تعرفه تبلیغات بیلبورد قم به روز شده در تاریخ 1400/01/28

ردیفنوعآدرسمنطقهابعــادجهتبازه فروشقیمت (ریال)
طولعرضکل
198بیلبوردمیدان هفتادودوتن318590افقیماهانه250,000,000
199بیلبوردمیدان سعیدی 3 وجهی79436افقیماهانه160,000,000
200بیلبوردابتدای صدوقی 4وجه42.21.43عمودیماهانه160,000,000
201بیلبوردمیدان مفید ورودی آوینی412560افقیماهانه230,000,000
202بیلبوردمیدان مفید خروجی آوینی شمالی412560افقیماهانه230,000,000
203بیلبوردمیدان سعیدی 279436افقیماهانه160,000,000
204بیلبوردمیدان سعیدی 379436افقیماهانه160,000,000
205بیلبوردمیدان آزادگان39436افقیماهانه170,000,000
206بیلبوردمیدان جانبازان76318افقیماهانه160,000,000
207بیلبوردمیدان جانبازان76318افقیماهانه160,000,000
208بیلبوردمیدان جانبازان76318افقیماهانه160,000,000
209بیلبوردبلوار غدیر مقابل جهاد48324افقیماهانه160,000,000
210بیلبوردبلوار غدیر مقابل شهر آفتاب48324افقیماهانه170,000,000
211بیلبوردمیدان امام جنب آبنما38324افقیماهانه130,000,000
212بیلبوردمیدان زین الدین ورودی مدرس37321افقیماهانه120,000,000
213بیلبوردمیدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقی49436افقیماهانه230,000,000
214بیلبوردمیدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانه773.625افقیماهانه120,000,000
215بیلبوردچهار راه نکویی18.53.530افقیماهانه130,000,000
216بیلبوردبلوار شهید بهشتی به طرف 72 تن38432افقیماهانه120,000,000
217بیلبوردتقاطع هفت تیر کیوانفر37321افقیماهانه140,000,000
218بیلبوردپردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند88324افقیماهانه130,000,000
219بیلبوردمیدان الهادی جنب بوستان بنیادی36424عمودیماهانه120,000,000
220بیلبوردخیابان امام روبروی پمپ بنزین36318عمودیماهانه120,000,000
221بیلبوردتقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمران35315عمودیماهانه120,000,000
222بیلبوردمیدان ارتش ابتدای خیابان حکیم4145.780افقیماهانه250,000,000
223بیلبوردبلوار الغدیر ابتدای پردیسان83618عمودیماهانه120,000,000
224بیلبوردبلوار امین تقاطع سالاریه46318افقیماهانه180,000,000
225بیلبوردمیدان رسالت لچکی ورودی عطاران18324افقیماهانه200,000,000
226عرشه  vipمیدان مطهری72.51230افقیماهانه120,000,000
227عرشه  vipخیابان توحید62.51230افقیماهانه120,000,000
228عرشه  vipبلوار منتظری72.51230افقیماهانه100,000,000
229عرشه  vipپارکسوار شمالی72.51230افقیماهانه100,000,000
230عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسان42.530.276افقیماهانه230,000,000
231عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه فم به طرف میدان ارتش42.530.276افقیماهانه230,000,000
232عرشه پلبلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی از 72 تن به جمکران12.720.756افقیماهانه120,000,000
233عرشه پلبلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تن12.719.352افقیماهانه120,000,000
234عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم22.51743افقیماهانه130,000,000
235عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک22.530.376افقیماهانه120,000,000
236عرشه پلبلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قم32.522.256افقیماهانه120,000,000
237عرشه پلبلوار خداکرم مقابل اداره کار قم به تهران32.517.544افقیماهانه120,000,000
238عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امین4325.677افقیماهانه170,000,000
239عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسان432987افقیماهانه170,000,000
240عرشه پلبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس از پردیسان به سمت میدان ارتش433090افقیماهانه230,000,000
241عرشه پلبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسان431545افقیماهانه160,000,000
242عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش42.71438افقیماهانه160,000,000
243عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریان42.71335افقیماهانه160,000,000
244عرشه پلمیدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصر52.71643افقیماهانه120,000,000
245عرشه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت تقاطع میرزای قمی52.717.246افقیماهانه120,000,000
246عرشه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت جمکران12.717.246افقیماهانه120,000,000
247عرشه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت جهاد12.71746افقیماهانه130,000,000
248عرشه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر12.715.742افقیماهانه130,000,000
249عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم1314.343افقیماهانه120,000,000
250عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت تهران3217.735افقیماهانه120,000,000
251عرشه پلبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت پردیسان32.719.553افقیماهانه200,000,000
252عرشه پلبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت میدان ارتش42.71643افقیماهانه200,000,000
253عرشه پلبلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت میدان توحید42.81234افقیماهانه180,000,000
254عرشه پلبلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرم22.81234افقیماهانه180,000,000
255عرشه پلبلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 از طرف امام22.71232افقیماهانه120,000,000
256عرشه پلبلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به طرف امام62.71438افقیماهانه120,000,000
257عرشه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرم631854افقیماهانه140,000,000
258عرشه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت میدان7324.574افقیماهانه250,000,000
259عرشه پلمیدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکویی72.715.241افقیماهانه120,000,000
260پایه پلبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش44312افقیماهانه40,000,000
261پایه پلبلوار غدیر مقابل  دارایی  به سمت ارتش44312افقیماهانه50,000,000
262پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت442.912عمودیماهانه50,000,000
263پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری  به سمت مرجعیت43515افقیماهانه70,000,000
264پایه پلبلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسان4339عمودیماهانه40,000,000
265پایه پلجهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفید432.47.2افقیماهانه50,000,000
266پایه پلپردیسان مقابل مسجد فاطمه الزهرا (س)پایه کناری به سمت تقاطع آزادی83.23.210افقیماهانه40,000,000
267پایه پلبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت  امام 32.838.4افقیماهانه40,000,000
268پایه پلبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان  پایه کناری  به سمت آزادگان332.57.5افقیماهانه40,000,000
269پایه پلمیدان مفیدپایه وسط به سمت صدوق442.912عمودیماهانه70,000,000
270پایه پلمیدان مفید پایه کناری به سمت صدوق43.9312افقیماهانه50,000,000
271پایه پلمیدان مفید پایه کناری ب سمت  مفید43.9312عمودیماهانه50,000,000
272پایه پلبلوار جمهوری اسلامی  ابتدای یزدان شهر پایه  کناری  به سمت  سپاه432.47.2افقیماهانه40,000,000
273پایه پلبلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه،پایه کناری به سمت مفید433.29.6افقیماهانه40,000,000
274پایه پلبلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصر55315افقیماهانه40,000,000
275پایه پلبلوار عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی ، پایه وسط به سمت 75 متری14312افقیماهانه40,000,000
276پایه پلبلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرا132.47.2افقیماهانه40,000,000
277پایه پلبلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبان15315افقیماهانه60,000,000
278پایه پلبلوار 15 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهاد132.47.2افقیماهانه40,000,000
279پایه پلشهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت542.912عمودیماهانه40,000,000
280پایه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصر12.437.2عمودیماهانه40,000,000
281پایه پلمیدان پلیس مقابل  اداره راه پایه  وسط به سمت نکوئی532.57.5افقیماهانه50,000,000
282پایه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصر532.57.5افقیماهانه50,000,000
283پایه پلمیدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری132.57.5افقیماهانه50,000,000
284پایه پلبلوار 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 24 پایه کناری به سمت الزهرا12.449.6افقیماهانه40,000,000
285پایه پلبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهران33412عمودیماهانه40,000,000
286پایه پلبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت قم34312عمودیماهانه40,000,000
287پایه پلبلوارخدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهران34312عمودیماهانه40,000,000
288پایه پلبلوار خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قم34312عمودیماهانه40,000,000
289پایه پلبلوار امام موسی صدر  بین کوچه51 و53 پایه  کناری به سمت بنیادی33515افقیماهانه70,000,000
290پایه پلبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب32.537.5افقیماهانه40,000,000
291پایه پلبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه  وسط به سمت نواب33515افقیماهانه70,000,000
292پایه پلبلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرم732.47.2عمودیماهانه40,000,000
293پایه پلبلوار شهید منتظری  پایه  کناری به سمت مصلی732.47.2عمودیماهانه40,000,000
294پایه پلمیدان مطهری به سمت میدان پایه چپ731.95.7عمودیماهانه40,000,000
295پایه پلمیدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راست732.47.2عمودیماهانه50,000,000
296پایه پلمیدان مفید پایه وسط به سمت مفید44312عمودیماهانه70,000,000
297پایه پلمیدان مطهری  به سمت میدان پایه راست732.47.2عمودیماهانه40,000,000
298پایه پلمیدان مطهری  ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپ732.47.2افقیماهانه50,000,000
299پایه پلمیدان پلیس دل آذر مقابل  بانک صارات پایه کناری132.57.5افقیماهانه50,000,000
300پایه پلعمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرا73.52.58.8افقیماهانه40,000,000
301پایه پلعمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 75متری73.52.58.8عمودیماهانه40,000,000
302پایه پلبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه432.47.2عمودیماهانه40,000,000
303پایه پلبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پایه کناری به سمت مرجعیت42.52.56.3عمودیماهانه40,000,000
297پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت رسالت43515افقیماهانه50,000,000
297پایه پلابتدای صفاشهر پایه کناری به سمت میدان ارتش43515افقیماهانه70,000,000