مطالعات اقتصادی و پژوهش بازار

مطالعات اقتصادی و پژوهش بازار

 

طراحی استراتژیک توسعه شرکت ها، از طریق ملاحظه ، پایش و تحلیل روند و آیندِ متغیرهای کلان و خرد در سپهر اقتصاد ایران و منطقه از یکسو و شناسایی و آنالیز داده های میدانی بازار از سوی دیگر شامل:

تحقیقات بازار: تحلیل تقاضا ، ترازیابی ، تحقیق رفتار مصرف کننده ، برنامه ریزی ورود محصول ، تحلیل رقابت، پایش بازار ، پایش تبلیغات، اندازه و سهم بازار ، تست ذائقه مصرف کننده .

 برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک: بخش بندی بازار ، هدف گذاری و جایگاه یابی ، طراحی آمیخته بازاریابی .

طراحی برنامه ارتباطات منسجم بازاریابی: تحقیقات پیش نیاز طراحی برنامه، تدوین برنامه اجرایی، ارزیابی اثربخشی تلاش ها

مطالعات نام تجاری: مطالعه هویت های موجود در طبقه برند جدید، مطالعه تداعی های برند، استراتژی های توسعه برند ، مطالعه شاخص های غیرمالی ارزش ویژه برند، مطالعه آگاهی از برند ( recognition/aided&unaided recall).