابر پیاده ، بلوار  امام ، (نیکزاد به بازرگانی B ) 18×4 72 25,000,000 1399/04/07 1399/08/15
1399/07/15  
25 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی 12×3 36 25,000,000    
26 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر 12×3 36 25,000,000    
27 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)،کمربندی به خورشید 12×3 36 22,000,000    
28 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)،خورشید به کمربندی 12×3 36 22,000,000    
29 بیلبورد، پارک مطهری (بطرف میدان آزادی)  10×4 40 35,000,000 1398/11/01 1399/11/15
30 بیلبورد ، بلوارکوثر ، ابتدای بلوار کوثر  6×3 18 28,000,000 1399/04/09 1399/08/09
31 بیلبورد،خیابان شریعتی، سه راه شمال جنوبی 8×3 24 35,000,000 1398/11/01 1399/09/01
32 بیلبورد،بلوار استقلال ، نبش پروین اعتصامی 12×5 60 35,000,000 1398/11/01 1399/09/01