تعرفه تبلیغات بیلبورد ماهشهر

اجاره بیلبورد در ماهشهر

به روز شده در  1400/02/11

کد آدرس رسانه نوع رسانه تیپ متراژ مفید ابعاد قیمت نهایی همکار (ریال) قابل اکران از
اندیمشــــــــــــــک
B1 ابتدای اندیمشک قبل از پمپ بنزین پایگاه چهارم شکاری بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 100,000,000 00/01/31
B2 ابتدای اندیمشک بعد از درب ورودی پایگاه چهارم شکاری بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 110,000,000 00/03/23
دزفــــــــــــــــــول
B3  ابتدای دزفول بعد از دانشگاه جندی شاپور کیلومتر 4 بیلبرد یک وجهی  متر مربع  48 12*4 110,000,000 00/06/04
B4 ابتدای دزفول بعد از دانشگاه جندی شاپور کیلومتر 3 بیلبرد یک وجهی  متر مربع  48 12*4 110,000,000 00/06/21
B5 ابتدای دزفول  بعد از دانشگاه جندی شاپور  عرشه پل آزادگان عرشه پل یک وجهی  متر مربع  69 23.1*3 140,000,000 00/02/01
B6 خیابان فتح المبین دور میدان مقاومت بیلبرد یک وجهی  متر مربع  48 12*4 190,000,000 00/02/01
B7 خیابان فتح المبین دور میدان رودبند بیلبرد یک وجهی  متر مربع  48 12*4.1 190,000,000 00/03/15
B8 اتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتر بعد از میدان قیصر امین پور بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 100,000,000 00/01/31
B9 اتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتر بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 100,000,000 00/01/31
B10 انتهای پل سوم – میدان رودبند به سمت میدان امام حسین (ع) بیلبرد یک وجهی  متر مربع  28/75 7.1*4.05 110,000,000 00/01/31
B11 خیابان شریعتی از چهارراه شریعتی به سمت پل جدید ابتدای پل بیلبرد دو وجهی  متر مربع  48 12*4 340,000,000 00/03/31
B12 خیابان شریعتی از چهارراه فرمانداری به سمت چهاراه شریعتی انتهای پل بیلبرد دو وجهی  متر مربع  48 12*4 250,000,000 00/02/01
B13 انتهای پل شریعتی رو به روی کانون فکری پرورشی بیلبرد یک وجهی  متر مربع  50 10*5 270,000,000 00/06/01
B14 جاده ساحلی دور میدان الف دزفول انتهای خیابان آیت ا… قاضی بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 190,000,000 00/02/01
B15 خیابان 60 متری تقاطع خیابان آفرینش دید از 60 متری بسیج بیلبرد یک وجهی  متر مربع  60 12*5 190,000,000 00/03/12
B16 خیابان توریستی ساحلی زیر پل (جدید) شریعتی  بیلبرد یک وجهی  متر مربع  50 10*5 190,000,000 00/02/16
B17 بعد از بیمارستان گنجویان ، جنب دیوار اداره منابع طبیعی بیلبرد یک وجهی  متر مربع  24 7*3/4 110,000,000 00/02/06
B18 اتوبان ورودی دزفول از سمت صفی آباد بعد از دانشگاه پیام نور بیلبرد یک وجهی  متر مربع  35 10*3.5 110,000,000 00/01/31
B19 خیابان شریعتی ابتدای پل جدید به سمت چهارراه فرمانداری بیلبرد دو وجهی  متر مربع  48 12*4 210,000,000 00/03/12
B21 انتهای خیابان امام خمینی (ره)- میدان خلیج فارس بیلبرد یک وجهی  متر مربع  27 9*3 100,000,000 00/01/31
B22 ابتدای دزفول از سمت اندیمشک – ورودی آزادگان بیلبرد یک وجهی  متر مربع  48 12*4 100,000,000 00/01/31
B23 ابتدای دزفول از سمت اندیمشک – میدان شهید سوداگر بیلبرد یک وجهی  متر مربع  40 10*4 100,000,000 00/01/31
 P1 خیابان فتح المبین به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع مقاومت هایپر امیران پرتابل  دو وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P2 خیابان فتح المبین به سمت میدان مقاومت روبروی آتش نشانی پرتابل  دو وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P3 خیابان فتح المبین به سمت میدان یعقوب لیث قبل از پست برق  پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/01
 P4 بعد از میدان رودبند به سمت درمانگاه افشار ابتدای بلوار فتح المبین پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P5 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت میدان مقاومت تقاطع خیابان جهاد پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P6 خیابان توریستی ساحلی زیر پل (جدید) شریعتی  پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P7 خیابان طالقانی تقاطع خیابان پیام آوران به سمت شهرک مدرس پرتابل  دو وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P8 پارک دولت پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P9 خیابان فتح المبین از میدان رودبند به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان استقلال پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/26
 P10 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان عدل      پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P11 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان نبوت پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P12 خیابان فتح المبین بعد از زیرگذر امام خمینی – 45 متری – شرقی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/01
 P13 خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان رودبند تقاطع خیابان بهشتی               پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P14 خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع خیابان وصال- غربی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P15 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان فردوسی          پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P16 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان مدرس      پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/15
 P17 خیابان امید اصلی روبروی دانشکده سما پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 قابل اکران
 P18 خیابان شریعتی جنب پیتزا لیمو پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/26
 P19 فرهنگ شهر تقاطع بلوار گلها پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P20 بلوار جمهوری مسیر رفت به سمت میدان مقاومت  پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P21 بلوار جمهوری مسیر رفت به سمت میدان رشید الماسی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P22 خیابان فتح المبین رو به روی درمانگاه افشار- شرقی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P23 خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان وصال-شرقی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/26
 P24 بلوار آیت ا… قاضی ( خ روستا ) تقاطع خیابان پیام آوران مسیر رفت به سمت فرهنگ شهر پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 قابل اکران
 P25 بلوار آیت ا… قاضی ( خ روستا ) تقاطع خیابان پیام آوران مسیر رفت به سمت خیابان 45 متری پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/15
 P26 خیابان 60 متری از تقاطع آفرینش  به سمت میدان مادر پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P27 خیابان فتح المبین از  میدان یعقوب لیث به سمت شریعتی تقاطع خیابان توحید پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/26
 P28 فرهنگ شهر نبش خیابان شهید کابلی پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P29 خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع خیابان فجر پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/02/06
 P30 جاده ساحلی روبه روی مسجد رودبند دید از میدان رودبند پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P31 جاده ساحلی روبه روی مسجد رودبند دید از میدان الف دزفول پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
 P32 خیابان طالقانی تقاطع خیابان پیام آوران به سمت میدان فتح المبین پرتابل  یک وجهی  متر مربع  12 3*4 55,000,000 00/01/31
لایـــــــت باکـــــــس
 F1 زیرگذر شریعتی – 45 متری جنب دکل برق (ضلع جنوبی) – دید به سمت موشک فلکسی یک وجهی  متر مربع  7 2*3/5 55,000,000 00/01/31
 F2 زیرگذر شریعتی – 45 متری جنب دکل برق (ضلع شمالی) -دید به سمت رودبند فلکسی یک وجهی  متر مربع  7 2*3/5 55,000,000 00/01/31
 F3 زیرگذر امام – 45 متری جنب دکل برق (ضلع جنوبی)- دید به سمت رودبند فلکسی یک وجهی  متر مربع  8.8 2/2*4 55,000,000 00/01/31
اسکرولینک لایت باکس
 L1 خیابان شریعتی حدفاصل خیابان 45 متری فتح المبین تا چهارراه فرمانداری رول شو دو وجهی 2.3 متر مربع 1.25*1.85 20,000,000 قیمت هر پوستر
 L2 خیابان شریعتی حدفاصل خیابان 45 متری فتح المبین تا میدان بهاران ثابت دو وجهی 2.3 متر مربع 1.25*1.86 30,000,000 قیمت هر وجه