جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه پنجم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

1395/8/15 10:17:43Categories: آرشیو تعرفه تبلیغات, تلویزیون و رادیو استانی, تلویزیون و رادیو سراسری|Tags: , , |

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه چهارم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

1394/7/19 6:28:00Categories: آرشیو تعرفه تبلیغات, تلویزیون و رادیو سراسری|Tags: , , , , , , , , |

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه سوم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

1394/7/19 6:25:06Categories: آرشیو تعرفه تبلیغات, تلویزیون و رادیو استانی, تلویزیون و رادیو سراسری|Tags: , , , , , , , |

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه دوم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

1394/7/19 6:21:40Categories: آرشیو تعرفه تبلیغات, تلویزیون و رادیو استانی, تلویزیون و رادیو سراسری|Tags: , , , , , , , , |

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه اول سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

1394/7/19 6:17:40Categories: آرشیو تعرفه تبلیغات, تلویزیون و رادیو استانی, تلویزیون و رادیو سراسری|

Go to Top