ردیفمحل استقرار تابلو وجه تابلونوع سازهابعاد (متر)مساحت (مترمربع)ارزش تابلو ( ماهیانه) به میلیون تومان
1خیابان شفاء انتهای شفاء دید از شفا بیلبورد 14×79885
2بزرگراه امام، (روبروی پارک مادر)به سمت زیرگذر کوثرپل عابر پیاده 38.5×415495
3خیابان شفاء انتهای شفاء دید از پرستاربیلبورد 14×79885
4خیابان امام جمعه (عمودی)نبش خیابان ویلابیلبورد 8×32455
5خیابان شفاء انتهای بلوار پرستار- دید از پرستاربیلبورد 12×67275
6بلوار شهید صدوقیمیدان آزادی به سمت اتورفسنجانپل عابر پیاده 31/30×393.985
7بلوار جمهوری ، (جنب حمزه )میدان آزادی به سمت هزار و یک شب پل عابر پیاده 15.20×34585
8بلوار جمهوری ، (جنب حمزه ) هزار و یک شب به سمت میدان آزادیپل عابر پیاده 15.20×34585
9بلوار جمهوری، (جنب نادر )میدان آزادی به سمت امام جمعهپل عابر پیاده 15.20×34585
10بلوار جمهوری ، (جنب نادر) امام جمعه به سمت میدان آزادیپل عابر پیاده 15.20×34585
11خیابان استقلال آزادی به پارک مطهری(راست)پل عابر پیاده 13×33975
12خیابان استقلال پارک مطهری به آزادی (راست)پل عابر پیاده 13×33975
13بلوار جمهوری ، (سه راه هوانیروز)فرودگاه به سمت آزادیپل عابر پیاده 14×34245
14بلوار جمهوری، (روبروی دانشکده فنی- مهندسی) بطرف میدان آزادیپل عابر پیاده 10×33065
15 بلوار جمهوری، (روبروی دانشکده فنی- مهندسی)بطرف فرودگاهپل عابر پیاده 10×33065
16بلوار امام (روبروی بیمارستان پارس)دانشگاه آزاد به نیکزاد پل عابر پیاده 39×415675
17بزرگراه امام (روبروی پارک مادر)به سمت بلوار جمهوریپل عابر پیاده 38.5×415495
18پل کوثربطرف جمهوریپل سواره11×33345
19پل کوثربطرف شرف آباد پل سواره11×33345
20بلوار شهید صدوقی اتو رفسنجان به سمت میدان آزادیپل عابر پیاده 31.30×393.985
21چهار راه احمدی بطرف سه راه احمدیپل سواره8×32445
22 چهارراه احمدی بطرف مطهریپل سواره8×32445
23انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)شهید رجایی به خورشیدپل عابر پیاده 12×33645
24انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)خورشید به شهید رجاییپل عابر پیاده 12×33645
25بلوار کوثر مسیر میدان کوثر به کمربندیپل عابر پیاده 12×33645
26بلوار کوثرمسیر کمربندی به میدان کوثرپل عابر پیاده 12×33645
27بلوار امام (روبروی بیمارستان پارس)نیکزاد به دانشگاه آزاد (راست) پل عابر پیاده 18×47255
28خیابان شهاب(شهاب به مطهری)صدا و سیما به سمت نیروی انتظامی پل عابر پیاده 15×34545
29خیابان شهاب(مطهری به شهاب)میدان نیروی انتظامی به سمت صدا و سیماپل عابر پیاده 15×34545
30بلوار خلیج فارس، (روبروی شرکت گاز) به سمت تهران (راست)پل عابر پیاده 25×410035
31بلوار خلیج فارس، (روبروی شرکت گاز) به سمت میدان آزادی (راست) پل عابر پیاده 25×410035
32خیابان شریعتی مقابل استخر نشاط (عمودی)بیلبورد 8×32425
33بلوار خلیج فارس، (روبروی شرکت گاز )به سمت تهران (چپ)پل عابر پیاده 25×410035
34بلوار خلیج فارس، (روبروی شرکت گاز) به سمت میدان آزادی (چپ) پل عابر پیاده 25×410035
35بلوار امام (روبروی بیمارستان پارس)نیکزاد به مطهری (چپ) پل عابر پیاده 18×47225