تعرفه اجاره تبلیغات تهران مهر ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتابعادچاپ
همت۱B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد۹۴۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۶۱۵×۱۵۳۰
۲V1بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد۷۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۰رزرو۶۱۰×۱۲۰۰
۳B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵احتمال تمدید۵۱۰×۱۰۱۰
۴N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر۷۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰رزرو۳۱۰×۲۴۵۰
۵N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر۱۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۶احتمال تمدید۳۱۰×۳۳۵۰
۶T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر۴۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۸۳۱۵×۱۳۱۰
۷B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرببیلبورد۳۸۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۸۲۰×۴۶۵
۸G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر۶۸۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۳۰احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
۹G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر۶۸۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۲/۱۱احتمال تمدید۳۲۰×۲۱۲۰
۱۰H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرقبیلبورد۳۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۸۴۱۰×۹۱۰
مدرس۱۱H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد۶۴۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۵۴۹۰×۱۳۱۵
۱۲T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر۶۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۳۱۰×۲۰۳۰
۱۳H3بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۳۴۹۰×۱۰۱۰
۱۴B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد۲۵۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۵۴۱۰×۶۱۰
۱۵L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۲-۹۸/۰۷/۰۸ قابل اکران۵۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۰۷
صدر۱۶B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد۳۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۷-۹۸/۰۷/۱۰  قابل اکران۴۱۰×۸۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
۱۷Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵احتمال تمدید۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق۷۹۵۰۵×۱۵۵۵
چمران۱۸L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرببیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۳۴۱۰×۸۱۰
۱۹Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب پل سواره۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۳۳۰×۱۲۱۰
۲۰T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر۵۶۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰۳۱۰×۱۸۱۰
۲۱H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۴۱۰×۸۱۰
۲۲V2بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی سازبیلبورد۲۶۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران۴۱۵×۶۲۰
۹۸/۰۹/۰۵
نیایش۲۳L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرببیلبورد۵۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۵۴۲۰×۱۲۲۰
حکیم۲۴V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۰۴۱۰×۱۲۱۰
۲۵H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد۵۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۴۱۵×۱۲۱۰
۲۶G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر۶۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۲۰۱۰
۲۷G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر۶۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران۳۱۰×۲۰۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
۲۸B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرببیلبورد۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۴۱۰×۸۱۰
حکیم۲۹L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد۵۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۶احتمال تمدید-رزرو۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت۳۰L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد۵۰۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۴۱۰×۱۲۱۰
۳۱B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵رزرو۴۳۰×۹۱۰
۳۲T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران۳۶۰×۱۷۶۰
۹۸/۰۸/۲۵
۳۳T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر۴۷۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵رزرو۳۱۰×۱۵۱۵
کردستان۳۴G8بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوبپل عابر۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۴۳۱۰×۱۲۶۰
۳۵G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۳۱۰×۱۵۲۰
 شیخ فضل اله۳۶V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد۳۷۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۷-۹۸/۰۷/۱۳ قابل اکران۴۱۰×۹۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
۳۷T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره۵۹۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۳۱۵×۱۸۷۰
سعادت آباد۳۸G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر۴۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۹احتمال تمدید۳۱۰×۱۵۱۵
شهرک غرب۳۹L7شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۱۰ قابل اکران۳۷۰×۹۱۰
۹۸/۰۸/۲۴
۴۰V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۴۳۷۰×۵۳۵
الهیه۴۱B9الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقیبیلبورد عمودی۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۰۹ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۰۵
۴۲H9آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۳۳۳۷×۵۳۷
اندرزگو۴۳B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)بیلبورد(۱۶)۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۲احتمال تمدید۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه۴۴H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۴۴۵×۳۶۵
۴۵V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۴-۹۸/۰۷/۱۰ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۸/۰۹
نیاوران۴۶V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی۱۹۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۸-۹۸/۰۷/۰۹ قابل اکران۳۱۰×۶۱۰
۹۸/۰۸/۲۳
اندرزگو۴۷G5بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۶-۹۸/۰۷/۲۲ قابل اکران۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۲۱
۴۸G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰
جردن۴۹L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۹-۹۸/۰۷/۲۰ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۰۴
۵۰V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۹۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۶۱۰
پاسداران۵۱L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶)بیلبورد عمودی۲۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۹۶۱۰×۳۶۰
دروس۵۲H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۳۰۴۴۰×۳۶۰
شریعتی۵۳H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی۱۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۵۱۰×۳۱۰
۵۴G13خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوبپل عابر۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۱-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران۳۱۰×۱۵۹۰
۹۸/۰۸/۲۶
بهشتی۵۵V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۵۳۱۵×۵۱۵
مطهری۵۶H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۱-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران۳۱۰×۵۱۰
۹۸/۰۸/۲۶
۵۷H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران۳۱۰×۵۱۰
۹۸/۰۸/۲۵
۵۸H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب)بیلبورد۱۶۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲احتمال تمدید۳۱۰×۵۱۰
کریمخان۵۹T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰احتمال تمدید۳۱۰×۱۸۱۰
۶۰T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۰۳۱۰×۱۸۱۰
ستاری۶۱B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد۲۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۵۳۶۰×۷۱۰
۶۲T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر۶۴۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۰/۱۴۳۱۰×۲۰۵۰
باکری۶۳H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۴احتمال تمدید- رزرو۴۱۰×۸۱۰
اشرفی اصفهانی۶۴V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوببیلبورد عمودی۱۶۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۷رزرو۵۱۵×۳۱۵
۶۵N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل عابر۶۴۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۲احتمال تمدید۳۱۵×۲۰۳۰
تهران کرج۶۶H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۰۴۲۰×۱۲۲۰
۶۷V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۲-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران۵۷۰×۱۶۱۰
۹۸/۰۸/۲۷
جاده مخصوص۶۸B16جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰رزرو۳۱۰×۱۲۱۰
نواب۶۹N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره۵۶۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۵۳۱۰×۱۸۱۰
نواب۷۰T13بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر۶۲۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵۳۶۰×۱۷۳۰
آزادی۷۱N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر۶۳۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۴-۹۸/۰۷/۱۳ قابل اکران۳۱۰×۲۰۲۰
۹۸/۰۸/۲۹
۷۲N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر۶۴۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۲۰۶۰
انقلاب۷۳T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۸۶۰
۷۴T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر۲۷۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران۳۱۰×۸۶۰
۹۸/۰۹/۲۴
جمهوری۷۵B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۷-۹۸/۰۸/۱۱ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۱۷
۷۶L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی۱۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۱۷-۹۸/۰۷/۱۴ قابل اکران۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۱۷
امین حضور۷۷T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر۳۵۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۲۵ قابل اکران۳۱۰×۱۱۲۰
۹۸/۰۹/۲۴
مصطفی خمینی۷۸D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۱۱/۱۵۳۱۰×۱۰۱۰
میدان رازی۷۹L10میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اولبیلبورد۱۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰روزشمار-رزرو۲۹۰×۴۹۵
۸۰L11میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دومبیلبورد۱۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰روزشمار-رزرو۲۹۰×۴۹۵
 صیاد۸۱G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر۵۶۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۴۳۱۰×۱۸۱۰
امام علی۸۲B12بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ)پل سواره۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران۳۱۰×۱۴۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
امام علی۸۳H13بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرببیلبورد۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۲۲۴۱۰×۱۲۱۰
۸۴G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵احتمال تمدید۳۲۰×۱۵۱۰
۸۵G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۰۵رزرو۲۶۰×۱۶۲۰
بابایی۸۶B15بزرگراه بابایی، غرب به شرق ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگامپل عابر۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران۲۶۰×۱۵۲۰
۹۸/۰۹/۰۵
۸۷N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵۳۱۰×۱۸۱۰
بابایی۸۸N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۷۳۱۰×۱۸۱۰
باقری۸۹N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۷۳۱۰×۱۳۱۰
پیروزی۹۰N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۳احتمال تمدید۳۱۰×۱۳۱۰
۹۱N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۵۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج۹۲B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
۹۳B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۶۳۱۰×۱۲۱۰
۹۴T12بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر۳۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۳۰۳۱۰×۱۲۱۰
تهران-قم۹۵G1اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۳۵بیلبورد۱۱۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۲۵۶۱۰×۱۸۱۰
۹۶G2اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۴٠بیلبورد۱۱۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران تا ۹۸/۰۷/۱۲۶۱۰×۱۸۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
مازندران۹۷M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهرانبیلبورد۷۴۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۶۱۰×۱۲۱۰
۹۸M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمالبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۸/۰۲۵۱۰×۱۲۱۰
۹۹M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهرانپل عابر۹۹۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۱۰×۲۴۱۰
مازندران۱۰۰M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمالپل عابر۹۹۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۱۰×۲۴۱۰
۱۰۱M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۲M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد۶۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۹/۳۰احتمال تمدید۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۳M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۴M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد۵۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۵M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
۱۰۶M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد۶۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل اکران۴۸۵×۱۲۵۰
الهیه۱۰۷L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۰۸L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۳۰۵*۲۰۵
۱۰۹L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منشCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۰L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۱L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۲L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۳L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۱۴L8الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۵L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
نیاوران۱۱۶L10نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۱۷L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۱۸L12نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
تجریش۱۱۹L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰*۲۱۰
کامرانیه۱۲۰L14کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
فرمانیه۱۲۱L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو۱۲۲L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دختCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۲۳L17بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۲۴L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۲۵L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
    جردن (آفریقا)۱۲۶L20جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۲۷L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
جردن۳۷L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه۱۲۸L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازهCLB(۶)۴(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۳۰۵*۲۰۵
۱۲۹L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه۱۳۰L25زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۴۶L26زعفرانیه مقدس اردبیلی شرق به غرب  قبل از پالادیوم – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۲۰۵*۳۰۸
  ولنجک۱۳۱L27ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۳۲L28ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی۱۳۳L29چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۳۴L30چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۱۰*۲۱۰
ولیعصر۱۳۵L31خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۳۶L32خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار۱۳۷L33میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازهCLB(۶)۲(۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
پاسداران۱۳۸L34خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
۱۳۹L35خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – سازه اولCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
۱۴۰L36پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۸*۲۰۵
اقدسیه۱۴۱L37اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
شریعتی۱۴۲L38 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
بهشتی۱۴۳L39بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۳۰۵*۲۰۵
سهروردی۱۴۴L40سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبیCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد۱۴۵L41سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
۱۴۶L42سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵*۱۸۸
سعادت آباد۱۴۷L43سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازهCLB(۶)۲(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲۲۱۰*۳۱۰
۱۴۸L44سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتمCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
شهرک غرب۱۴۹L45شهرک غرب خیابان ایران زمین روبروی مجتمع گلستانبیلبورد۱۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۰*۲۰۰
۱۵۰L46شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
پونک۱۵۱L47میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازهCLB(۶)۳(۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳۳۰۵*۲۰۵
امیرآباد۱۵۲L48امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاهCLB۶۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس۱۵۳L49فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازهCLB(۶)۴(۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴۲۱۰*۳۱۰
رسالت۱۵۵L50رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستانCLB۶۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر