به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور تیر ماه سال ۱۳۹۹ با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۹

شبکه یک
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه صبحگاهی ۶:۱۵ ۵۳۲,۰۰۰
۲ برنامه ساعت ۸:۱۵ ۸:۱۵ ۵۳۲,۰۰۰
۳ خبر ۹ ۹:۰۰ ۲,۶۶۸,۴۰۰
۴ مستند ۱۰:۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۵ تکرار صبح مجموعه شبانه ۱۰:۳۰ ۱۳,۶۰۱,۰۰۰
۶ سیمای خانواده ۱۱:۳۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۷ خبر ۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۸ تکرار عصر مجموعه سبانه ۱۵:۰۰ ۳۳,۴۶۰,۰۰۰
۹ برنامه ترکیبی ۱۶:۱۵ ۲,۳۳۸,۰۰۰
۱۰ برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰ ۲,۳۳۸,۰۰۰
۱۱ خبر ۱۹ ۱۹:۰۰ ۳۳,۴۶۰,۰۰۰
۱۲ برنامه دستپخت ۲۰:۰۰ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۳ خبر ۲۱ ۲۱:۰۰ ۹۲,۰۱۵,۰۰۰
۱۴ مجموعه شبانه ۲۲:۰۰ ۱۳۳,۸۴۰,۰۰۰
۱۵ برنامه ساعت ۲۳ ۲۳:۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۲۳,۴۷۳,۸۹۳
شبکه دو
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ساعت ۷:۱۵ ۷:۱۵ ۳۲۲,۰۰۰
۲ برنامه صبحگاهی ۸:۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
۳ تکرار صبح مجموعه شبانه ۹:۳۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۴ برنامه ساعت ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۴۶۶,۲۰۰
۵ برنامه ساعت ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ ۴۶۶,۲۰۰
۶ کودک صبح ۱۲:۰۰ ۴۶۶,۲۰۰
۷ برنامه ساعت ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ ۷۴۲,۰۰۰
۸ کودک عصر ۱۴:۰۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰
۹ برنامه ساعت ۱۴:۴۵ ۱۴:۴۵ ۶۵۱,۰۰۰
۱۰ تکرار عصر مجموعه شبانه ۱۵:۱۵ ۱,۹۰۴,۰۰۰
۱۱ برنامه ترکیبی (عصر خانواده) ۱۶:۱۵ ۱,۲۳۹,۰۰۰
۱۲ برنامه ترکیبی ۱۶:۱۵ ۱,۲۳۹,۰۰۰
۱۳ کودک عصر ۱۸:۳۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰
۱۴ برنامه ساعت ۱۹:۰۰ ۱,۲۳۹,۰۰۰
۱۵ خبر ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۱۶ سریال شبانه ۲۱:۱۵ ۶۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۷ خبر ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۸ برنامه ترکیبی ۲۳:۳۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۱۱,۱۳۴,۵۸۹
شبکه سه
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه صبحگاهی ۷:۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴ تکرار صبح سریال شبانه ۱۰:۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۵ برنامه طبیب ۱۱:۴۵ ۵۳۲,۰۰۰
برنامه بهونه ۱۲:۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
۶ خبر ورزشی ظهر ۱۲:۴۵ ۴,۳۵۴,۰۰۰
۷ برنامه سمت خدا ۱۳:۱۵ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۸ تکرار سریال شبانه ۱۴:۳۰ ۴۱,۸۲۵,۰۰۰
۹ تکرار عصر جدید ۱۵:۳۰ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۰ برنامه تحلیل و کارشناسی ۱۷:۴۵ ۲,۵۸۴,۴۰۰
۱۱ خبر ورزشی عصر ۱۸:۴۵ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۲ برنامه بازیمون ۱۹:۰۰ ۸۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۳ سریال شبانه ۲۰:۳۰ ۱۴۲,۲۰۵,۰۰۰
۱۴ خبر ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۱۵ برنامه عصر جدید ۲۲:۳۰ ۸۳,۶۵۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۳۵,۵۱۶,۶۰۰
رادیو ایران (سراسری)
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ساعت ۶:۳۰  الی  ۱۰:۰۰ ۶:۳۰  الی  ۱۰:۰۰ ۶,۰۶۹,۰۰۰
۲ برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد ۶,۰۶۹,۰۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۱۰:۱۵  الی  ۱۹:۴۵ ۱۰:۱۵  الی  ۱۹:۴۵ ۱,۲۳۹,۰۰۰
۴ برنامه ها از ساعت ۲۰:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۲۰:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۱,۰۳۶,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۳,۶۰۳,۲۵۰
شبکه سه
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه صبحگاهی ۷:۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴ تکرار صبح سریال شبانه ۱۰:۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۵ برنامه طبیب ۱۱:۴۵ ۵۳۲,۰۰۰
برنامه بهونه ۱۲:۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
۶ خبر ورزشی ظهر ۱۲:۴۵ ۴,۳۵۴,۰۰۰
۷ برنامه سمت خدا ۱۳:۱۵ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۸ تکرار سریال شبانه ۱۴:۳۰ ۴۱,۸۲۵,۰۰۰
۹ تکرار عصر جدید ۱۵:۳۰ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۰ برنامه تحلیل و کارشناسی ۱۷:۴۵ ۲,۵۸۴,۴۰۰
۱۱ خبر ورزشی عصر ۱۸:۴۵ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۲ برنامه بازیمون ۱۹:۰۰ ۸۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۳ سریال شبانه ۲۰:۳۰ ۱۴۲,۲۰۵,۰۰۰
۱۴ خبر ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۱۵ برنامه عصر جدید ۲۲:۳۰ ۸۳,۶۵۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۳۵,۵۱۶,۶۰۰
رادیو جوان
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ساعت ۶:۰۰  الی  ۸:۴۵ ۶:۰۰  الی  ۸:۴۵ ۶,۰۶۹,۰۰۰
۲ برنامه ها از ساعت ۹:۰۰  الی  ۱۶:۴۵ ۹:۰۰  الی  ۱۶:۴۵ ۱,۵۴۰,۰۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۱۷:۰۰  الی  ۲۰:۴۵ ۱۷:۰۰  الی  ۲۰:۴۵ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ برنامه ها از ساعت ۲۱:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۲۱:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامدا ۱,۲۳۹,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۲,۷۳۷,۰۰۰
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید