تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تخفیف   %خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتابعادچاپتعداد سازه
همت۱E1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر۷۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۴-۹۸/۰۴/۱۸  قابل اکرانرزرو۳۱۰×۲۴۵۰۱
۹۸/۰۴/۳۱
۲E2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر۱۰۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۳۳۵۰۱
۳B4بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۴۶۱۵×۱۵۳۰۱
۴B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۵۱۰×۱۰۱۰۱
۵T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶رزرو۳۱۵×۱۳۱۰۱
۶R1بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق پل عابر۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۴/۲۲ قابل اکرانمزایده ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۸۱۰۱
۷B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۵۸۲۰×۴۶۵۱
۸R2بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۲۱۱۰۱
۹R3بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۲۱۱۰۱
۱۰H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۴۱۰×۹۱۰۱
مدرس۱۱T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۳۳۱۰×۲۰۳۰۱
۱۲H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد۶۴۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۵۴۹۰×۱۳۱۵۱
۱۳H3بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶رزرو۴۹۰×۱۰۱۰۱
۱۴B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۳۴۱۰×۶۱۰۱
صدر۱۵B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۴۱۰×۸۱۰۱
صدر۱۶Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد۵۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱احتمال تمدید۴۵۰×۱۲۵۰۱
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق۷۹۵۰۵×۱۵۵۵۱
چمران۱۷Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۱۳۳۰×۱۲۱۰۱
۱۸T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱رزرو۳۱۰×۱۸۱۰۱
۱۹H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۶۴۱۰×۸۱۰۱
حکیم۲۰H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد۵۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۵۴۱۵×۱۲۱۰۱
۲۱E5بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر۶۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۶۳۱۰×۲۰۱۰۱
۲۲E6بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر۶۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۳۱۳۱۰×۲۰۱۰۱
۲۳B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۳۱۴۱۰×۸۱۰۱
رسالت۲۴T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۳۳۶۰×۱۷۶۰۱
۲۵T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۱۰/۱۴۳۱۰×۱۵۱۵۱
۲۶B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶رزرو۴۳۰×۹۱۰۱
کردستان۲۷R6بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوبپل عابر۳۹۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۱۳۱۰×۱۲۶۰۱
۲۸R7بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۴/۲۲ قابل اکرانمزایده ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۵۲۰۱
 شیخ فضل اله۲۹T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۵۳۱۵×۱۸۷۰۱
یادگار۳۰E7بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمالپل سواره۵۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۲-۹۸/۰۳/۳۰ قابل اکرانرزرو۳۱۰×۱۶۱۰۱
۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴
۳۱R12بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمالپل سواره۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۵۳۱۰×۱۷۱۰۱
سعادت آباد۳۲E3سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوبپل عابر۴۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۸۳۱۰×۱۵۱۰۱
۳۳E4سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمالپل عابر۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۴/۲۲ قابل اکرانمزایده ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۰۱۰۱
ستاری۳۴E13بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۵۱۰۱
۳۵B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۴۳۶۰×۷۱۰۱
۳۶T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۳۳۱۰×۲۰۵۰۱
باکری۳۷H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴رزرو۴۱۰×۸۱۰۱
صادقیه۳۸R10صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غربپل عابر۵۳۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۳۳۱۰×۱۷۲۰۱
۳۹R11صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرقپل عابر۵۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۵۳۱۰×۱۸۱۰۱
تهران کرج۴۰H14آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرببیلبورد۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۳۱۴۲۰×۱۲۲۰۱
جاده مخصوص۴۱B16جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰۱
نواب۴۲E8بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۸۱۰۱
۴۳R13بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوبپل سواره۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۷۱۰۱
۴۴T13بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۴/۲۲ قابل اکران۳۶۰×۱۷۳۰۱
الهیه۴۵B9الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقیبیلبورد عمودی۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۴۵۱۰×۳۱۰۱
۴۶H9آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار)بیلبورد۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹احتمال تمدید۳۳۷×۵۳۷۱
کامرانیه۴۷H10کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۳۱۴۴۵×۳۶۵۱
فرمانیه۴۸B10بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱احتمال تمدید۵۱۰×۳۱۰۱
اندرزگو۴۹R4بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر۳۸۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱-۹۸/۰۳/۲۵ قابل اکرانرزرو۳۱۰×۱۲۱۰۱
۹۸/۰۴/۱۰
۵۰R5بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق پل عابر۳۸۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۳۳۱۰×۱۲۱۰۱
دروس۵۱H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۸۴۴۰×۳۶۰۱
شریعتی۵۲H12 شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۵۱۰×۳۱۰۱
مطهری۵۳H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۳۱۳۱۰×۵۱۰۱
۵۴H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۱۳۱۰×۵۱۰۱
۵۵H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰×۵۱۰۱
کریمخان۵۶T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۳۱۰×۱۸۱۰۱
۵۷T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۱۳۱۰×۱۸۱۰۱
انقلاب۵۸T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰×۸۶۰۱
۵۹T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۰۴۳۱۰×۸۶۰۱
جمهوری۶۰B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظبیلبورد عمودی۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۲۹۵۱۰×۳۱۰۱
امین حضور۶۱T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۴۳۱۰×۱۱۲۰۱
مصطفی خمینی۶۲D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر۳۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۳۱۰×۱۰۱۰۱
 صیاد۶۳R14بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۶۳۱۰×۱۸۱۰۱
۶۴E9بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمالپل سواره۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۳۱۰×۱۷۲۰۱
امام علی۶۵E11بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوبپل عابر۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰×۱۵۱۰۱
۶۶E12بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمالپل عابر۶۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۲۳۳۰×۱۸۱۰۱
۶۷R15بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوبپل سواره۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۴۳۱۰×۱۵۲۰۱
۶۸R16بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمالپل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۳۳۱۰×۱۴۱۰۱
۶۹B12بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۴احتمال تمدید۳۱۰×۱۴۱۰۱
۷۰H13بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۱۴۱۰×۱۲۱۰۱
بابایی۷۱B15بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر۴۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۴۲۶۰×۱۵۲۰۱
باقری۷۲E10بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۴/۲۲ قابل اکرانمزایده ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۳۱۰۱
۷۳R19بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوبپل عابر۴۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰×۱۴۳۰۱
۷۴R8بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، شمال به جنوبپل عابر۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۶مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۷۱۰۱
باقری۷۵R9بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع ۱۸۲ ، جنوب به شمالپل عابر۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۷۱۰۱
پیروزی۷۶R17خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر۴۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۳۱۰۱
۷۷R18خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر۴۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴مزایده-غیر قابل بهره برداری ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۳۱۰۱
بسیج۷۸B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۹۳۱۰×۱۲۱۰۱
۷۹B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰×۱۲۱۰۱
۸۰T12بزرگراه بسیج-روبه روی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۲۹۳۱۰×۱۲۱۰۱
آزادگان۸۱B17بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرببیلبورد۵۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۱۴۴۱۰×۱۲۱۰۱
تهران-قم۸۲G1اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۳۵ )بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۱۶۱۰×۱۸۱۰۱
۸۳G2اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر ۴۰ – کد شماره ۱۰ )بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۳۶۱۰×۱۸۱۰۱
مازندران۸۴M1جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهرانبیلبورد۷۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۶۱۰×۱۲۱۰۱
۸۵M2جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمالبیلبورد۷۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۳۶۱۰×۱۲۱۰۱
۸۶M3جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهرانپل عابر۹۹۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۹۴۱۰×۲۴۱۰۱
۸۷M4جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمالپل عابر۹۹۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۴۱۰×۲۴۱۰۱
مازندران۸۸M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد۶۲۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۸۵۱۰×۱۲۱۰۱
۸۹M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد۶۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۵۱۰×۱۲۱۰
۹۰M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۱۵۱۰×۱۰۱۰۱
مازندران۹۱M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۵۱۰×۱۰۱۰۱
۹۲M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد۶۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
۹۳M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد۶۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
الهیه۹۴L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۵L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازهCLB(۶)۴(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۶۰۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵۱
روزشمار / قابل اکران۱
روزشمار / قابل اکران۱
روزشمار / قابل اکران۱
۹۶L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منشCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۷L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۲۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۵/۱۲۱
۹۹L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۱۰۰L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۹۸/۰۴/۲۹۱
۱۰۱L8الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۱۰۲L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
نیاوران۱۰۳L10نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۱۰۴L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۱۰۵L12نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
تجریش۱۰۶L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۱۰*۲۱۰۱
کامرانیه۱۰۷L14کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۰۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۳۱۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
فرمانیه۱۰۸L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
اندرزگو۱۰۹L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دختCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۱۱۰L17بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۰۳۰۵*۲۰۵۱
۱۱۱L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۰۱
۱۱۲L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۰۳۰۵*۲۰۵۱
    جردن (آفریقا)۱۱۳L20جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۱۱۴L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۹۳۰۵*۲۰۵۱
زعفرانیه۱۱۵L22خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازهCLB(۶)۴(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۶۵۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۲۸۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
  ولنجک۱۱۶L23ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۱۱۷L24ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۷۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
 پارک وی۱۱۸L25چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۰۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۱۱۹L26چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۱۰*۲۱۰۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
ولیعصر۱۲۰L27خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۷۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۹۸/۰۴/۱۵۱
۱۲۱L28خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۴۳۰۵*۲۰۵۱
  میدان عطار۱۲۲L29میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
پاسداران۱۲۳L30خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۱۲۴L31خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۲۳۱
۱۲۵L32پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۴ سازهCLB(۶)۴(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۷۵۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۸*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۲۸۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
اقدسیه۱۲۶L33اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
شریعتی۱۲۷L34 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۳۱۱
۹۸/۰۴/۳۱۱
بهشتی۱۲۸L35بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۵۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۲۳۱
سهروردی۱۲۹L36سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبیCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
سعادت آباد۱۳۰L37سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۱۳۱L38سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۷۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۲۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۵/۱۲۱
۹۸/۰۵/۲۷۱
۱۳۲L39سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۲۸۵*۱۸۸۱
۱۳۳L40سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۲۱۰*۳۱۰۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۱۳۴L41سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتمCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
شهرک غرب۱۳۵L42شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروندبیلبورد۱۲۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۶۳۰*۲۰۰۱
۱۳۶L43شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۷۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۰۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۳/۳۰۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
پونک۱۳۷L44میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۷۰۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۳۰۵*۲۰۵۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
امیرآباد۱۳۸L45امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاهCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۸۳۰۵*۲۰۵۱
تهرانپارس۱۳۹L46فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازهCLB(۶)۴(۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۷۵۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۶۲۱۰*۳۱۰۱
۹۸/۰۳/۳۱۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
۹۸/۰۴/۱۶۱
گلبرگ۱۴۰L47گلبرگ ، نرسیده به هفت حوضCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۳۳۰۵*۲۰۵۱
رسالت۱۴۱L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستانCLB۶۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۴۳۰۵*۲۰۵۱
حقانی۳حقانی شرق به غرب بعد از خروجی مدرس شمال داخل لچکیبیلبورد۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۰۴-۹۸/۰۴/۱۷ قابل اکرانرزرو۴۱۲×۹۱۰
پست های توصیه شده

ارسال نظر