تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیرردیفآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال)تاریخ رزروابعادچاپ
همت۱بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۰۳۱۰×۲۴۵۰
۲بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر۱۰۴۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۸۳۱۰×۳۳۵۰
۳بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران۶۱۵×۱۵۳۰
۹۸/۰۲/۱۵
۴بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۰۵۱۰×۱۰۱۰
۵بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۰۳۱۵×۱۳۱۰
۶بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق پل عابر۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۶۳۱۰×۱۸۱۰
۷بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۸۲۰×۴۶۵
۸بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۲۱۱۰
۹بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۲۱۱۰
۱۰بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۴۱۰×۹۱۰
مدرس۱۱بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۴۳۱۰×۲۰۳۰
۱۲بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد۶۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۵۴۹۰×۱۳۱۵
۱۳بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران۴۹۰×۱۰۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
۱۴بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد افقی۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱
صدر۱۵بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۶۴۱۰×۸۱۰
صدر۱۶بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق۷۹۵۰۵×۱۵۵۵
چمران۱۷بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره۴۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱۳۳۰×۱۲۱۰
۱۸بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۱۳۱۰×۱۸۱۰
۱۹بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۳۴۱۰×۸۱۰
حکیم۲۰بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد۵۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران۴۱۵×۱۲۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
۲۱بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۲۰۱۰
۲۲بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۰۳۱۰×۲۰۱۰
۲۳بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۴۱۰×۸۱۰
ستاری۲۴بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۵۱۰
۲۵بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۷۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۵۳۶۰×۷۱۰
۲۶بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر۶۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۱۳۱۰×۲۰۵۰
باکری۲۷بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۵۴۱۰×۸۱۰
 شیخ فضل اله۲۸بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۵×۱۸۷۰
یادگار۲۹بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمالپل سواره۵۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۱۸۳۱۰×۱۶۱۰
۳۰بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمالپل سواره۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۷۱۰
کردستان۳۱بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوبپل عابر۳۹۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۱۳۱۰×۱۲۶۰
۳۲بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۵۲۰
سعادت آباد۳۳سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوبپل عابر۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۵۱۰
۹۸/۰۳/۱۰ -۹۸/۰۴/۰۸ رزرو
۳۴سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمالپل عابر۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۰۱۰
صادقیه۳۵صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غربپل عابر۵۳۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۷۲۰
۳۶صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۵۳۱۰×۱۸۱۰
مطهری۳۷مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۳۱۳۱۰×۵۱۰
۳۸مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۰۳۱۰×۵۱۰
۳۹مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۳۱۰×۵۱۰
الهیه۴۰الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقیبیلبورد عمودی۱۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۵۱۰×۳۱۰
۴۱آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار)بیلبورد۱۸۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۳۳۷×۵۳۷
دروس۴۲دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۲۵۴۴۰×۳۶۰
شریعتی۴۳ شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۰۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه۴۴کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۴۴۵×۳۶۵
فرمانیه۴۵بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۵۱۰×۳۱۰
اندرزگو۴۶بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۲۶۳۱۰×۱۲۱۰
۴۷بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق پل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۰۳۱۰×۱۲۱۰
امام علی۴۸بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوبپل عابر۴۷۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۰۳۱۰×۱۵۱۰
۴۹بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمالپل عابر۶۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۳۰×۱۸۱۰
۵۰بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوبپل سواره۴۷۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۵۲۰
۵۱بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمالپل سواره۴۴۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۴۱۰
۵۲بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره۴۴۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱۳۱۰×۱۴۱۰
۵۳بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۴۱۰×۱۲۱۰
رسالت۵۴بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۶۰×۱۷۶۰
۵۵بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر۴۷۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۴۳۱۰×۱۵۱۵
۵۶بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران۴۳۰×۹۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
 صیاد۵۷بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۸۱۰
۵۸بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمالپل سواره۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۷۲۰
باقری۵۹بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر۴۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۳۱۰
۶۰بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوبپل عابر۴۴۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۰۳۱۰×۱۴۳۰
۶۱بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، شمال به جنوبپل عابر۵۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۷۱۰
۶۲بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، جنوب به شمالپل عابر۵۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۰۳۱۰×۱۷۱۰
بابایی۶۳بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۲۶۰×۱۵۲۰
کریمخان۶۴خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۵۳۱۰×۱۸۱۰
۶۵خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۸۱۰
انقلاب۶۶خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۵۳۱۰×۸۶۰
۶۷خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۰۳۱۰×۸۶۰
پیروزی۶۸خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر۴۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۳۱۰
۶۹خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر۴۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج۷۰بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۲۱۰
۷۱بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۲۱۰
۷۲بزرگراه بسیج-روبه روی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰×۱۲۱۰
جمهوری۷۳ خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظبیلبورد عمودی۱۶۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۵۱۰×۳۱۰
نواب۷۴بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۸۱۰
۷۵بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوبپل سواره۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵۳۱۰×۱۷۱۰
۷۶بزرگراه نواب ، پل سواره  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل سواره۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۲/۰۱ قابل اکران۳۶۰×۱۷۳۰
۹۹/۰۱/۳۱
امین حضور۷۷امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۳۱۰×۱۱۲۰
مصطفی خمینی۷۸خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر۳۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۳۱۰×۱۰۱۰
تهران کرج۷۹آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرببیلبورد۵۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۳۱۴۲۰×۱۲۲۰
جاده مخصوص۸۰جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰
آزادگان۸۱بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرببیلبورد۵۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۰۴۱۰×۱۲۱۰
تهران-قم۸۲اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۳۵ )بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۱/۳۱۶۱۰×۱۸۱۰
۸۳اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۴۰ – کد شماره ۱۰ )بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۲۵۶۱۰×۱۸۱۰
مازندران۸۴جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهرانبیلبورد۷۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۱۶۱۰×۱۲۱۰
۸۵جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمالبیلبورد۷۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۵۶۱۰×۱۲۱۰
۸۶جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهرانپل عابر۹۸۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۱۴۱۰×۲۴۱۰
۸۷جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمالپل عابر۹۸۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۱۴۱۰×۲۴۱۰
۸۸جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد۶۲۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۱۵۱۰×۱۲۱۰
۸۹متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد۵۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۰۱ -۹۸/۰۲/۳۱ قابل اکران۵۱۰×۱۰۱۰
۹۰متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۳۱۵۱۰×۱۰۱۰
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox