چرا در بسیاری از سازمان های ایرانی، کارها به سرانجام نمی رسند؟

اگر پای درددل مدیران اکثر شرکت های ایرانی به خصوص شرکت های وابسته به دولت یا گروه ها و هولدینگ های متوسط و بزرگ  بنشینید حتما با این گزاره ناخوشایند مواجه می شوید “کارها به درستی پیش نمی [...]