اجاره بیلبورد تهران مرداد ۹۸

 

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تخفیف   %خالص پرداختی ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروابعادچاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد943,930,000,000601,572,000,00098/06/14-98/05/28 قابل اکران615×1530
2 بزرگراه همت غرب به شرق – قبل از توانیربیلبورد483,750,000,000601,500,000,00098/05/15-98/05/09 قابل اکران485×1010
3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد522,190,000,00060876,000,00098/05/17510×1010
4T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر411,320,000,00065462,000,00098/05/13315×1310
5B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد381,650,000,00060660,000,00098/05/15-98/05/06 قابل اکران820×465
6H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد371,170,000,00065409,500,000قابل اکران تا 98/05/14410×910
مدرس7T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر63 3,990,000,000601,596,000,00098/05/17310×2030
8 بزرگراه مدرس شمال به جنوب، لچکی خروجی حقانیبیلبورد403,960,000,000601,584,000,00098/05/09 -98/05/15 قابل اکران410×1015
9B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد25 1,920,000,00060768,000,00098/05/26410×610
چمران10Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره401,920,000,00065672,000,00098/05/18330×1210
11T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر561,950,000,00065682,500,00098/05/24310×1810
حکیم12B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد331,350,000,00065472,500,00098/05/14410×810
13F4بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد521,740,000,00065609,000,00098/05/08425×1220
رسالت14T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر631,950,000,00065682,500,00098/05/18360×1760
 شیخ فضل اله15T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره591,620,000,00065567,000,00098/05/15315×1870
16P10شیخ فضل اله جنوب به شمال روبروی شهرک آزمایشپل عابر601,700,000,00065595,000,00098/05/31-98/05/18 قابل اکران310×2010
ستاری17B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد261,110,000,00065388,500,00098/05/24360×710
حقانی18 بزرگراه حقانی شرق به غرب داخل لچکی خروجی مدرس شمالبیلبورد381,300,000,00065455,000,00098/06/04-98/05/18 قابل اکران412×910
جردن19F6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16950,000,00070285,000,00098/05/14-98/05/11 قابل اکران510×310
کامرانیه20H10کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی161,200,000,00065420,000,00098/05/31445×365
فرمانیه21B10بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(16)32,700,000,000601,080,000,00098/05/14510×310
دروس22H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16900,000,00070270,000,00098/05/17440×360
شریعتی23H12 شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161,000,000,00070300,000,00098/05/17510×310
مطهری24H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد16800,000,00070240,000,00098/05/17310×510
25H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد16850,000,00070255,000,00098/05/14310×510
انقلاب26T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر271,050,000,00065367,500,00098/05/17310×860
27T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر271,050,000,00065367,500,00098/05/15310×860
جمهوری28B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظبیلبورد عمودی16810,000,00065283,500,00098/05/17510×310
امین حضور29T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر351,200,000,00065420,000,00098/05/10-98/05/04 قابل اکران310×1120
98/05/17
امام علی30R16بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمالپل سواره441,000,000,00070300,000,00098/05/03310×1410
31B12بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره441,000,000,00070300,000,000قابل اکران تا 98/05/14310×1410
32H13بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرببیلبورد501,300,000,00070390,000,00098/05/09410×1210
بابایی33B15بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگامپل عابر401,300,000,00070390,000,00098/05/14260×1520
بسیج34B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر38900,000,00070270,000,000قابل اکران310×1210
35B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر38900,000,00070270,000,000قابل اکران310×1210
36T12بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38900,000,00070270,000,00098/05/09-98/05/01 قابل اکران310×1210
98/05/17
تهران-قم37G1اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر 35بیلبورد110350,000,00070105,000,00098/05/25610×1810
مازندران38M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهرانپل عابر99300,000,0007090,000,000قابل اکران410×2410
39M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد60390,000,00065136,500,000قابل اکران485×1250
40M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد60390,000,00065136,500,000قابل اکران485×1250