تعرفه تبلیغات بیلبورد ماهشهر

اجاره بیلبورد در ماهشهر

به روز شده در  1400/02/11

کدآدرس رسانهنوع رسانهتیپمتراژ مفیدابعادقیمت نهایی همکار (ریال)قابل اکران از
اندیمشــــــــــــــک
B1ابتدای اندیمشک قبل از پمپ بنزین پایگاه چهارم شکاریبیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5100,000,00000/01/31
B2ابتدای اندیمشک بعد از درب ورودی پایگاه چهارم شکاریبیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5110,000,00000/03/23
دزفــــــــــــــــــول
B3 ابتدای دزفول بعد از دانشگاه جندی شاپور کیلومتر 4بیلبردیک وجهی متر مربع  4812*4110,000,00000/06/04
B4ابتدای دزفول بعد از دانشگاه جندی شاپور کیلومتر 3بیلبردیک وجهی متر مربع  4812*4110,000,00000/06/21
B5ابتدای دزفول  بعد از دانشگاه جندی شاپور  عرشه پل آزادگانعرشه پلیک وجهی متر مربع  6923.1*3140,000,00000/02/01
B6خیابان فتح المبین دور میدان مقاومتبیلبردیک وجهی متر مربع  4812*4190,000,00000/02/01
B7خیابان فتح المبین دور میدان رودبندبیلبردیک وجهی متر مربع  4812*4.1190,000,00000/03/15
B8اتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتر بعد از میدان قیصر امین پوربیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5100,000,00000/01/31
B9اتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتربیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5100,000,00000/01/31
B10انتهای پل سوم – میدان رودبند به سمت میدان امام حسین (ع)بیلبردیک وجهی متر مربع  28/757.1*4.05110,000,00000/01/31
B11خیابان شریعتی از چهارراه شریعتی به سمت پل جدید ابتدای پلبیلبرددو وجهی متر مربع  4812*4340,000,00000/03/31
B12خیابان شریعتی از چهارراه فرمانداری به سمت چهاراه شریعتی انتهای پلبیلبرددو وجهی متر مربع  4812*4250,000,00000/02/01
B13انتهای پل شریعتی رو به روی کانون فکری پرورشیبیلبردیک وجهی متر مربع  5010*5270,000,00000/06/01
B14جاده ساحلی دور میدان الف دزفول انتهای خیابان آیت ا… قاضیبیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5190,000,00000/02/01
B15خیابان 60 متری تقاطع خیابان آفرینش دید از 60 متری بسیجبیلبردیک وجهی متر مربع  6012*5190,000,00000/03/12
B16خیابان توریستی ساحلی زیر پل (جدید) شریعتی بیلبردیک وجهی متر مربع  5010*5190,000,00000/02/16
B17بعد از بیمارستان گنجویان ، جنب دیوار اداره منابع طبیعیبیلبردیک وجهی متر مربع  247*3/4110,000,00000/02/06
B18اتوبان ورودی دزفول از سمت صفی آباد بعد از دانشگاه پیام نوربیلبردیک وجهی متر مربع  3510*3.5110,000,00000/01/31
B19خیابان شریعتی ابتدای پل جدید به سمت چهارراه فرمانداریبیلبرددو وجهی متر مربع  4812*4210,000,00000/03/12
B21انتهای خیابان امام خمینی (ره)- میدان خلیج فارسبیلبردیک وجهی متر مربع  279*3100,000,00000/01/31
B22ابتدای دزفول از سمت اندیمشک – ورودی آزادگانبیلبردیک وجهی متر مربع  4812*4100,000,00000/01/31
B23ابتدای دزفول از سمت اندیمشک – میدان شهید سوداگربیلبردیک وجهی متر مربع  4010*4100,000,00000/01/31
 P1خیابان فتح المبین به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع مقاومت هایپر امیرانپرتابل دو وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P2خیابان فتح المبین به سمت میدان مقاومت روبروی آتش نشانیپرتابل دو وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P3خیابان فتح المبین به سمت میدان یعقوب لیث قبل از پست برق پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/01
 P4بعد از میدان رودبند به سمت درمانگاه افشار ابتدای بلوار فتح المبینپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P5خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت میدان مقاومت تقاطع خیابان جهادپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P6خیابان توریستی ساحلی زیر پل (جدید) شریعتی پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P7خیابان طالقانی تقاطع خیابان پیام آوران به سمت شهرک مدرسپرتابل دو وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P8پارک دولتپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P9خیابان فتح المبین از میدان رودبند به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان استقلالپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/26
 P10خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان عدل     پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P11خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان نبوتپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P12خیابان فتح المبین بعد از زیرگذر امام خمینی – 45 متری – شرقیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/01
 P13خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان رودبند تقاطع خیابان بهشتی              پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P14خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع خیابان وصال- غربیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P15خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان فردوسی         پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P16خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان مدرس     پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/15
 P17خیابان امید اصلی روبروی دانشکده سماپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,000قابل اکران
 P18خیابان شریعتی جنب پیتزا لیموپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/26
 P19فرهنگ شهر تقاطع بلوار گلهاپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P20بلوار جمهوری مسیر رفت به سمت میدان مقاومت پرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P21بلوار جمهوری مسیر رفت به سمت میدان رشید الماسیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P22خیابان فتح المبین رو به روی درمانگاه افشار- شرقیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P23خیابان فتح المبین از میدان یعقوب لیث به سمت درمانگاه افشار تقاطع خیابان وصال-شرقیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/26
 P24بلوار آیت ا… قاضی ( خ روستا ) تقاطع خیابان پیام آوران مسیر رفت به سمت فرهنگ شهرپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,000قابل اکران
 P25بلوار آیت ا… قاضی ( خ روستا ) تقاطع خیابان پیام آوران مسیر رفت به سمت خیابان 45 متریپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/15
 P26خیابان 60 متری از تقاطع آفرینش  به سمت میدان مادرپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P27خیابان فتح المبین از  میدان یعقوب لیث به سمت شریعتی تقاطع خیابان توحیدپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/26
 P28فرهنگ شهر نبش خیابان شهید کابلیپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P29خیابان فتح المبین از درمانگاه افشار به سمت میدان یعقوب لیث تقاطع خیابان فجرپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/02/06
 P30جاده ساحلی روبه روی مسجد رودبند دید از میدان رودبندپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P31جاده ساحلی روبه روی مسجد رودبند دید از میدان الف دزفولپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
 P32خیابان طالقانی تقاطع خیابان پیام آوران به سمت میدان فتح المبینپرتابل یک وجهی متر مربع  123*455,000,00000/01/31
لایـــــــت باکـــــــس
 F1زیرگذر شریعتی – 45 متری جنب دکل برق (ضلع جنوبی) – دید به سمت موشکفلکسییک وجهی متر مربع  72*3/555,000,00000/01/31
 F2زیرگذر شریعتی – 45 متری جنب دکل برق (ضلع شمالی) -دید به سمت رودبندفلکسییک وجهی متر مربع  72*3/555,000,00000/01/31
 F3زیرگذر امام – 45 متری جنب دکل برق (ضلع جنوبی)- دید به سمت رودبندفلکسییک وجهی متر مربع  8.82/2*455,000,00000/01/31
اسکرولینک لایت باکس
 L1خیابان شریعتی حدفاصل خیابان 45 متری فتح المبین تا چهارراه فرمانداریرول شودو وجهی2.3 متر مربع1.25*1.8520,000,000قیمت هر پوستر
 L2خیابان شریعتی حدفاصل خیابان 45 متری فتح المبین تا میدان بهارانثابتدو وجهی2.3 متر مربع1.25*1.8630,000,000قیمت هر وجه