تعرفه اجاره تبلیغات تهران مرداد ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تخفیف   %خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تاریخ رزروابعادچاپ
همت۱B4بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۴-۹۸/۰۵/۲۸ قابل اکران۶۱۵×۱۵۳۰
۲بزرگراه همت غرب به شرق – قبل از توانیربیلبورد۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵-۹۸/۰۵/۰۹ قابل اکران۴۸۵×۱۰۱۰
۳B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۵۱۰×۱۰۱۰
۴T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۳۳۱۵×۱۳۱۰
۵B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵-۹۸/۰۵/۰۶ قابل اکران۸۲۰×۴۶۵
۶H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰قابل اکران تا ۹۸/۰۵/۱۴۴۱۰×۹۱۰
مدرس۷T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۳۱۰×۲۰۳۰
۸بزرگراه مدرس شمال به جنوب، لچکی خروجی حقانیبیلبورد۴۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۹ -۹۸/۰۵/۱۵ قابل اکران۴۱۰×۱۰۱۵
۹B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد۲۵۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۶۴۱۰×۶۱۰
چمران۱۰Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره۴۰۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۸۳۳۰×۱۲۱۰
۱۱T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۴۳۱۰×۱۸۱۰
حکیم۱۲B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۴۱۰×۸۱۰
۱۳F4بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد۵۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۸۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت۱۴T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۸۳۶۰×۱۷۶۰
 شیخ فضل اله۱۵T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵۳۱۵×۱۸۷۰
۱۶P10شیخ فضل اله جنوب به شمال روبروی شهرک آزمایشپل عابر۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۳۱-۹۸/۰۵/۱۸ قابل اکران۳۱۰×۲۰۱۰
ستاری۱۷B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۴۳۶۰×۷۱۰
حقانی۱۸بزرگراه حقانی شرق به غرب داخل لچکی خروجی مدرس شمالبیلبورد۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۰۴-۹۸/۰۵/۱۸ قابل اکران۴۱۲×۹۱۰
جردن۱۹F6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد۱۶۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۵/۱۱ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه۲۰H10کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۳۱۴۴۵×۳۶۵
فرمانیه۲۱B10بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۵۱۰×۳۱۰
دروس۲۲H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۴۴۰×۳۶۰
شریعتی۲۳H12 شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۵۱۰×۳۱۰
مطهری۲۴H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۳۱۰×۵۱۰
۲۵H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۵۱۰
انقلاب۲۶T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۳۱۰×۸۶۰
۲۷T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۵۳۱۰×۸۶۰
جمهوری۲۸B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظبیلبورد عمودی۱۶۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۷۵۱۰×۳۱۰
امین حضور۲۹T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۰-۹۸/۰۵/۰۴ قابل اکران۳۱۰×۱۱۲۰
۹۸/۰۵/۱۷
امام علی۳۰R16بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمالپل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۳۳۱۰×۱۴۱۰
۳۱B12بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران تا ۹۸/۰۵/۱۴۳۱۰×۱۴۱۰
۳۲H13بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرببیلبورد۵۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۹۴۱۰×۱۲۱۰
بابایی۳۳B15بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر۴۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴۲۶۰×۱۵۲۰
بسیج۳۴B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۳۱۰×۱۲۱۰
۳۵B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۳۱۰×۱۲۱۰
۳۶T12بزرگراه بسیج-روبه روی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۰۹-۹۸/۰۵/۰۱ قابل اکران۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۵/۱۷
تهران-قم۳۷G1اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۳۵بیلبورد۱۱۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۵۶۱۰×۱۸۱۰
مازندران۳۸M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهرانپل عابر۹۹۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۱۰×۲۴۱۰
۳۹M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
۴۰M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
پست های توصیه شده

ارسال نظر