مسیرردیفآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروابعادچاپ
همت1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر763,200,000,00098/02/30310×2450
2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر1043,350,000,00098/01/28310×3350
3بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد943,700,000,00098/01/31-98/01/27 قابل اکران615×1530
98/02/15
4بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد521,850,000,00098/02/30510×1010
5بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر411,200,000,00098/02/10315×1310
6بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق پل عابر571,500,000,00098/01/26310×1810
7بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد381,350,000,00098/01/31820×465
8بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر651,250,000,00098/05/14310×2110
9بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر651,250,000,00098/05/14310×2110
10بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد371,100,000,00098/01/31410×910
مدرس11بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر633,600,000,00098/02/04310×2030
12بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد643,700,000,00098/07/25490×1315
13بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد503,600,000,00098/01/31-98/01/27 قابل اکران490×1010
98/02/15
14بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد افقی301,800,000,00098/01/31
صدر15بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد331,800,000,00098/01/26410×810
صدر16بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد563,800,000,00098/01/31450×1250
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق79505×1555
چمران17بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره401,750,000,00098/03/31330×1210
18بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر561,850,000,00098/02/01310×1810
19بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد331,750,000,00098/02/03410×810
حکیم20بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد501,850,000,00098/01/31-98/01/27 قابل اکران415×1210
98/02/15
21بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر621,500,000,00098/01/31310×2010
22بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر621,500,000,00098/01/20310×2010
23بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد331,200,000,00098/01/31410×810
ستاری24بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمالپل عابر471,350,000,00098/01/31310×1510
25بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد27950,000,00098/03/25360×710
26بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر641,350,000,00098/02/01310×2050
باکری27بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد331,400,000,00098/02/15410×810
 شیخ فضل اله28بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره591,400,000,00098/01/31315×1870
یادگار29بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمالپل سواره501,300,000,00098/03/18310×1610
30بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمالپل سواره531,250,000,00098/01/31310×1710
کردستان31بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوبپل عابر391,050,000,00098/03/21310×1260
32بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر471,200,000,00098/01/31310×1520
سعادت آباد33سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوبپل عابر471,350,000,00098/01/31310×1510
98/03/10 -98/04/08 رزرو
34سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمالپل عابر311,250,000,00098/05/14310×1010
صادقیه35صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غربپل عابر531,050,000,00098/01/31310×1720
36صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرقپل عابر561,050,000,00098/01/25310×1810
مطهری37مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16800,000,00099/01/31310×510
38مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد16800,000,00098/01/30310×510
39مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد16900,000,000قابل اکران310×510
الهیه40الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقیبیلبورد عمودی16950,000,00098/01/31510×310
41آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18950,000,00098/03/29337×537
دروس42دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16900,000,00098/02/25440×360
شریعتی43 شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16950,000,00098/01/30510×310
کامرانیه44کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16950,000,00098/01/31445×365
فرمانیه45بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(16)32,200,000,00098/01/31510×310
اندرزگو46بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر38900,000,00098/01/26310×1210
47بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق پل عابر38900,000,00098/02/10310×1210
امام علی48بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوبپل عابر47800,000,00098/01/30310×1510
49بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمالپل عابر60950,000,00098/01/31330×1810
50بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوبپل سواره47850,000,00098/01/31310×1520
51بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمالپل سواره44850,000,00098/01/31310×1410
52بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره44850,000,00098/03/31310×1410
53بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوببیلبورد501,050,000,00098/01/31410×1210
رسالت54بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر631,850,000,00098/01/31360×1760
55بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر471,750,000,00098/10/14310×1515
56بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد391,750,000,00098/01/31-98/01/27 قابل اکران430×910
98/02/15
 صیاد57بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر561,200,000,00098/01/31310×1810
58بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمالپل سواره531,150,000,00098/01/31310×1720
باقری59بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر411,150,000,00098/01/31310×1310
60بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوبپل عابر441,050,000,00098/02/30310×1430
61بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوبپل عابر531,100,000,00098/01/31310×1710
62بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمالپل عابر531,100,000,00098/01/30310×1710
بابایی63بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر381,150,000,00098/01/31260×1520
کریمخان64خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر561,450,000,00098/02/15310×1810
65خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر561,250,000,00098/01/31310×1810
انقلاب66خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27750,000,00098/02/05310×860
67خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27750,000,00098/01/30310×860
پیروزی68خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41950,000,00098/05/14310×1310
69خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41950,000,00098/05/14310×1310
بسیج70بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر38800,000,00098/01/31310×1210
71بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر38800,000,00098/01/31310×1210
72بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38800,000,00098/01/31310×1210
جمهوری73 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظبیلبورد عمودی16850,000,00098/01/31510×310
نواب74بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره561,250,000,00098/05/14310×1810
75بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوبپل سواره531,250,000,00098/05/15310×1710
76بزرگراه نواب ، پل سواره  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل سواره631,250,000,00098/05/14-98/02/01 قابل اکران360×1730
99/01/31
امین حضور77امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر351,250,000,00098/03/29310×1120
مصطفی خمینی78خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر31850,000,00098/11/15310×1010
تهران کرج79آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرببیلبورد511,300,000,00099/01/31420×1220
جاده مخصوص80جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر381,200,000,000رزرو310×1210
آزادگان81بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرببیلبورد50650,000,00098/02/10410×1210
تهران-قم82اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 35 )بیلبورد110350,000,00098/01/31610×1810
83اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 40 – کد شماره 10 )بیلبورد110350,000,00098/02/25610×1810
مازندران84جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهرانبیلبورد74220,000,00098/02/31610×1210
85جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمالبیلبورد74220,000,00098/02/15610×1210
86جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهرانپل عابر98240,000,00098/02/31410×2410
87جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمالپل عابر98240,000,00098/02/31410×2410
88جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد62200,000,00098/02/31510×1210
89متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد52220,000,00098/02/01 -98/02/31 قابل اکران510×1010
90متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد52220,000,00098/02/31510×1010
[/mk_table][/vc_column][/vc_row]