تعرفه اجاره تبلیغات تهران شهریور ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تخفیف   % خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد ۹۴ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳ ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۶۱۵×۱۵۳۰
V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد ۷۳ ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۷ رزرو ۶۱۰×۱۲۰۰
B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ ۵۱۰×۱۰۱۰
N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر ۷۶ ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۳۱۰×۲۴۵۰
N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر ۱۰۴ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ احتمال تمدید ۳۱۰×۳۳۵۰
T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر ۴۱ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۲ احتمال تمدید ۳۱۵×۱۳۱۰
B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۸ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۸۲۰×۴۶۵
G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر ۶۸ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۳۰ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر ۶۸ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۲/۰۸ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد ۳۷ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۲ ۴۱۰×۹۱۰
H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد ۶۴ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۵ ۴۹۰×۱۳۱۵
T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر ۶۳ ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۷ ۳۱۰×۲۰۳۰
H3 بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۴۹۰×۱۰۱۰
B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۵ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۵ ۴۱۰×۶۱۰
L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد ۶۲ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۵۱۰×۱۲۱۰
B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد ۳۳ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۴۱۰×۸۱۰
O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد ۵۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ احتمال تمدید ۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق ۷۹ ۵۰۵×۱۵۵۵
L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۵ ۴۱۰×۸۱۰
O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره ۴۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۳۳۰×۱۲۱۰
T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر ۵۶ ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد ۳۳ ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۴۱۰×۸۱۰
V2 بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز بیلبورد ۲۶ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۴۱۵×۶۲۰
L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد ۵۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران ۴۲۰×۱۲۲۰
۹۸/۰۶/۲۳
V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۴۱۰×۱۲۱۰
H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۴۱۵×۱۲۱۰
G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر ۶۲ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۲۰۱۰
G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر ۶۲ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۳۱۰×۲۰۱۰
B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۴۱۰×۸۱۰
L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۶ ۴۲۵×۱۲۲۰
L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۴۱۰×۱۲۱۰
B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد ۳۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۹ ۴۳۰×۹۱۰
T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۶ ۳۶۰×۱۷۶۰
T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر ۴۷ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۳۱۰×۱۵۱۵
G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوب پل عابر ۳۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۳۱۰×۱۲۶۰
G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۱۵۲۰
V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد ۳۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۴۱۰×۹۱۰
T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره ۵۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۳۱۵×۱۸۷۰
G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۹ ۳۱۰×۱۵۱۵
L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد ۳۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۱ ۳۷۰×۹۱۰
V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد ۲۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ ۳۷۰×۵۳۵
B9 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۹ ۵۱۰×۳۱۰
H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد ۱۸ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ احتمال تمدید ۳۳۷×۵۳۷
B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (۱۶)۳ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۲ ۵۱۰×۳۱۰
H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۴۴۵×۳۶۵
V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۰ احتمال تمدید ۵۱۰×۳۱۰
V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی ۱۹ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۹ احتمال تمدید ۳۱۰×۶۱۰
G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۸ ۳۱۰×۱۲۱۰
G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۰ ۳۱۰×۱۲۱۰
L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد ۱۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۹-۹۸/۰۶/۱۸ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۷/۰۳
V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۹ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۶۱۰
L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶) بیلبورد عمودی ۲۲ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۹ ۶۱۰×۳۶۰
H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۳۰ ۴۴۰×۳۶۰
H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
G13 خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب پل عابر ۴۹ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۶ ۳۱۰×۱۵۹۰
V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۵×۵۱۵
H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد ۱۶ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۳ احتمال تمدید ۳۱۰×۵۱۰
H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد ۱۶ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۵۱۰
H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ احتمال تمدید ۳۱۰×۵۱۰
T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۸ ۳۱۰×۱۸۱۰
B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ رزرو ۳۶۰×۷۱۰
T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر ۶۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۴ ۳۱۰×۲۰۵۰
H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد ۳۳ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۴ ۴۱۰×۸۱۰
V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۵۱۵×۳۱۵
N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر ۶۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ ۳۱۵×۲۰۳۰
H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری بیلبورد ۵۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۴۲۰×۱۲۲۰
V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به ستاری(تابلوی چهارم) بیلبورد ۹۲ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۵۷۰×۱۶۱۰
B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو ۳۱۰×۱۲۱۰
N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره ۵۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۱۸۱۰
T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر ۶۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۵ احتمال تمدید ۳۶۰×۱۷۳۰
N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۰×۲۰۲۰
N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر ۶۴ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۵ ۳۱۰×۲۰۶۰
T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۷ ۳۱۰×۸۶۰
T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۵ ۳۱۰×۸۶۰
B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۵۱۰×۳۱۰
L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۷ ۵۱۰×۳۱۰
T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر ۳۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۵ ۳۱۰×۱۱۲۰
D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر ۳۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۱۵ ۳۱۰×۱۰۱۰
L10 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول بیلبورد ۱۴ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۶ ۲۹۰×۴۹۵
L11 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم بیلبورد ۱۴ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۳ ۲۹۰×۴۹۵
G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر ۵۶ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۳ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۸۱۰
B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره ۴۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۳ ۳۱۰×۱۴۱۰
H13 بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۲ ۴۱۰×۱۲۱۰
G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره ۴۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۳۲۰×۱۵۱۰
G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر ۴۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۰ ۲۶۰×۱۶۲۰
B15 بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر ۴۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۶ ۲۶۰×۱۵۲۰
N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۳ ۳۱۰×۱۸۱۰
N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ ۳۱۰×۱۸۱۰
N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر ۴۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۷ ۳۱۰×۱۳۱۰
N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر ۴۱ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ ۳۱۰×۱۳۱۰
N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر ۴۱ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۲/۱۵ ۳۱۰×۱۳۱۰
B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۳ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۲۱۰
B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۷ ۳۱۰×۱۲۱۰
T12 بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۱۲۱۰
G1 اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ۳۵ بیلبورد ۱۱۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۲۵ ۶۱۰×۱۸۱۰
G2 اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ٤٠ بیلبورد ۱۱۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۶۱۰×۱۸۱۰
M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد ۷۴ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۶۱۰×۱۲۱۰
M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۵۱۰×۱۲۱۰
M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر ۹۹ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ رزرو ۴۱۰×۲۴۱۰
M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر ۹۹ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۳۱ ۴۱۰×۲۴۱۰
M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۲ ۵۱۰×۱۲۱۰
M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد ۶۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۵۱۰×۱۲۱۰
M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۳۱ ۵۱۰×۱۰۱۰
M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۳۱ ۵۱۰×۱۰۱۰
M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۶۰ ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰*۲۱۰
L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L22 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۶۵ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L23 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L24 زعفرانیه خيابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L25 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L26 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L27 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L28 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰*۲۱۰
L29 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L30 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L31 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L32 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L33 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L34 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸*۲۰۵
L35 اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L36  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L37 بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L38 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L39 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L40 سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵*۱۸۸
L41 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۶۵ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰*۳۱۰
L42 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L43 شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند بیلبورد ۱۲ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰*۲۰۰
L44 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L45 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۶۵ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L46 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه CLB ۶ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L47 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۶۵ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰*۳۱۰
L48 گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض CLB ۶ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
L49 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر