رشد استقبال مردم در خرید مواد غذایی از هایپرمارکتها و فروشگاههای زنجیره ای