لیست قابل اکران بیلبورد های قم تا پایان سال 1400

تعرفه تبلیغات بیلبورد قم به روز شده در تاریخ 1400/10/05

قیمت اجاره تابلو در قم

عنوانآدرسنوع رسانهاز تاریختا تاریختعداد روزها
5401/1بلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتشلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5403/1بلوار غدیر مقابل دارایی به سمت ارتشلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5404/3تقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیتلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5404/3تقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیتلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5404/2تقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت مرجعیتلایت باکس1400/9/281400/10/1619
5405/1بلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسانلایت باکس1400/9/281400/9/303
5406/1جهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفیدلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5302/2بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان شهید بهشتی پایه کناری به سمت میدان اماملایت باکس1400/9/281400/12/2992
5302/1بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان شهید بهشتی پایه کناری به سمت آزادگانلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5407/2بلوار جمهوری اسلامی تقاطع عطاران پایه کناری به سمت رسالتلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5408/1میدان مفید پایه کناری به سمت صدوقلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5408/1میدان مفید پایه کناری به سمت صدوقلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5408/2میدان مفید پایه کناری ب سمت مفیدلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5411/2بلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه (س)پایه کناری به سمت مفیدلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5501/1بلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصرلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5102/1بلوار 55 متری عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی پایه وسط به سمت 75 متریلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5103/1بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرالایت باکس1400/9/281400/12/2992
5103/2بلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبانلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5104/1بلوار 15 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهادلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5502/1شهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیتلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5502/1شهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیتلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5106/1بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصرلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5503/1میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت نکوئیلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5503/2میدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصرلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5107/1میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری ولیعصرلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5109/1بلوار 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 24 پایه کناری به سمت الزهرالایت باکس1400/9/281400/12/2992
5305/1بلوار حاج خدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهرانلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5305/2بلوار حاج خدا کرم مقابل اداره کار پایه کناری به سمت قملایت باکس1400/11/11400/12/2959
5306/1بلوار حاج خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهرانلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5306/2بلوار حاج خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قملایت باکس1400/9/281400/12/2992
5307/1بلوار امام موسی صدر بین کوچه51 و53 پایه کناری به سمت بنیادیلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5308/1بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نوابلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5308/1بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نوابلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5308/2بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه وسط به سمت نوابلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5701/1بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرملایت باکس1400/9/281400/9/303
5701/2بلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت مصلیلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5702/2میدان مطهری به سمت میدان پایه چپلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5702/1میدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راستلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5408/4میدان مفید پایه وسط به سمت مفیدلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5702/3میدان مطهری به سمت میدان پایه راستلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5702/4میدان مطهری ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5107/2میدان پلیس دل آذر مقابل بانک صارات پایه کناری به سمت میرزای قمیلایت باکس1400/9/281400/12/2992
5704/1عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرالایت باکس1400/9/281400/12/2992
5704/2عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 75متریلایت باکس1400/11/11400/12/2959
5416/1بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاهلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5416/1بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاهلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5416/2بلوار جمهوری مقابل یزدانشهر پایه کناری به سمت مرجعیتلایت باکس1400/9/281400/10/1417
5416/2بلوار جمهوری مقابل یزدانشهر پایه کناری به سمت مرجعیتلایت باکس1400/11/121400/12/2948
5601/1بلوار توحید پایه کناری به سمت حرملایت باکس1400/9/281400/10/1417
5601/1بلوار توحید پایه کناری به سمت حرملایت باکس1400/11/121400/12/2948
5401/3بلوار امین مقابل نظام مهندسی پایه کناری به سمت حیدریانلایت باکس1400/9/281400/9/303
4409پل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسانعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4410پل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف میدان ارتشعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4102بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تنعرشه پل1400/10/11400/10/1414
4102بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تنعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4201بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرمعرشه پل1400/9/281400/10/1417
4201بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرمعرشه پل1400/11/121400/12/2948
4202بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراکعرشه پل1400/10/11400/10/1414
4202بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراکعرشه پل1400/11/121400/12/2948
4301بلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قمعرشه پل1400/11/11400/12/2959
4401بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امینعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4402بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسانعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4404بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسانعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4405بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتشعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4406بلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریانعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4106بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصرعرشه پل1400/11/121400/12/2948
4303پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قمعرشه پل1400/9/281400/10/1417
4303پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قمعرشه پل1400/12/11400/12/2929
4601بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 از طرف امامعرشه پل1400/11/31400/12/2957
4602بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به طرف کیوانفرعرشه پل1400/9/281400/10/1417
4701میدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرمعرشه پل1400/12/11400/12/2929
3704میدان سعیدی 1بیلبورد1400/10/171400/12/2973
3403ابتدای صدوقی 4وجهبیلبورد1400/9/281400/10/1619
3403ابتدای صدوقی 4وجهبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3702میدان سعیدی 2بیلبورد1400/10/31400/10/1412
3702میدان سعیدی 2بیلبورد1400/11/121400/12/2948
3703میدان سعیدی 3بیلبورد1400/10/11400/10/1414
3703میدان سعیدی 3بیلبورد1400/11/121400/12/2948
3309میدان آزادگانبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3707میدان جانبازانبیلبورد1400/10/171400/12/2973
3705میدان جانبازانبیلبورد1400/9/281400/10/1417
3705میدان جانبازانبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3706میدان جانبازانبیلبورد1400/9/281400/10/1417
3706میدان جانبازانبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3407بلوار غدیر مقابل شهر آفتاببیلبورد1400/12/11400/12/2929
3301میدان امام جنب آبنمابیلبورد1400/10/11400/10/1414
3301میدان امام جنب آبنمابیلبورد1400/11/121400/12/2948
3302میدان زین الدین ورودی مدرسبیلبورد1400/10/11400/10/1414
3302میدان زین الدین ورودی مدرسبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3401میدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقیبیلبورد1400/12/11400/12/2929
3701میدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانهبیلبورد1400/12/11400/12/2929
3101چهار راه نکوییبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3303بلوار شهید بهشتی به طرف 72 تنبیلبورد1400/10/31400/10/3028
3303بلوار شهید بهشتی به طرف 72 تنبیلبورد1400/12/11400/12/2929
3304تقاطع هفت تیر کیوانفربیلبورد1400/12/11400/12/2929
3801پردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروندبیلبورد1400/10/11400/10/1414
3801پردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروندبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3305میدان الهادی جنب بوستان بنیادیبیلبورد1400/10/71400/10/148
3305میدان الهادی جنب بوستان بنیادیبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3306خیابان امام روبروی پمپ بنزینبیلبورد1400/9/281400/10/3033
3306خیابان امام روبروی پمپ بنزینبیلبورد1400/12/11400/12/2929
3307تقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمرانبیلبورد1400/9/281400/10/1417
3307تقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمرانبیلبورد1400/11/121400/12/2948
3802بلوار غدیر ابتدای پردیسانبیلبورد1400/12/11400/12/2929
3409بلوار امین تقاطع سالاریهبیلبورد1400/12/11400/12/2929