به روز شده در تاریخ 1400/01/28

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد شیراز 

ردیفکدمحورمحورموقعیت تابلوهاتیپابعاد تعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ قابل اکران 
1SHZ0049چمرانچمران چمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجوپل عابر3*15950,000,0001400/04/31
2SHZ0050چمران چمران استخر انقلاب دید از  دانشجو به چمرانپل عابر3*15950,000,0001400/12/20
3SHZ0180ارمارممیدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به سمت دانشجوبیلبورد4*8900,000,0001400/03/15
4SHZ0121قصرالدشتقصرالدشتبلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینیبیلبورد5*101,100,000,0001400/03/09
5SHZ0183دانشجودانشجومیدان دانشجو دید از میدان (دید از چمران و ارم)بیلبورد3*6800,000,0001400/03/09
6SHZ0184دانشجومیدان دانشجو دید به میدان (دید از نمازی و ملاصدرا)بیلبورد3*6800,000,0001400/02/31
7SHZ0014معالی آباد معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی ابادپل عابر3*121,200,000,0001400/04/31
8SHZ0015معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسانپل عابر3*121,200,000,0001400/12/20
9SHZ0057معالی آباد ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)بیلبورد4*10850,000,0001400/01/12
10SHZ0004معالی آباد معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارسبیلبورد4*101,100,000,0001400/03/15
11SHZ0060میرزای شیرازیمیرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به خلیج فارسپل عابر3*15850,000,0001400/12/20
12SHZ0061میرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از خلیج فارسپل عابر3*15850,000,0001400/03/15
13SHZ0067صنایعصنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس به میرزای شیرازیپل عابر3*321,000,000,00099/12/29
14SHZ0068صنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای شیرازی به خلیج فارسپل عابر3*15900,000,0001400/03/15
15SHZ0095فرهنگ شهرفرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از معلمپل عابر3*15900,000,0001400/01/15
16SHZ0096فرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید به معلمپل عابر3*15900,000,0001400/12/20
17SHZ0087فرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلمپل عابر3*15900,000,000قابل اکران
18SHZ0088فرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلمپل عابر3*15900,000,0001400/03/14
19SHZ0146مطهریمطهریابتدای بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری روبروی ساختمان ستاربیلبورد5*8950,000,0001400/12/20
20SHZ0147مطهریبلوار ستارخان به سمت میدان مطهری نبش کوچه 28بیلبورد5*8950,000,0001400/03/14
21SHZ0239دروازه کازروندروازه کازروندروازه کازرون دید از شاهچراغپل عابر3*12850,000,0001400/12/20
22SHZ0240دروازه کازروندروازه کازرون دید به شاهچراغپل عابر3*12850,000,0001400/03/02
23SHZ0208امیرکبیرامیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به بوشهرپل عابر3*15650,000,000قابل اکران
24SHZ0209امیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام حسنپل عابر3*15650,000,000قابل اکران
25SHZ0083حسینی الهاشمیحسینی الهاشمیحسینی الهاشمی، شهرک گلدشت حافظ بلوار آفرینش دید از گلستانپل عابر3*15550,000,0001400/12/20
26SHZ0217اتوبان رحمتاتوبان رحمت مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه A (کندرو)پل عابر3*15500,000,000قابل اکران
27SHZ0218اتوبان رحمت مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابر3*12500,000,0001400/12/20
28SHZ0219اتوبان رحمت مقابل  مسلم دیدبه فرودگاه وجهA (کندرو)پل عابر3*15500,000,000قابل اکران
29SHZ0220اتوبان رحمت مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابر3*12500,000,0001400/12/20
30SHZ0223اتوبان سرداراناتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه A (کندرو)پل عابر3*12500,000,000قابل اکران
31SHZ0224اتوبان سردارانپل غدیر  شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه B (تندرو)پل عابر3*12500,000,000قابل اکران
32SHZ0225اتوبان سرداران پل غدیر  شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه A (کندرو)پل عابر3*12500,000,000قابل اکران
33SHZ0226اتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه B (تندرو)پل عابر3*12500,000,000قابل اکران
34SHZ0336گلدشت معالی آبادگلدشت معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرک باهنر، دید از باهنر به حسینی الهاشمی وجه Aپل عابر3*15500,000,000قابل اکران
35SHZ0338گلدشت معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید به حسینی الهاشمی وجه Aپل عابر3*10500,000,000قابل اکران
36SHZ0341گلدشت معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید از حسینی الهاشمی وجه Aپل عابر3*10500,000,000قابل اکران
37SHZ0342گلدشت معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید از حسینی الهاشمی وجه Bپل عابر3*15500,000,000قابل اکران
38SHZ0343گلدشت معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید از حسینی الهاشمی وجه Cپل عابر3*15500,000,00099/12/28