تعرفه اجاره تبلیغات تهران شهریور ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

کدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تخفیف   %خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتابعادچاپ
B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۶۱۵×۱۵۳۰
V1بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۷رزرو۶۱۰×۱۲۰۰
B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵۵۱۰×۱۰۱۰
N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر۷۶۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۳۱۰×۲۴۵۰
N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر۱۰۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶احتمال تمدید۳۱۰×۳۳۵۰
T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۲احتمال تمدید۳۱۵×۱۳۱۰
B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۸۲۰×۴۶۵
G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر۶۸۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر۶۸۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۰۸احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۲۴۱۰×۹۱۰
H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۵۴۹۰×۱۳۱۵
T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۷۳۱۰×۲۰۳۰
H3بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۴۹۰×۱۰۱۰
B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد۲۵۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۵۴۱۰×۶۱۰
L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۵۱۰×۱۲۱۰
B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد۳۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۴۱۰×۸۱۰
Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵احتمال تمدید۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق۷۹۵۰۵×۱۵۵۵
L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵۴۱۰×۸۱۰
Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره۴۰۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۳۳۰×۱۲۱۰
T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۰۳۱۰×۱۸۱۰
H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد۳۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۴۱۰×۸۱۰
V2بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی سازبیلبورد۲۶۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۴۱۵×۶۲۰
L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرببیلبورد۵۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران۴۲۰×۱۲۲۰
۹۸/۰۶/۲۳
V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۴۱۰×۱۲۱۰
H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۴۱۵×۱۲۱۰
G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر۶۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۲۰۱۰
G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر۶۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۳۱۰×۲۰۱۰
B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۴۱۰×۸۱۰
L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد۵۲۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۶۴۲۵×۱۲۲۰
L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد۵۰۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۴۱۰×۱۲۱۰
B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۹۴۳۰×۹۱۰
T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۶۳۶۰×۱۷۶۰
T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر۴۷۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۳۱۰×۱۵۱۵
G8بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوبپل عابر۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۳۱۰×۱۲۶۰
G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۱۵۲۰
V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۴۱۰×۹۱۰
T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۳۱۵×۱۸۷۰
G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۹۳۱۰×۱۵۱۵
L7شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۱۳۷۰×۹۱۰
V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲۳۷۰×۵۳۵
B9الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقیبیلبورد عمودی۱۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۹۵۱۰×۳۱۰
H9آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱احتمال تمدید۳۳۷×۵۳۷
B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۲۵۱۰×۳۱۰
H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۴۴۵×۳۶۵
V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۰احتمال تمدید۵۱۰×۳۱۰
V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۹احتمال تمدید۳۱۰×۶۱۰
G5بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۸۳۱۰×۱۲۱۰
G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۰۳۱۰×۱۲۱۰
L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۷/۰۳
V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۹۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۶۱۰
L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶)بیلبورد عمودی۲۲۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۶۱۰×۳۶۰
H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۴۴۰×۳۶۰
H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۵۱۰×۳۱۰
G13خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوبپل عابر۴۹۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۶۳۱۰×۱۵۹۰
V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۵×۵۱۵
H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۳احتمال تمدید۳۱۰×۵۱۰
H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۵۱۰
H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲احتمال تمدید۳۱۰×۵۱۰
T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۳۱۰×۱۸۱۰
T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۸۳۱۰×۱۸۱۰
B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰رزرو۳۶۰×۷۱۰
T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر۶۴۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۴۳۱۰×۲۰۵۰
H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۴۴۱۰×۸۱۰
V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوببیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۵۱۵×۳۱۵
N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل عابر۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲۳۱۵×۲۰۳۰
H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکریبیلبورد۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۴۲۰×۱۲۲۰
V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به ستاری(تابلوی چهارم)بیلبورد۹۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۵۷۰×۱۶۱۰
B16جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰
N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۱۸۱۰
T13بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۵احتمال تمدید۳۶۰×۱۷۳۰
N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۱۰×۲۰۲۰
N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر۶۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۵۳۱۰×۲۰۶۰
T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۷۳۱۰×۸۶۰
T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵۳۱۰×۸۶۰
B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۵۱۰×۳۱۰
L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۷۵۱۰×۳۱۰
T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵۳۱۰×۱۱۲۰
D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر۳۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۳۱۰×۱۰۱۰
L10میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اولبیلبورد۱۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۶۲۹۰×۴۹۵
L11میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دومبیلبورد۱۴۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۳۲۹۰×۴۹۵
G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر۵۶۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۳احتمال تمدید۳۱۰×۱۸۱۰
B12بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره۴۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۳۳۱۰×۱۴۱۰
H13بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرببیلبورد۵۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۲۴۱۰×۱۲۱۰
G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۳۲۰×۱۵۱۰
G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۰۲۶۰×۱۶۲۰
B15بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۶۲۶۰×۱۵۲۰
N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۳۳۱۰×۱۸۱۰
N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲۳۱۰×۱۸۱۰
N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۷۳۱۰×۱۳۱۰
N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر۴۱۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲۳۱۰×۱۳۱۰
N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر۴۱۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۱۵۳۱۰×۱۳۱۰
B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۳احتمال تمدید۳۱۰×۱۲۱۰
B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۷۳۱۰×۱۲۱۰
T12بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۱۲۱۰
G1اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۳۵بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵۶۱۰×۱۸۱۰
G2اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۴٠بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۶۱۰×۱۸۱۰
M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهرانبیلبورد۷۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۶۱۰×۱۲۱۰
M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمالبیلبورد۶۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۵۱۰×۱۲۱۰
M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهرانپل عابر۹۹۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱رزرو۴۱۰×۲۴۱۰
M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمالپل عابر۹۹۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۴۱۰×۲۴۱۰
M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد۶۲۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۲۵۱۰×۱۲۱۰
M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد۶۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۵۱۰×۱۲۱۰
M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱۵۱۰×۱۰۱۰
M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۲/۳۱۵۱۰×۱۰۱۰
M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۶۰۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منشCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L8الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L10نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L12نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰*۲۱۰
L14کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دختCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L17بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L20جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L22خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۶۵۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L23زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L24زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L25ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L26ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L27چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L28چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰*۲۱۰
L29خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L30خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L31میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L32خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L33خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L34پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۸*۲۰۵
L35اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L36 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L37بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L38سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L39سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L40سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵*۱۸۸
L41سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۶۵۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰*۳۱۰
L42سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتمCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L43شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروندبیلبورد۱۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۰*۲۰۰
L44شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L45میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۶۵۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L46امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاهCLB۶۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازهCLB(۶)۴(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۶۵۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰*۳۱۰
L48گلبرگ ، نرسیده به هفت حوضCLB۶۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
L49رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستانCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر