به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد تبریز اردیبهشت ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد تبریز سال ۱۳۹۹

منطقه ردیف آدرس نوع بیلبورد سایز به متر روشنائی تعرفه یک ماهه رزرو تا تاریخ
استاد شهریار و چایکنار شمالی منطقه ۱ ۱ پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به پل قاری۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۳-۳۱
۲ پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به پل قاری۲ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳ پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر ۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴ پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر ۲ پیشانی* ۳*۱۵ د ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵ خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری۱ پیشانی* ۳*۹ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۶ خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری۲ پیشانی* ۳*۹ د ۶۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۷ خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان۱ پیشانی* ۳*۹ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۸ خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان۲ پیشانی* ۳*۹ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۹ خیابان هفت تیر مسیر رفت به آبرسان۱ پیشانی* ۳*۹ د ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۱۰ خیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس۱ پیشانی* ۳*۹ د ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۱۱ خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به استادشهریار پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۰۳-۳۱
۱۲ خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به توانیر پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
خ امام – دانشگاه – دروازه تهران – جاده باسمنج ۱۳ زیرگذر آبرسان-مسیر رفت به آبرسان پیشانی* ۱۰*۳ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۱۴ خ ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به راهنمایی تابلو (۱) پیشانی* ۴*۱۲ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۳-۳۱
۱۵ خ ۲۹بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به هتل مرمرتابلو( ۱) پیشانی* ۴*۱۲ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۱۶ خ ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به راهنمایی تابلو (۲) پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۱۷ خ ۲۹بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به هتل مرمرتابلو( ۲) پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۷۰۰۰۰/۰۰۰/-
توانیر- ائل گلی ۱۸ ائل گلی -شهید باکری نرسیده به میدان ائل گلی رفت پیشانی* ۳*۱۴ د ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ائل گلی -شهید باکری نرسیده به میدان ائل گلی برگشت پیشانی* ۳*۱۴ د ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹-۰۳-۳۱
۲۰ توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره ۱ پیشانی* ۴*۱۲ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۱ توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره ۲ پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۲ توانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره ۱ پیشانی* ۴*۱۲ د ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۳ توانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره۲ پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۴ توانیر مقابل ائل ایستین رفت به ولیعصر۱ پیشانی* ۳*۹ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۵ توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر۱ پیشانی* ۳*۹ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۶ توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر۲ پیشانی* ۳*۹ د ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۷ توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر۳ پیشانی* ۳*۹ د ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰/-
منطقه ردیف آدرس نوع بیلبورد سایز به متر روشنائی تعرفه یک ماهه رزرو تا تاریخ
شفیع زاده و فخرنیا ۲۸ میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به فهمیده۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۲۹ میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به فهمیده۲ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۰ میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به ولیعصر۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۱ میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به ولیعصر۲ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۲ خ فخرنیا خروجی اتوبان پاسداران مسیر رفت به آبرسان پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۳ خ فخرنیا  مسیر رفت به اتوبان پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
مرزداران ۳۴ عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۵ عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج۲ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۶ عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج۳ پیشانی* ۳*۱۴ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۷ عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج۱ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۸ عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج۲ پیشانی* ۳*۱۴ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۳۹ عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج۳ پیشانی* ۳*۱۵ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
نصف راه و کمربند میانی ۴۰ خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه ۱ پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۱ خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه۲ پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۲ خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه۳ پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۳ خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به میدان آذربایجان ۱ پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۰۳-۳۱
۴۴ زیرگذر نصف راه به راه آهن رفت پیشانی* ۳*۱۵ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۵ زیرگذر نصف راه رفت به بازار پیشانی* ۳*۱۵ د ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۰۳-۳۱
۴۶ خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به منظریه تابلو۱ پیشانی ۴*۱۲ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۷ خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به ابوریحان تابلو ۱ پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۰۳-۳۱
۴۸ خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به منظریه تابلو۲ پیشانی* ۴*۱۲ د ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۴۹ زیرگذر چهار راه لاله مسیر رفت به نصف راه پیشانی* ۴*۱۲ د ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/- ۹۹-۰۳-۳۱
عابر گذر تبریز ، صوفیان ۵۰ پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره۱ پیشانی* ۲/۵*۱۰ د ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵۱ پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره۲ پیشانی* ۲/۵*۱۳ د ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵۲ پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره۳ پیشانی* ۲/۵*۱۰ د ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵۳ پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره۱ پیشانی* ۲/۵*۱۰ د ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵۴ پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره۲ پیشانی* ۲/۵*۱۳ د ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
۵۵ پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره۳ پیشانی* ۲/۵*۱۰ د ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-
د: دارد      ن: ندارد      م: معیوب       p : پیشنهاد      r : روزشمار    s: ثابت
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید