لیست قابل اکران بیلبورد های قم سال 1401

تعرفه تبلیغات بیلبورد قم به روز شده در تاریخ 1401/02/05

قیمت اجاره تابلو در قم

ردیفنوعآدرسطولعرضکلجهتقیمت (ریال)
1بیلبوردمیدان هفتادودوتن18590افقی360000000
2بیلبوردمیدان سعیدی 3 وجهی9436افقی230000000
3بیلبوردابتدای صدوقی 4وجه2.151.43.01عمودی230000000
4بیلبوردمیدان مفید ورودی آوینی12560افقی340000000
5بیلبوردمیدان مفید خروجی آوینی شمالی12560افقی340000000
6بیلبوردمیدان سعیدی 29436افقی230000000
7بیلبوردمیدان سعیدی 39436افقی230000000
8بیلبوردمیدان آزادگان9436افقی240000000
9بیلبوردمیدان جانبازان6318افقی230000000
10بیلبوردمیدان جانبازان6318افقی230000000
11بیلبوردمیدان جانبازان6318افقی230000000
12بیلبوردبلوار غدیر مقابل جهاد8324افقی230000000
13بیلبوردبلوار غدیر مقابل شهر آفتاب8324افقی240000000
14بیلبوردمیدان امام جنب آبنما8324افقی190000000
15بیلبوردمیدان زین الدین ورودی مدرس7321افقی180000000
16بیلبوردمیدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقی9436افقی340000000
17بیلبوردمیدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانه73.625.2افقی180000000
18بیلبوردچهار راه نکویی8.33.629.88افقی190000000
19بیلبوردبلوار شهید بهشتی به طرف 72 تن8432افقی180000000
20بیلبوردتقاطع هفت تیر کیوانفر7321افقی210000000
21بیلبوردپردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند8324افقی180000000
22بیلبوردمیدان الهادی جنب بوستان بنیادی6424عمودی180000000
23بیلبوردخیابان امام روبروی پمپ بنزین6318عمودی180000000
24بیلبوردتقاطع 20 متری شهید بهشتی و چمران5315عمودی180000000
25بیلبوردمیدان ارتش ابتدای خیابان حکیم145.779.8افقی360000000
26بیلبوردبلوار الغدیر ابتدای پردیسان3618عمودی180000000
27بیلبوردبلوار امین تقاطع سالاریه6318افقی270000000
28بیلبوردمیدان رسالت لچکی ورودی عطاران8324افقی290000000
29عرشه vipمیدان مطهری21224افقی180000000
30عرشه vipخیابان توحید21224افقی180000000
31عرشه vipبلوار منتظری21224افقی150000000
33عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسان2.530.275.5افقی340000000
34عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه فم به طرف میدان ارتش2.530.275.5افقی340000000
35عرشه پلبلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی از 72 تن به جمکران2.720.755.89افقی180000000
36عرشه پلبلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تن2.719.352.11افقی180000000
37عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم2.51742.5افقی190000000
38عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک2.530.375.75افقی180000000
39عرشه پلبلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قم2.522.255.5افقی180000000
40عرشه پلبلوار خداکرم مقابل اداره کار قم به تهران2.517.543.75افقی180000000
41عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امین325.676.8افقی240000000
42عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسان32987افقی240000000
43عرشه پلبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس از پردیسان به سمت میدان ارتش33090افقی340000000
44عرشه پلبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسان31545افقی230000000
45عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش2.71437.8افقی230000000
46عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریان2.71335.1افقی230000000
47عرشه پلمیدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصر2.71643.2افقی180000000
48عرشه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت تقاطع میرزای قمی2.717.246.44افقی180000000
49عرشه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت جمکران2.717.246.44افقی180000000
50عرشه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت جهاد2.71745.9افقی190000000
51عرشه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر2.715.742.39افقی190000000
52عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم314.342.9افقی180000000
53عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت تهران217.735.4افقی180000000
54عرشه پلبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت پردیسان2.719.552.65افقی290000000
55عرشه پلبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت میدان ارتش2.71643.2افقی290000000
56عرشه پلبلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت میدان توحید2.81233.6افقی270000000
57عرشه پلبلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرم2.81233.6افقی270000000
58عرشه پلبلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 از طرف امام2.71232.4افقی180000000
59عرشه پلبلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به طرف امام2.71437.8افقی180000000
60عرشه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرم31854افقی210000000
61عرشه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت میدان324.573.5افقی360000000
62عرشه پلمیدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکویی2.715.241.04افقی180000000
63پایه پلبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش1.935.7عمودی85000000
64پایه پلبلوار غدیر مقابل دارایی به سمت ارتش4312افقی85000000
65پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت42.911.6عمودی85000000
66پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت مرجعیت3515افقی120000000
67پایه پلبلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسان2.83.910.92عمودی75000000
68پایه پلجهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفید32.47.2افقی85000000
70پایه پلبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت امام 2.838.4افقی75000000
71پایه پلبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت آزادگان32.57.5افقی75000000
72پایه پلمیدان مفیدپایه وسط به سمت صدوق42.911.6عمودی120000000
73پایه پلمیدان مفید پایه کناری به سمت صدوق3.9311.7افقی85000000
74پایه پلمیدان مفید پایه کناری ب سمت مفید3.9311.7افقی85000000
75پایه پلبلوار جمهوری اسلامی ابتدای یزدان شهر پایه کناری به سمت سپاه32.47.2افقی75000000
76پایه پلبلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه،پایه کناری به سمت مفید33.29.6افقی75000000
77پایه پلبلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصر5315افقی100000000
78پایه پلبلوار عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی ، پایه وسط به سمت 75 متری4312افقی75000000
79پایه پلبلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرا32.47.2افقی75000000
80پایه پلبلوار 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبان5315افقی100000000
81پایه پلبلوار 15 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهاد32.47.2افقی75000000
82پایه پلشهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت42.911.6عمودی75000000
83پایه پلبلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصر2.437.2عمودی75000000
84پایه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت نکوئی32.57.5افقی85000000
85پایه پلمیدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصر32.57.5افقی85000000
86پایه پلمیدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری32.57.5افقی85000000
87پایه پلبلوار 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 24 پایه کناری به سمت الزهرا2.449.6افقی75000000
88پایه پلبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهران3412عمودی75000000
89پایه پلبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت قم4312عمودی75000000
90پایه پلبلوارخدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهران4312افقی75000000
91پایه پلبلوار خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قم4312افقی75000000
92پایه پلبلوار امام موسی صدر بین کوچه51 و53 پایه کناری به سمت بنیادی3515افقی120000000
93پایه پلبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب4312عمودی75000000
94پایه پلبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه وسط به سمت نواب3515افقی120000000
95پایه پلبلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرم32.47.2عمودی75000000
96پایه پلبلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت مصلی3150450عمودی75000000
97پایه پلمیدان مطهری به سمت میدان پایه چپ31.95.7عمودی75000000
98پایه پلمیدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راست32.47.2افقی85000000
99پایه پلمیدان مفید پایه وسط به سمت مفید4312عمودی120000000
100پایه پلمیدان مطهری به سمت میدان پایه راست32.47.2افقی75000000
101پایه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپ32.47.2افقی85000000
102پایه پلمیدان پلیس دل آذر مقابل بانک صارات پایه کناری33.39.9افقی85000000
103پایه پلعمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرا3.52.58.75افقی75000000
104پایه پلعمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 75متری3.52.58.75افقی75000000
105پایه پلبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه32.47.2عمودی75000000
106پایه پلبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پایه کناری به سمت مرجعیت2.52.56.25عمودی75000000
107پایه پلتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت رسالت3515افقی85000000
108پایه پلابتدای صفاشهر پایه کناری به سمت میدان ارتش3515افقی120000000
109پایه پلبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش1.935.7عمودی75000000