به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیر ردیف آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال) تاریخ رزرو ابعادچاپ
همت ۱ بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر ۷۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۰ ۳۱۰×۲۴۵۰
۲ بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر ۱۰۴ ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۸ ۳۱۰×۳۳۵۰
۳ بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد ۹۴ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران ۶۱۵×۱۵۳۰
۹۸/۰۲/۱۵
۴ بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۰ ۵۱۰×۱۰۱۰
۵ بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر ۴۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۰ ۳۱۵×۱۳۱۰
۶ بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق  پل عابر ۵۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۱۰×۱۸۱۰
۷ بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۸۲۰×۴۶۵
۸ بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر ۶۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۲۱۱۰
۹ بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر ۶۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۲۱۱۰
۱۰ بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد ۳۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۴۱۰×۹۱۰
مدرس ۱۱ بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر ۶۳ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۴ ۳۱۰×۲۰۳۰
۱۲ بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد ۶۴ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۵ ۴۹۰×۱۳۱۵
۱۳ بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران ۴۹۰×۱۰۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
۱۴ بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد افقی ۳۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
صدر ۱۵ بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد ۳۳ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۶ ۴۱۰×۸۱۰
صدر ۱۶ بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد ۵۶ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق ۷۹ ۵۰۵×۱۵۵۵
چمران ۱۷ بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره ۴۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۳۱ ۳۳۰×۱۲۱۰
۱۸ بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر ۵۶ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۱ ۳۱۰×۱۸۱۰
۱۹ بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد ۳۳ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۳ ۴۱۰×۸۱۰
حکیم ۲۰ بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران ۴۱۵×۱۲۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
۲۱ بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر ۶۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۲۰۱۰
۲۲ بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر ۶۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۰×۲۰۱۰
۲۳ بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۴۱۰×۸۱۰
ستاری ۲۴ بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۵۱۰
۲۵ بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۷ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۵ ۳۶۰×۷۱۰
۲۶ بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر ۶۴ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۱ ۳۱۰×۲۰۵۰
باکری ۲۷ بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد ۳۳ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۵ ۴۱۰×۸۱۰
 شیخ فضل اله ۲۸ بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره ۵۹ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۵×۱۸۷۰
یادگار ۲۹ بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال پل سواره ۵۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۱۸ ۳۱۰×۱۶۱۰
۳۰ بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمال پل سواره ۵۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۷۱۰
کردستان ۳۱ بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوب پل عابر ۳۹ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۱ ۳۱۰×۱۲۶۰
۳۲ بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۵۲۰
سعادت آباد ۳۳ سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوب پل عابر ۴۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۵۱۰
۹۸/۰۳/۱۰ -۹۸/۰۴/۰۸ رزرو
۳۴ سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمال پل عابر ۳۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۰۱۰
صادقیه ۳۵ صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غرب پل عابر ۵۳ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۷۲۰
۳۶ صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۵ ۳۱۰×۱۸۱۰
مطهری ۳۷ مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد ۱۶ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۵۱۰
۳۸ مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد ۱۶ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۰ ۳۱۰×۵۱۰
۳۹ مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۳۱۰×۵۱۰
الهیه ۴۰ الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۵۱۰×۳۱۰
۴۱ آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار) بیلبورد ۱۸ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۹ ۳۳۷×۵۳۷
دروس ۴۲ دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۲۵ ۴۴۰×۳۶۰
شریعتی ۴۳  شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۰ ۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه ۴۴ کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۴۴۵×۳۶۵
فرمانیه ۴۵ بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (۱۶)۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۵۱۰×۳۱۰
اندرزگو ۴۶ بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۱۰×۱۲۱۰
۴۷ بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق  پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۰ ۳۱۰×۱۲۱۰
امام علی ۴۸ بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب پل عابر ۴۷ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۰ ۳۱۰×۱۵۱۰
۴۹ بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال پل عابر ۶۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۳۰×۱۸۱۰
۵۰ بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوب پل سواره ۴۷ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۵۲۰
۵۱ بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال پل سواره ۴۴ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۴۱۰
۵۲ بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره ۴۴ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۳۱ ۳۱۰×۱۴۱۰
۵۳ بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۴۱۰×۱۲۱۰
رسالت ۵۴ بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۶۰×۱۷۶۰
۵۵ بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر ۴۷ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۴ ۳۱۰×۱۵۱۵
۵۶ بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد ۳۹ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱-۹۸/۰۱/۲۷ قابل اکران ۴۳۰×۹۱۰
۹۸/۰۲/۱۵
 صیاد ۵۷ بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر ۵۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۸۱۰
۵۸ بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمال پل سواره ۵۳ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۷۲۰
باقری ۵۹ بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر ۴۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۳۱۰
۶۰ بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوب پل عابر ۴۴ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۰ ۳۱۰×۱۴۳۰
۶۱ بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، شمال به جنوب پل عابر ۵۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۷۱۰
۶۲ بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، جنوب به شمال پل عابر ۵۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۰ ۳۱۰×۱۷۱۰
بابایی ۶۳ بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر ۳۸ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۲۶۰×۱۵۲۰
کریمخان ۶۴ خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۵ ۳۱۰×۱۸۱۰
۶۵ خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۸۱۰
انقلاب ۶۶ خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر ۲۷ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۵ ۳۱۰×۸۶۰
۶۷ خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر ۲۷ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۰ ۳۱۰×۸۶۰
پیروزی ۶۸ خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر ۴۱ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۳۱۰
۶۹ خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر ۴۱ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج ۷۰ بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۲۱۰
۷۱ بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۲۱۰
۷۲ بزرگراه بسیج-روبه روی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰×۱۲۱۰
جمهوری ۷۳  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۵۱۰×۳۱۰
نواب ۷۴ بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره ۵۶ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۸۱۰
۷۵ بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوب پل سواره ۵۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵ ۳۱۰×۱۷۱۰
۷۶ بزرگراه نواب ، پل سواره  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل سواره ۶۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۲/۰۱ قابل اکران ۳۶۰×۱۷۳۰
۹۹/۰۱/۳۱
امین حضور ۷۷ امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر ۳۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۹ ۳۱۰×۱۱۲۰
مصطفی خمینی ۷۸ خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر ۳۱ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۱۵ ۳۱۰×۱۰۱۰
تهران کرج ۷۹ آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرب بیلبورد ۵۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۱/۳۱ ۴۲۰×۱۲۲۰
جاده مخصوص ۸۰ جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو ۳۱۰×۱۲۱۰
آزادگان ۸۱ بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرب بیلبورد ۵۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۰ ۴۱۰×۱۲۱۰
تهران-قم ۸۲ اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۳۵ ) بیلبورد ۱۱۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱ ۶۱۰×۱۸۱۰
۸۳ اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۴۰ – کد شماره ۱۰ ) بیلبورد ۱۱۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۲۵ ۶۱۰×۱۸۱۰
مازندران ۸۴ جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهران بیلبورد ۷۴ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ۶۱۰×۱۲۱۰
۸۵ جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمال بیلبورد ۷۴ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۵ ۶۱۰×۱۲۱۰
۸۶ جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهران پل عابر ۹۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ۴۱۰×۲۴۱۰
۸۷ جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمال پل عابر ۹۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ۴۱۰×۲۴۱۰
۸۸ جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ۵۱۰×۱۲۱۰
۸۹ متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۱ -۹۸/۰۲/۳۱ قابل اکران ۵۱۰×۱۰۱۰
۹۰ متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ۵۱۰×۱۰۱۰
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید