خدمات مشاوره ای

مدیریت بازاریابی و اجرای موفق فعالیت های تبلیغاتی نیازمند برنامه ریزی دقیق و کاربردی و اجرای برنامه ها بصورت دقیق و هماهنگ، کنترل فرآیندهای اجرایی و دریافت بازخورد از اجرای برنامه ها، اصلاح و تقویت برنامه های قبلی در قالب برنامه آینده می باشد. خدمات مشاوره ای شرکت روزنه ارتباط شامل تهیه و اجرای برنامه تبلیغات پیشبردی، بر اساس ویژگی های بازار هدف و خط و مشی بازاریابی مشتری است. شما می توانید در امر تصمیم گیری برای نحوه توزیع، انتخاب رسانه ها، نحوه بودجه بندی، موضع گیری در بازار، انتخاب استراتژی های رقابتی، انتخاب استراتژی های تبلیغاتی و سایر تصمیم گیری ها خود از خدمات مشاوره ای ما استفاده نمایید.


Consulting Services

Consulting services include preparing and performing associated companies advertising program in advance, based on the characteristics of the target market and customer marketing policies. You can decide how to distribute the selected media, how to budget, market positioning, competitive strategy selection and selection of promotional strategies and other decisions of the services we use.

خدمات مشاوره ای

Pazarlama yönetimi Ve reklam faaliyetlerinin başarılı uygulaması Kesin ve Pratik planlama ve planların net ve uyumlu bir şekilde yapılması Uygulama işlemlerinin kontrolu Ve planların uygulamasında feed back alınması Önceki planların gelecek planların kalıbında düzeltilmesi ve güçlendirilmesini gerektirmektedir Rozaneh medya şirketinin danışmanlık hizmetleri ilerleme reklamları planının hedef piyasa ve müşteri pazarlaması ilkelerine göre temini ve uygulamasını içermektedir. Siz,dağıtım yöntemi,medya seçimi,bütçeleme yöntemi,piyasada konumlandırma,rekabet stratejileri seçimi,reklam stratejileri seçimi ve diğer kararlarında bizim danışmanlık hizmetlerimizden kullanabilirsiniz.