تعرفه اجاره بیلبورد تبریز سال ۱۳۹۹

 
منطقهردیفآدرسنوع بیلبوردسایز به مترروشنائیتعرفه یک ماههرزرو تا تاریخ
استاد شهریار و چایکنار شمالی منطقه 11پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به پل قاری1پیشانی*3*14د600/000/000/-99-3-31
2پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به پل قاری2پیشانی*3*14د570/000/000/-
3پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر 1پیشانی*3*14د600/000/000/-
4پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر 2پیشانی*3*15د570/000/000/-
5خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری1پیشانی*3*9د600/000/000/-
6خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری2پیشانی*3*9د6000/000/000/-
7خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان1پیشانی*3*9د600/000/000/-
8خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان2پیشانی*3*9د600/000/000/-
9خیابان هفت تیر مسیر رفت به آبرسان1پیشانی*3*9د550/000/000/-
10خیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس1پیشانی*3*9د550/000/000/-
11خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به استادشهریارپیشانی*4*12د500/000/000/-99-03-31
12خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به توانیرپیشانی*4*12د500/000/000/-
خ امام – دانشگاه – دروازه تهران – جاده باسمنج13زیرگذر آبرسان-مسیر رفت به آبرسانپیشانی*10*3د600/000/000/-
14خ 29 بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به راهنمایی تابلو (1)پیشانی*4*12د600/000/000/-99-3-31
15خ 29بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به هتل مرمرتابلو( 1)پیشانی*4*12د600/000/000/-
16خ 29 بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به راهنمایی تابلو (2)پیشانی*4*12د570/000/000/-
17خ 29بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصرروبروی آتش نشانی -مسیررفت به هتل مرمرتابلو( 2)پیشانی*4*12د570000/000/-
توانیر- ائل گلی18ائل گلی -شهید باکری نرسیده به میدان ائل گلی رفتپیشانی*3*14د700,000,000
19ائل گلی -شهید باکری نرسیده به میدان ائل گلی برگشتپیشانی*3*14د700,000,00099-03-31
20توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره 1پیشانی*4*12د600/000/000/-
21توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره 2پیشانی*4*12د570/000/000/-
22توانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره 1پیشانی*4*12د600/000/000/-
23توانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره2پیشانی*4*12د500/000/000/-
24توانیر مقابل ائل ایستین رفت به ولیعصر1پیشانی*3*9د450/000/000/-
25توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر1پیشانی*3*9د450/000/000/-
26توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر2پیشانی*3*9د420/000/000/-
27توانیر مقابل ائل ایستین برگشت ازولیعصر3پیشانی*3*9د420/000/000/-
منطقهردیفآدرسنوع بیلبوردسایز به مترروشنائیتعرفه یک ماههرزرو تا تاریخ
شفیع زاده و فخرنیا28میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به فهمیده1پیشانی*3*14د550/000/000/-
29میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به فهمیده2پیشانی*3*14د500/000/000/-
30میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به ولیعصر1پیشانی*3*14د550/000/000/-
31میدان شهید فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به ولیعصر2پیشانی*3*14د500/000/000/-
32خ فخرنیا خروجی اتوبان پاسداران مسیر رفت به آبرسانپیشانی*4*12د450/000/000/-
33خ فخرنیا  مسیر رفت به اتوبانپیشانی*4*12د450/000/000/-
مرزداران34عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج1پیشانی*3*14د500/000/000/-
35عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج2پیشانی*3*14د500/000/000/-
36عابر گذر مقابل مرزداران لاین رفت به میدان بسیج3پیشانی*3*14د450/000/000/-
37عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج1پیشانی*3*14د500/000/000/-
38عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج2پیشانی*3*14د500/000/000/-
39عابر گذر مقابل مرزداران لاین برگشت از میدان بسیج3پیشانی*3*15د450/000/000/-
نصف راه و کمربند میانی40خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه 1پیشانی*4*12د500/000/000/-
41خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه2پیشانی*4*12د450/000/000/-
42خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه3پیشانی*4*12د400/000/000/-
43خ آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به میدان آذربایجان 1پیشانی*4*12د500/000/000/-99-03-31
44زیرگذر نصف راه به راه آهن رفتپیشانی*3*15د500/000/000/-
45زیرگذر نصف راه رفت به بازارپیشانی*3*15د500/000/000/-99-03-31
46خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به منظریه تابلو1پیشانی4*12د450/000/000/-
47خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به ابوریحان تابلو 1پیشانی*4*12د450/000/000/-99-03-31
48خ سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه – مسیر رفت به منظریه تابلو2پیشانی*4*12د400/000/000/-
49زیرگذر چهار راه لاله مسیر رفت به نصف راهپیشانی*4*12د570/000/000/-99-03-31
عابر گذر تبریز ، صوفیان50پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره1پیشانی*2/5*10د250/000/000/-
51پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره2پیشانی*2/5*13د300/000/000/-
52پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز- تابلوی شماره3پیشانی*2/5*10د200/000/000/-
53پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره1پیشانی*2/5*10د250/000/000/-
54پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره2پیشانی*2/5*13د300/000/000/-
55پل عابر گذر جاده اصلی تبریزبه جلفا- تابلوی شماره3پیشانی*2/5*10د200/000/000/-
د: دارد      ن: ندارد      م: معیوب       p : پیشنهاد      r : روزشمار    s: ثابت