تعرفه اجاره بیلبورد کرج سال ۱۳۹۹

به روز شده در 1399/11/01

ردیفکدمنطقهآدرسنوع سازهابعادتاریخ اکران تعرفه ماهانه (ریال)
1A1مترو کرجکرج به سمت فردیس-بورد اولپل عابر3*441400/06/15270000000
2A2 مترو کرجکرج به سمت فردیس-بورد دومپل عابر3*181400/02/15270000000
3A3 مترو کرجکرج به سمت فردیس-بورد سومپل عابر3*171400/02/20280000000
4A4 مترو کرجکرج به سمت فردیس-بورد چهارمپل عابر3*171400/02/01144000000
5A5 مترو کرجفردیس به سمت کرج- بورد اولپل عابر3*181400/02/20310000000
6A6 مترو کرجفردیس به سمت کرج- بورد دومپل عابر3*171400/02/05270000000
7A7 مترو کرجفردیس به سمت کرج- بورد سومپل عابر3*171400/02/01144000000
8B1هلال احمرطالقانی به سمت میدان سپاه-بورد اولپل عابر3*2199/11/20340000000
9B2هلال احمرطالقانی به سمت میدان سپاه(عمودی)-بورد دومپل عابر4*1099/12/01210000000
10B3هلال احمرطالقانی به سمت میدان سپاه-بورد سومپل عابر3*2099/10/23210000000
11B4هلال احمرمیدان سپاه به سمت طالقانی- بورد اولپل عابر3*201400/03/01250000000
12B6هلال احمرمیدان سپاه به سمت طالقانی- بورد سومپل عابر3*2199/12/01220000000
13D1زیرگذر طالقانیمیدان شهدا به سمت طالقانی- بورد اولپل عابر3*1299/12/01290000000
14D2زیرگذر طالقانیمیدان شهدا به سمت طالقانی- بورد دومپل عابر3*1299/12/01190000000
15D3زیرگذر طالقانیطالقانی به سمت میدان شهدا- بورد اولپل عابر3*121400/04/01290000000
16D4زیرگذر طالقانیطالقانی به سمت میدان شهدا- بورد دومپل عابر3*121400/04/01190000000
17E1 جهانشهرمیدان سپاه به سمت طالقانی- بورد اولپل عابر3*2099/12/25330000000
18E2 جهانشهرطالقانی به سمت میدان سپاه- بورد اولپل عابر3*1899/11/15330000000
19F1مهدیه کرجمیدان شهدا به سمت میدان توحیدپل عابر3*2099/12/01300000000
20F2مهدیه کرجمیدان توحید به سمت میدان شهداپل عابر3*201400/02/10300000000
21G1دانشگاه آزادگوهردشتعظیمیه به سمت گوهردشتپل عابر3*14قابل اکران260000000
22G2دانشگاه آزادگوهردشتگوهردشت به سمت عظیمیهپل عابر3*1299/12/01200000000
23H1مصلای کرجچهارراه مصباح به سمت شاه عباسیپل عابر3*1299/12/11130000000
24H2مصلای کرجشاه عباسی به سمت چهارراه مصباحپل عابر3*181400/02/12220000000
25I1 بلوار دانش آموز شرقچهاراه هفت تیر به سمت مهرویلا- بورد اولپل عابر3*1499/11/10270000000
26I2 بلوار دانش آموز شرقچهاراه هفت تیر به سمت مهرویلا-بورد دومپل عابر3*141400/02/01200000000
27I3 بلوار دانش آموز شرقمهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر-بورد اولپل عابر3*1499/12/11270000000
28I4 بلوار دانش آموز شرقمهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر-بورد دومپل عابر3*141400/02/01200000000
29J1 بلوار دانش آموز شرقمهرویلا به سمت هفت تیر- بورد اولپل عابر3*141400/02/15270000000
30J2 بلوار دانش آموز شرقمهرویلا به سمت هفت تیر- بورد دومپل عابر3*141400/02/15200000000
31J3 بلوار دانش آموز شرقهفت تیر به سمت مهرویلا- بورد اولپل عابر3*141400/02/12270000000
32J4 بلوار دانش آموز شرقهفت تیر به سمت مهرویلا- بورد دومپل عابر3*1499/12/01180000000
33K1کلاکاتوبان تهران به سمت جاده چالوس-بورد اولپل عابر3*151400/02/20280000000
34K2کلاکاتوبان تهران به سمت جاده چالوس-بورد دومپل عابر3*151400/03/01180000000
35K3کلاکجاده چالوس به سمت اتوبان تهران-بورد اولپل عابر3*151400/02/20280000000
36K4کلاکجاده چالوس به سمت اتوبان تهران-بورد دومپل عابر3*151400/03/01180000000
37L1 شهرک جهازیهاباغستان به سمت دانشگاه آزادپل عابر3*181400/02/25270000000
38L2 شهرک جهازیهادانشگاه آزاد به سمت باغستانپل عابر3*1899/12/01270000000
39M1بلوار جمهوریپل روحانی به سمت میدان دانشگاه-بورد اولپل عابر3*1599/12/01260000000
40M2بلوار جمهوریپل روحانی به سمت میدان دانشگاه-بورد دومپل عابر3*1599/10/20110000000
41M3بلوار جمهوریمیدان دانشگاه به سمت پل روحانی-بورد اولپل عابر3*1599/11/15260000000
42M4بلوار جمهوریمیدان دانشگاه به سمت پل روحانی-بورد دومپل عابر3*151400/02/01110000000
43N1بلوار چمرانمیدان امام حسین به سمت عظیمیهپل عابر3*1599/12/01270000000
44N2بلوار چمرانعظیمیه به سمت میدان امام حسینپل عابر3*151400/02/01140000000
45P1سه راه گوهردشتسه راه گوهردشت به سمت میدان امام-بورد اولپل عابر3*141400/02/30270000000
46P3سه راه گوهردشتمیدان امام به سمت سه راه گوهردشت-بورد اولپل عابر3*141400/02/01280000000
47R1گلشهراتوبان تهران به سمت چهارراه گلزار-بورد اولپل عابر3*151400/02/12270000000
48R2گلشهراتوبان تهران به سمت چهارراه گلزار-بورد دومپل عابر3*151400/02/10130000000
49R3گلشهرچهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران-بورد اولپل عابر3*151400/09/01250000000
50R4گلشهرچهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران-بورد دومپل عابر3*151400/02/01100000000
51Q1 بازار روزمیدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح-بورد اولپل عابر3*1299/11/10230000000
52Q3 بازار روزچهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین-بورد اولپل عابر3*15قابل اکران230000000
53T1 طالقانی جنوبیچهارراه طالقانی به سمت هفت تیر- بورد اولپل عابر3*1299/11/10230000000
54T3 طالقانی جنوبیهفت تیر به سمت چهارراه طالقانی- بورد اولپل عابر3*1299/12/25230000000
55S1آزادگانگوهردشت به سمت عظیمیه-بورد اولپل عابر3*1599/11/15290000000
56S2آزادگانگوهردشت به سمت عظیمیه-بورد دومپل عابر3*2099/12/01200000000
57S3آزادگانعظیمیه به سمت گوهردشت-بورد اولپل عابر3*2099/12/01320000000
58S4آزادگانعظیمیه به سمت گوهردشت-بورد دومپل عابر3*2099/12/01240000000
59O1 مهرشهراتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر-بورد اولپل عابر3*201400/05/20380000000
60O2 مهرشهراتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر-بورد دومپل عابر3*1599/12/01220000000
61O3 مهرشهرمهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران-بورد اولپل عابر3*1599/12/01260000000
62O4 مهرشهرمهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران-بورد دومپل عابر3*121400/02/01170000000
63W1عظیمیهبلوار شورا به سمت عظیمیه- بورد اولپل عابر3*181400/03/15360000000
64W2عظیمیهبلوار شورا به سمت عظیمیه- بورد دومپل عابر3*1899/12/10250000000
65W3عظیمیهعظیمیه به سمت بلوار شورا-بورد اولپل عابر3*1899/12/10250000000
66W4عظیمیهعظیمیه به سمت بلوار شورا-بورد دومپل عابر3*181400/02/01250000000
67X1 شهرداریمیدان توحید به سمت چهارراه هفت تیر- بورد اولپل عابر3*1899/12/05220000000
68X2 شهرداریچهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید- بورد اولپل عابر3*1899/11/01220000000
69X3 شهرداریچهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید- بورد دومپل عابر3*1899/12/05110000000
70Y1 علامه جعفریدولت آباد به سمت جهانشهرپل عابر3*1599/12/01210000000
71Y2 علامه جعفریجهانشهر به سمت دولت آبادپل عابر3*18قابل اکران210000000
72Z1 بیلقانکرج به سمت چالوسبیلبورد4.8*101400/05/01260000000
73Z2 بیلقانچالوس به سمت کرجبیلبورد4.8*101400/05/01260000000
74Z3 ترمینال شهید کلانتریکرج به سمت محمدشهر- سمت راستبیلبورد4*899/11/01190000000
75Z4 ترمینال شهید کلانتریکرج به سمت محمدشهر- سمت چپبیلبورد4*899/11/01160000000
76A8فردیسفردیس به سمت کرج- بورد چهارمپل3*2499/12/1080000000
77B5هلال احمرمیدان سپاه به سمت طالقانی (عمودی)-بورد دومپل4*1099/10/2080000000
78P2 سه راه گوهردشتسه راه گوهردشت به سمت میدان امام-بورد دومپل3*1499/12/1580000000
79P4 سه راه گوهردشتمیدان امام به سمت سه راه گوهردشت-بورد دومپل3*151400/04/0580000000
80Q2 بازار روزمیدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح-بورد دومپل3*121400/02/1090000000
81Q4 بازار روزچهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین-بورد دومپل3*1299/12/1090000000
82T2طالقانی جنوبیچهارراه طالقانی به سمت هفت تیر-بورد دومپل3*121400/04/0550000000
83T4طالقانی جنوبیهفت تیر به سمت چهارراه طالقانی-بورد دومپل3*12قابل اکران50000000
84L1اتوبان تهران – لشکرککیلومتر 3 – مسیر رفتبیلبورد6099/12/01600000000
85L2اتوبان تهران – لشکرککیلومتر 4 – مسیر رفتبیلبورد601400/02/01600000000
86L3اتوبان تهران – لشکرککیلومتر 4 – مسیر برگشتبیلبورد30قابل اکران450000000
87A اتوبان تهران – کرجبعد از خروجی همت – تهران به سمت کرجبیلبورد5*1299/11/25800000000
88B1 هشتگرد جدیددید از بلوار بسیج شرقیبیلبورد4*999/12/01140000000
89B2 هشتگرد جدیددید از بلوار خلیج فارسبیلبورد4*999/12/01140000000
90B3 هشتگرد جدیددید از بلوار بسیج غربیبیلبورد4*999/12/01140000000
91C1 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اولپل عابر3*151400/03/20260000000
92C2 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دومپل عابر3*151400/03/20130000000
93C3 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اولپل عابر3*151400/03/20260000000
94C4 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دومپل عابر3*151400/03/20130000000
95D1 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اولپل عابر3*1599/12/01260000000
96D2 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دومپل عابر3*1599/12/01130000000
97D3 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اولپل عابر3*1599/12/01260000000
98D4 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دومپل عابر3*1599/12/01130000000
99E1 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اولپل عابر3*151400/02/01240000000
100E2 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دومپل عابر3*151400/02/01120000000
101E3 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اولپل عابر3*151400/02/01240000000
102E4 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دومپل عابر3*151400/02/01120000000
103F1 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد اولپل عابر3*20.299/11/10240000000
104F2 محمدشهرمحمدشهر به سمت ماهدشت – بورد دومپل عابر3*18.299/11/10120000000
105F3 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد اولپل عابر3*1899/11/10240000000
106F4 محمدشهر ماهدشت به سمت محمدشهر – بورد دومپل عابر3*18.299/11/10120000000
107A اتوبان تهران – کرجبعد از پمپ بنزین وردآورد – روبروی تیر 159 – به سمت کرجبیلبورد6*161400/02/01900000000
108A اتوبان تهران – کرجنرسیده به پمپ بنزین وردآورد – روبروی تیر 160 – به سمت تهرانبیلبورد6*1699/11/15900000000