تعرفه اجاره بیلبورد تهران آبان ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتابعادچاپ
همت۱B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۸۶۱۵×۱۵۳۰
۲V1بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد۷۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۱۲۶۱۰×۱۲۰۰
۳B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۵۱۰×۱۰۱۰
۴N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر۶۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۳رزرو۳۱۰×۲۰۱۰
۵N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر۱۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۶احتمال تمدید۳۱۰×۳۳۵۰
۶T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۳احتمال تمدید۳۱۵×۱۳۱۰
۷B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۸۸۲۰×۴۶۵
۸G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر۶۸۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
۹G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر۶۸۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۱۱احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
۱۰H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۳۴۱۰×۹۱۰
مدرس۱۱H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد۶۴۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۱۴۹۰×۱۳۱۵
۱۲T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۱۸۳۱۰×۲۰۳۰
۱۳H3بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴۴۹۰×۱۰۱۰
۱۴B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد۲۵۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۵۴۱۰×۶۱۰
۱۵L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۱رزرو۵۱۰×۱۲۱۰
صدر۱۶B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد۳۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۶رزرو۴۱۰×۸۱۰
۱۷Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۵احتمال تمدید۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق۷۹۵۰۵×۱۵۵۵
چمران۱۸L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۴۴۱۰×۸۱۰
۱۹Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰رزرو۳۳۰×۱۲۱۰
۲۰T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵رزرو۳۱۰×۱۸۱۰
۲۱H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۴۱۰×۸۱۰
۲۲V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد۲۶۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۸۴۱۵×۶۲۰
نیایش۲۳L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرببیلبورد۵۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۴۲۰×۱۲۲۰
حکیم۲۴V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۲۰۴۱۰×۱۲۱۰
۲۵H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۴۴۱۵×۱۲۱۰
۲۶G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر۶۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۳۱۰×۲۰۱۰
۲۷G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر۶۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۱رزرو۳۱۰×۲۰۱۰
۲۸B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۴۴۱۰×۸۱۰
۲۹L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد۵۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت۳۰L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد۵۰۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۵۴۱۰×۱۲۱۰
۳۱B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۴۴۳۰×۹۱۰
۳۲T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۳۶۰×۱۷۶۰
۳۳T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر۴۷۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۷رزرو۳۱۰×۱۵۱۵
کردستان۳۴G8بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوبپل عابر۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۴۳۱۰×۱۲۶۰
۳۵G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۳۱۰×۱۵۲۰
 شیخ فضل اله۳۶V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد۳۷۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰۴۱۰×۹۱۰
۳۷T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰رزرو۳۱۵×۱۸۷۰
سعادت آباد۳۸G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۳۱۰×۱۵۱۵
شهرک غرب۳۹L7شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۶۳۷۰×۹۱۰
۴۰V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۷۳۷۰×۵۳۵
۴۱L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستانبیلبورد۱۲۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۲۱۵×۶۲۰
الهیه۴۲H9آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۳۳۷×۵۳۷
زعفرانیه۴۳B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی۱۶۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۹رزرو۵۱۰×۳۱۰
اندرزگو۴۴B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه۴۵H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴۴۴۵×۳۶۵
۴۶V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۳۵۱۰×۳۱۰
نیاوران۴۷V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی۱۹۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴۳۱۰×۶۱۰
اندرزگو۴۸G5بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۳۱۰×۱۲۱۰
۴۹G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰
جردن۵۰L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۴۵۱۰×۳۱۰
۵۱V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۹۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۸۳۱۰×۶۱۰
پاسداران۵۲L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶)بیلبورد عمودی۲۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۶۱۰×۳۶۰
دروس۵۳H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۴۴۰×۳۶۰
شریعتی۵۴H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۵۱۰×۳۱۰
۵۵G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰رزرو۳۱۰×۱۵۹۰
بهشتی۵۶V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۴۳۱۵×۵۱۵
مطهری۵۷H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۷۳۱۰×۵۱۰
۵۸H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۳۱۰×۵۱۰
۵۹H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴۳۱۰×۵۱۰
کریمخان۶۰T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۱۰۳۱۰×۱۸۱۰
۶۱T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۰۳۱۰×۱۸۱۰
ستاری۶۲B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۲۳۶۰×۷۱۰
۶۳T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر۶۴۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۳-۹۸/۰۸/۲۶ قابل اکران۳۱۰×۲۰۵۰
۹۸/۱۱/۲۹
باکری۶۴H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۴۴۱۰×۸۱۰
اشرفی اصفهانی۶۵V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوببیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۴۵۱۵×۳۱۵
۶۶N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل عابر۶۴۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۷رزرو۳۱۵×۲۰۳۰
صادقیه۶۷فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۲۲
تهران کرج۶۸H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰احتمال تمدید۴۲۰×۱۲۲۰
۶۹V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۵۷۰×۱۶۱۰
جاده مخصوص۷۰B16جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰احتمال تمدید۳۱۰×۱۲۱۰
نواب۷۱N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره۵۶۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۴احتمال تمدید۳۱۰×۱۸۱۰
۷۲T13بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر۶۲۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۸رزرو۳۶۰×۱۷۳۰
آزادی۷۳N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰۳۱۰×۲۰۲۰
۷۴N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر۶۴۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰احتمال تمدید۳۱۰×۲۰۶۰
انقلاب۷۵T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۷۳۱۰×۸۶۰
۷۶T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۳رزرو۳۱۰×۸۶۰
جمهوری۷۷B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰۵۱۰×۳۱۰
۷۸L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰۵۱۰×۳۱۰
امین حضور۷۹T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۸۳۱۰×۱۱۲۰
مصطفی خمینی۸۰D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۳۱۰×۱۰۱۰
میدان رازی۸۱L10میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اولبیلبورد۱۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰غیرقابل بهره برداری۲۹۰×۴۹۵
۸۲L11میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دومبیلبورد۱۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰غیرقابل بهره برداری۲۹۰×۴۹۵
 صیاد۸۳G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر۵۶۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۹۳۱۰×۱۸۱۰
امام علی۸۴B12بزرگراه امام علی، پل سواره  جانبازان (گلبرگ) ،  شمال به جنوبپل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۸۳۱۰×۱۴۱۰
۸۵H13بزرگراه امام علی، داخل  لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۲۴۱۰×۱۲۱۰
۸۶G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۳۲۰×۱۵۱۰
۸۷G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۰احتمال تمدید۲۶۰×۱۶۲۰
بابایی۸۸B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۴رزرو۲۶۰×۱۵۲۰
۸۹N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۳۱۰×۱۸۱۰
۹۰N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۲۳۱۰×۱۸۱۰
۹۱بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر۴۵۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۵۱۰
باقری۹۲N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۱۵۳۱۰×۱۳۱۰
پیروزی۹۳N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۷۳۱۰×۱۳۱۰
۹۴N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۱۲۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج۹۵B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۳۱۰×۱۲۱۰
۹۶B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۱۷۳۱۰×۱۲۱۰
۹۷T12بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۳۱۰×۱۲۱۰
مازندران۹۸M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهرانبیلبورد۷۴۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۶۱۰×۱۲۱۰
۹۹M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمالبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۶۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۰M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهرانپل عابر۹۹۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۶۴۱۰×۲۴۱۰
۱۰۱M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمالپل عابر۹۹۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۱۰×۲۴۱۰
۱۰۲M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۳M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۵۱۰×۱۲۱۰
مازندران۱۰۴M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۶۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۵M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۶M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
۱۰۷M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
الهیه۱۰۸L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۰۹L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۳۰۵*۲۰۵
۱۱۰L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منشCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۱L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۲L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۳L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۴L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۱۵L8الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۶L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
نیاوران۱۱۷L10نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۸L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۹L12نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
تجریش۱۲۰L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰*۲۱۰
کامرانیه۱۲۱L14کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
فرمانیه۱۲۲L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو۱۲۳L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دختCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۲۴L17بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۲۵L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۲۶L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
جردن (آفریقا)۱۲۷L20جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۲۸L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۲۹L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه۱۳۰L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۳۰۵*۲۰۵
۱۳۱L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه۱۳۲L25زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
  ولنجک۱۳۳L26ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB(۶)۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵*۳۰۸
۱۳۴L27ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم  – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی۱۳۵L28چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۳۶L29چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
ولیعصر۱۳۷L30خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۱۰*۲۱۰
۱۳۸L31خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB(۶)۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار۱۳۹L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
پاسداران۱۴۰L33خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۴۱L34خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۴۲L35پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
اقدسیه۱۴۳L36اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی  – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۸*۲۰۵
شریعتی۱۴۴L37 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
بهشتی۱۴۵L38بهشتی  ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
سهروردی۱۴۶L39سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد۱۴۷L40سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۴۸L41سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۴۹L42سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۲۸۵*۱۸۸
۱۵۰L43سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتمCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰*۳۱۰
شهرک غرب۱۵۱L45شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی  – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
پونک۱۵۲L46میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس۱۵۳L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازهCLB(۶)۴(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۳۰۵*۲۰۵
رسالت۱۵۴L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستانCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر