1- شرکت های پخش بزرگ : این شرکت ها از امکانات گسترده ای نظیر : ماشین های توزیع – انبار – فروشنده و… بصورت متمرکز برخوردار بوده وامکان توزیع محصولات مختلف را در سطح کل کشور برخوردار می باشند . این دسته از توزیع کنندگان پخش برندها را بصورت انحصاری می پذیرند .

2- شرکت های پخش منطقه ای : این شرکت ها در سطح شهرهای بزرگ کشور وجود دارند . برخی از آنها علیرغم امکانات و سرمایه محدود از قابلیت نفوذ و توزیع بسیار زیادی در منطقه خود برخوردار می باشند .

3- عمده فروشان : اکثر این عمده فروشان در بازارهای اصلی کشور نظیر : بازار تهران ، بازارهای مرزی و بازارهای سایر شهرهای بزرگ ایران مستقر می باشند .

4- فروشگاههای زنجیره ای : برخی از این فروشگاهها حجم عمده ای از سهم فروش برخی کالاها را به خود اختصاص داده اند . قابلیت برنامه ریزی برنامه های ترویج فروش مطلوبیت این فروشگاه ها را بیش از پیش افزایش داده است .

5- خرده فروشان

– فروشگاه های چند منظوره

– خرده فروشان محصولات تخصصی

– سوپرمارکت ها- تعداد : 173000

– داروخانه ها – تعداد 7965

– دکه های روزنامه فروشی: 43551- Major broadcasting companies: these companies from facilities such as car distribution – Storage – Vendor and … Have focused on the possibility distribution of the various products in the whole country enjoy. These distributors are crafted exclusively distributed brands.

 

2- Regional distribution companies: These companies are the major cities of the country. Despite some limited capital resources and the distribution of permeability and enjoy very much in your area.

 

3- Wholesale: Most of the wholesalers in major markets such as the market in Tehran, Iran’s major cities are located in other markets and frontier markets.

 

4- Chain Stores: Some stores a large amount of contributions have to sell some goods. Ability to plan sales promotion programs to further enhance the utility of these stores.

5- Retailers

 

– Multifunctional Store

– Retailers specialized products

– Supermarkets – Total: 173,000

– Chemists – No. 7965

– Newsstands: 43551-Büyük dağıtım firmaları: Bu firmalar , dağıtım arabaları, depo, satıcı vb. Geniş imkanlara , tutarlı bir sekilde, sahipler . Ülkenin her bir yerine dağıtım yapma imkanına sahipler. Bu firmalar ünlü markaların dağıtım işlemlerini münhasiren kabul edip yapıyorlar (Münhasıren = Tek temsilci şeklinde).

2-Bölgesel dağıtım firmaları: Bu firmalar ülkenin bütün kentlerinde bulunmaktalar.Bazıları sınırlı imkanlar ve yatırımlarına rağmen , kendi bölgelerinde güzel bir nüfuz ve dağıtım yeteneğine sahipler.

3-Toptancılar: Toptancılar genelde Tahran büyük pazarı, ülke sınırındaki pazarlar, kentlerin büyük pazarları gibi önemli pazarlarda bulunmaktalar.

 

4-Zincirleme mağazalar: Bu mağazalardan bazıları , belli ürünlerin satışının büyük kısmını kendilerine münhasır yapmış bulunmaktalar. Böyle yerlerde satışınızı arttırmak için çok daha rahat ve geniş bir şekilde plan yapa bilirsiniz . Bu nedenle böyle mağazalarda yer alma talebi günden güne artıyor.

 

5-Perakendeciler

– Çok amaçlı mağazalar

– Belli uzmanlıklara ait ürünlerin perakendecileri

– Süper marketler – Sayısı: 173,000

– Eczaneler – Sayısı: 7,965

– Gazete bayileri (Caddelerdeki gazete satan büfeler) – Sayısı: 4,355