به روز شده در تاریخ 1400/10/05

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد شیراز 

ردیفموقعیت مکانینوع سازهمتراژطولعرضتاریخ اکرانقیمت تعرفه
1شیراز،مرودشت،تابلو خروجی دروازه قرآنبیلبورد1081561/8/140130/000/000
2شیراز،مرودشت،پل زیباشهر دید از شیراز-راستعرشه پل40104قابل اکران22/000/000
3شیراز،مرودشت پل زیباشهر دید از شیراز-وسطعرشه پل4010410/12/140022/000/000
4شیراز،مرودشت پل زیباشهر دید از شیراز-چپعرشه پل401041/11/140016/000/000
5شیراز،مرودشت پل زیباشهر دید به شیراز-راستعرشه پل4010425/12/140024/000/000
6شیراز،مرودشت پل زیباشهر دید به شیراز-وسطعرشه پل410401/11/140024/000/000
7شیراز،مرودشت پل زیباشهر دید به شیراز-چپعرشه پل4010415/10/140016/000/000
8شیراز،مرودشت ،تابلو روابط عمومی بزرگ-دید از شیرازبیلبورد601251/2/140128/000/000
9شیراز،مرودشت تابلو روابط عمومی کوچک-دید از شیرازبیلبورد1863قابل اکران10/000/000
10شیراز،مرودشت پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید از دروازه-راستعرشه پل601251/3/140122/000/000
11شیراز،مرودشت، پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید از دروازه-وسطعرشه پل6012525/12/140022/000/000
12شیراز،مرودشت، پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید از دروازه-چپعرشه پل6012520/10/140016/000/000
13شیراز،مرودشت، پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید به دروازه-راستعرشه پل6012525/12/140024/000/000
14شیراز،مرودشت، پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید به دروازه-وسطعرشه پل601251/4/140124/000/000
15شیراز،مرودشت، پل پادگان امام حسن ،بین زیباشهر و اکبر –دید به دروازه-چپعرشه پل601251/3/140116/000/000
16شیراز،مرودشت،پل دانشکده داروسازی ،دید از دروازه،راستعرشه پل4010425/12/140022/000/000
17شیراز،مرودشت، پل دانشکده داروسازی ،دید از دروازه،وسطعرشه پل4010415/11/140022/000/000
18شیراز،مرودشت، پل دانشکده داروسازی ،دید از دروازه،چپعرشه پل4010420/10/140016/000/000
19شیراز،مرودشت، پل دانشکده داروسازی ،دید به دروازه،راستعرشه پل401041/8/140124/000/000
20شیراز،مرودشت، پل دانشکده داروسازی ،دید به دروازه،وسطعرشه پل401041/8/140124/000/000
21شیراز،مرودشت، پل دانشکده داروسازی ،دید به دروازه،چپعرشه پل4010425/12/140016/000/000
22شیراز،مرودشت، تابلو چشمه بیدی-دید از دروازهبیلبورد10818615/8/140124/000/000
23شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید از دروازه-راستعرشه پل6012525/12/140018/000/000
24شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید از دروازه-وسطعرشه پل601251/3/140118/000/000
25شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید از دروازه-چپعرشه پل60125قابل اکران12/000/000
26شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید به دروازه-راستعرشه پل6012515/11/140020/000/000
27شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید به دروازه-وسطعرشه پل60125قابل اکران20/000/000
28شیراز،مرودشت، پل چشمه بیدی،دید به دروازه-چپعرشه پل60125قابل اکران14/000/000
29شیراز،مرودشت،پل پادگان امام جواد، دید از دروازه-راستعرشه پل601251/8/140118/000/000
30شیراز،مرودشت، پل پادگان امام جواد، دید از دروازه-وسطعرشه پل6012515/12/140018/000/000
31شیراز،مرودشت، پل پادگان امام جواد، دید از دروازه-چپعرشه پل6012515/12/140012/000/000
32شیراز،مرودشت، پل پادگان امام جواد، دید به دروازه-راستعرشه پل6012515/12/140020/000/000
33شیراز،مرودشت، پل پادگان امام جواد، دید به دروازه-وسطعرشه پل6012520/02/140120/000/000
34شیراز،مرودشت، پل پادگان امام جواد، دید به دروازه-چپعرشه پل6012520/10/140012/000/000
35شیراز،مرودشت،پل امام علی ،دید از دروازه- تک تابلوعرشه پل541831/2/140122/000/000
36شیراز،مرودشت، پل امام علی ،دید به دروازه-تک تابلوعرشه پل541231/2/140124/000/000
37شیراز،مرودشت،تابلو احمدابن موسی –دید از شیرازبیلبورد721261/12/140024/000/000
38شیراز،مرودشت،تابلو فرهنگ سازان_مقابل پادگان احمدابن موسی-دید از شیرازبیلبورد601251/9/140124/000/000
39شیراز،مرودشت،پل احمدابن موسی،دید از دروازه-تک تابلوعرشه پل401041/2/140122/000/000
40شیراز،مرودشت، پل احمدابن موسی،دید به دروازه-تک تابلوعرشه پل401041/2/140122/000/000
41شیراز،مرودشت،پل دانشگاه زرقان،دید از دروازه-راستعرشه پل4010410/11/140016/000/000
42شیراز،مرودشت، پل دانشگاه زرقان،دید از دروازه-وسطعرشه پل4010420/02/140116/000/000
43شیراز،مرودشت، پل دانشگاه زرقان،دید از دروازه-چپعرشه پل40104قابل اکران8/000/000
44شیراز،مرودشت، پل دانشگاه زرقان،دید به دروازه-راستعرشه پل4010425/12/140018/000/000
45شیراز،مرودشت، پل دانشگاه زرقان،دید به دروازه-وسطعرشه پل40104قابل اکران18/000/000
46شیراز،مرودشت، پل دانشگاه زرقان،دید به دروازه-چپعرشه پل40104قابل اکران10/000/000
47شیراز،مرودشت،پل کارخانه شیر پگاه،دید از دروازه-تک تابلوعرشه پل4010425/12/140022/000/000
48شیراز،مرودشت، پل کارخانه شیر پگاه،دید به دروازه-تک تابلوعرشه پل4010416/4/140122/000/000
49شیراز،مرودشت،بیلبورد ابتدای محور مرودشت به شیرازبیلبورد7212625/12/140018/000/00
50شیراز،مرودشت،بیلبورد ابتدای محور مرودشت به شیرازبیلبورد721261/4/140118/000/000
51شیراز،مرودشت،سومین تابلو از مرودشت ،مقابل پادگان چشمه بیدی _دید به شیرازبیلبورد10818615/12/140028/000/000
52شیراز،مرودشت،تابلو تعاونی روستایی –دید به شیرازبیلبورد10818615/8/140128/000/000
53شیراز،مرودشت،تابلو پلیس راه –دید به شیرازبیلبورد911371/3/140126/000/000
54شیراز،مرودشت،جنب ورودی شهرک رکن آباد–دید به شیرازبیلبورد4595قابل اکران20/000/000
55شیراز،مرودشت،تابلو روبروی دانشکده داروسازی –دید به شیرازبیلبورد549.261/2/140122/000/000
56شیراز،مرودشت،تابلو ورودی دروازه قران –دید به شیرازبیلبورد6012515/12/140026/000/000
57شیراز،مرودشت،کمربندی پایانه باربیلبورد60125قابل اکران12/000/000
58شیراز ،عسلویه(فیروزآباد)بیلبورد3694قابل اکران14/000/000
دید از شیراز
59شیراز ،عسلویه(فیروزآباد)بیلبورد3694قابل اکران14/000/000
دید به شیراز
60محور شیراز،بندرعباس (کوار)بیلبورد481241/2/140114/000/000
دید به شیراز
61محور شیراز،بندرعباس (کوار)بیلبورد4812415/12/140014/000/000
دید به شیراز
62شیراز ورودی صفاشهربیلبورد601241/2/140114/000/000
دید از شیراز
63شیراز ورودی صفاشهربیلبورد601241/2/140114/000/000
دید به شیراز
64شیراز ورودی آبادهبیلبورد601241/2/140114/000/000
دید از شیراز
65شیراز ورودی آبادهبیلبورد601241/2/140114/000/000
دید به شیراز
66تابلوی جنب دانشگاه آزاد جهرمبیلبورد40104.21/2/140114/000/000
لیست تعرفه فضاهای موجود در فرودگاه بین المللی شیراز
ردیف کد آدرس سازه طول عرض متراژ تعرفه ماهانه (ریال)
1 S HZ0275 رفیوژ میانی بلوار ترمینال پرواز های داخلی مسیر رفت بیلبورد 4 10 40 900,000,000
2 S HZ0280 رفیوژ میانی بلوار ترمینال پرواز های داخلی مسیر برگشت بیلبورد 4 10 40 900,000,000
3 S HZ0285 محوطه روبروی ترمینال پرواز های داخلی دید از ترمینال بیلبورد 3 8 24 700,000,000
4 S HZ0289 محوطه روبروی ترمینال پرواز های داخلی دید به ترمینال بیلبورد 3 8 24 700,000,000
5 S HZ0293 فضای فوقانی درب سالن ترمینال پروازهای داخلی تابلو اول  لایت باکس 13.5 2.6 35 1,200,000,000
6 S HZ0294 فضای فوقانی درب سالن ترمینال پروازهای داخلی تابلو دوم لایت باکس 13.5 2.6 35 1,200,000,000
7 S HZ0295 فضای فوقانی دفاتر پشت کانترهای پذیرش مسافر – سالن های عمومی ترمینال داخلی لایت باکس 3 6 18 700,000,000
8 S HZ0300 فضای فوقانی تسمه نقاله های بار سالن ورودی ترمینال داخلی لایت باکس 2 6 12 700,000,000
9 S HZ0307 ورودی و خروجی رو به رو سالن ترمینال پروازهای بین المللی تابلو اول بیلبورد 4 12 48 1,200,000,000
10 S HZ0308 ورودی و خروجی رو به رو سالن ترمینال پروازهای بین المللی تابلو دوم بیلبورد 4 12 48 1,200,000,000
11 S HZ0309 فضای Show Room (وسط تسمه نقاله سالن ورودی ترمینال داخلی) فضای کف 4 10 40 180,000,000