تعرفه اجاره تبلیغات تهران مهر ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
همت ۱ B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد ۹۴ ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۶۱۵×۱۵۳۰
۲ V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد ۷۵ ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۰ رزرو ۶۱۰×۱۲۰۰
۳ B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ احتمال تمدید ۵۱۰×۱۰۱۰
۴ N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر ۷۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۳۰ رزرو ۳۱۰×۲۴۵۰
۵ N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر ۱۰۴ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۶ احتمال تمدید ۳۱۰×۳۳۵۰
۶ T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر ۴۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۸ ۳۱۵×۱۳۱۰
۷ B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۸ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۸۲۰×۴۶۵
۸ G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر ۶۸ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۳۰ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
۹ G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر ۶۸ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۲/۱۱ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
۱۰ H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد ۳۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۸ ۴۱۰×۹۱۰
مدرس ۱۱ H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد ۶۴ ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۵ ۴۹۰×۱۳۱۵
۱۲ T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر ۶۳ ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۳۱۰×۲۰۳۰
۱۳ H3 بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۳ ۴۹۰×۱۰۱۰
۱۴ B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۵ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۵ ۴۱۰×۶۱۰
۱۵ L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد ۶۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۹۸/۰۷/۲۲-۹۸/۰۷/۰۸ قابل اکران ۵۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۰۷
صدر ۱۶ B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد ۳۳ ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۷-۹۸/۰۷/۱۰  قابل اکران ۴۱۰×۸۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
۱۷ O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد ۵۶ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ احتمال تمدید ۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق ۷۹ ۵۰۵×۱۵۵۵
چمران ۱۸ L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۰۳ ۴۱۰×۸۱۰
۱۹ O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره ۴۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۳۳۰×۱۲۱۰
۲۰ T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر ۵۶ ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
۲۱ H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۴۱۰×۸۱۰
۲۲ V2 بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز بیلبورد ۲۶ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران ۴۱۵×۶۲۰
۹۸/۰۹/۰۵
نیایش ۲۳ L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد ۵۱ ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۵ ۴۲۰×۱۲۲۰
حکیم ۲۴ V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۰ ۴۱۰×۱۲۱۰
۲۵ H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۴۱۵×۱۲۱۰
۲۶ G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر ۶۲ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۲۰۱۰
۲۷ G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر ۶۲ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران ۳۱۰×۲۰۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
۲۸ B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۴۱۰×۸۱۰
حکیم ۲۹ L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۶ احتمال تمدید-رزرو ۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت ۳۰ L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۴۱۰×۱۲۱۰
۳۱ B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد ۳۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ رزرو ۴۳۰×۹۱۰
۳۲ T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران ۳۶۰×۱۷۶۰
۹۸/۰۸/۲۵
۳۳ T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر ۴۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ رزرو ۳۱۰×۱۵۱۵
کردستان ۳۴ G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوب پل عابر ۳۹ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۴ ۳۱۰×۱۲۶۰
۳۵ G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۳۱۰×۱۵۲۰
 شیخ فضل اله ۳۶ V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد ۳۷ ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۷-۹۸/۰۷/۱۳ قابل اکران ۴۱۰×۹۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
۳۷ T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره ۵۹ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۵ ۳۱۵×۱۸۷۰
سعادت آباد ۳۸ G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۹ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۵۱۵
شهرک غرب ۳۹ L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد ۳۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۱۰ قابل اکران ۳۷۰×۹۱۰
۹۸/۰۸/۲۴
۴۰ V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد ۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۴ ۳۷۰×۵۳۵
الهیه ۴۱ B9 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۰۹ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۰۵
۴۲ H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد ۱۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۳ ۳۳۷×۵۳۷
اندرزگو ۴۳ B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (۱۶)۳ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۲ احتمال تمدید ۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه ۴۴ H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۴۴۵×۳۶۵
۴۵ V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۹۸/۰۷/۲۴-۹۸/۰۷/۱۰ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۸/۰۹
نیاوران ۴۶ V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی ۱۹ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۸-۹۸/۰۷/۰۹ قابل اکران ۳۱۰×۶۱۰
۹۸/۰۸/۲۳
اندرزگو ۴۷ G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر ۳۸ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۶-۹۸/۰۷/۲۲ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۲۱
۴۸ G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ رزرو ۳۱۰×۱۲۱۰
جردن ۴۹ L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد ۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۹-۹۸/۰۷/۲۰ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۰۴
۵۰ V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۹ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۶۱۰
پاسداران ۵۱ L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶) بیلبورد عمودی ۲۲ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۹ ۶۱۰×۳۶۰
دروس ۵۲ H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۳۰ ۴۴۰×۳۶۰
شریعتی ۵۳ H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
۵۴ G13 خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب پل عابر ۴۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۱-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران ۳۱۰×۱۵۹۰
۹۸/۰۸/۲۶
بهشتی ۵۵ V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۵ ۳۱۵×۵۱۵
مطهری ۵۶ H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۱-۹۸/۰۷/۱۲ قابل اکران ۳۱۰×۵۱۰
۹۸/۰۸/۲۶
۵۷ H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران ۳۱۰×۵۱۰
۹۸/۰۸/۲۵
۵۸ H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ احتمال تمدید ۳۱۰×۵۱۰
کریمخان ۵۹ T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۸۱۰
۶۰ T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
ستاری ۶۱ B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۵ ۳۶۰×۷۱۰
۶۲ T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر ۶۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۴ ۳۱۰×۲۰۵۰
باکری ۶۳ H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۴ احتمال تمدید- رزرو ۴۱۰×۸۱۰
اشرفی اصفهانی ۶۴ V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۷ رزرو ۵۱۵×۳۱۵
۶۵ N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر ۶۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۲ احتمال تمدید ۳۱۵×۲۰۳۰
تهران کرج ۶۶ H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد ۵۱ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۰ ۴۲۰×۱۲۲۰
۶۷ V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری بیلبورد ۹۲ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۲-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران ۵۷۰×۱۶۱۰
۹۸/۰۸/۲۷
جاده مخصوص ۶۸ B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر ۳۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو ۳۱۰×۱۲۱۰
نواب ۶۹ N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره ۵۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۵ ۳۱۰×۱۸۱۰
نواب ۷۰ T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر ۶۲ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ ۳۶۰×۱۷۳۰
آزادی ۷۱ N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۴-۹۸/۰۷/۱۳ قابل اکران ۳۱۰×۲۰۲۰
۹۸/۰۸/۲۹
۷۲ N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر ۶۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۲۰۶۰
انقلاب ۷۳ T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۸۶۰
۷۴ T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران ۳۱۰×۸۶۰
۹۸/۰۹/۲۴
جمهوری ۷۵ B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۷-۹۸/۰۸/۱۱ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۱۷
۷۶ L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۷-۹۸/۰۷/۱۴ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
۹۸/۰۹/۱۷
امین حضور ۷۷ T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر ۳۵ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۹-۹۸/۰۷/۲۵ قابل اکران ۳۱۰×۱۱۲۰
۹۸/۰۹/۲۴
مصطفی خمینی ۷۸ D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر ۳۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۱۵ ۳۱۰×۱۰۱۰
میدان رازی ۷۹ L10 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول بیلبورد ۱۴ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ روزشمار-رزرو ۲۹۰×۴۹۵
۸۰ L11 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم بیلبورد ۱۴ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ روزشمار-رزرو ۲۹۰×۴۹۵
 صیاد ۸۱ G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر ۵۶ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۴ ۳۱۰×۱۸۱۰
امام علی ۸۲ B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره ۴۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران ۳۱۰×۱۴۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
امام علی ۸۳ H13 بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۲ ۴۱۰×۱۲۱۰
۸۴ G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره ۴۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ احتمال تمدید ۳۲۰×۱۵۱۰
۸۵ G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر ۴۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۵ رزرو ۲۶۰×۱۶۲۰
بابایی ۸۶ B15 بزرگراه بابایی، غرب به شرق ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگام پل عابر ۴۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۲۰-۹۸/۰۷/۱۱ قابل اکران ۲۶۰×۱۵۲۰
۹۸/۰۹/۰۵
۸۷ N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ ۳۱۰×۱۸۱۰
بابایی ۸۸ N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۷ ۳۱۰×۱۸۱۰
باقری ۸۹ N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر ۴۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۷ ۳۱۰×۱۳۱۰
پیروزی ۹۰ N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر ۴۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۳ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۳۱۰
۹۱ N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر ۴۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۵ ۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج ۹۲ B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰-۹۸/۰۷/۱۶ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۸/۱۵
۹۳ B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۱۶ ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۴ T12 بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۳۰ ۳۱۰×۱۲۱۰
تهران-قم ۹۵ G1 اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ۳۵ بیلبورد ۱۱۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۷/۲۵ ۶۱۰×۱۸۱۰
۹۶ G2 اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ٤٠ بیلبورد ۱۱۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران تا ۹۸/۰۷/۱۲ ۶۱۰×۱۸۱۰
۹۸/۰۸/۱۲
مازندران ۹۷ M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد ۷۴ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۶۱۰×۱۲۱۰
۹۸ M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۰۲ ۵۱۰×۱۲۱۰
۹۹ M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر ۹۹ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۱۰×۲۴۱۰
مازندران ۱۰۰ M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر ۹۹ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۱۰×۲۴۱۰
۱۰۱ M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۲ M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۳ M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۴ M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۵ M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
۱۰۶ M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
الهیه ۱۰۷ L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰۸ L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰۹ L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۰ L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۱ L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۲ L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۳ L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۴ L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۵ L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
نیاوران ۱۱۶ L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۷ L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۸ L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
تجریش ۱۱۹ L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰*۲۱۰
کامرانیه ۱۲۰ L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
فرمانیه ۱۲۱ L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو ۱۲۲ L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۳ L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۴ L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۵ L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
    جردن (آفریقا) ۱۲۶ L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۷ L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
جردن ۳۷ L22 تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه ۱۲۸ L23 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۹ L24 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه ۱۳۰ L25 زعفرانیه خيابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۴۶ L26 زعفرانیه مقدس اردبیلی شرق به غرب  قبل از پالادیوم – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۲۰۵*۳۰۸
  ولنجک ۱۳۱ L27 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۲ L28 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی ۱۳۳ L29 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۴ L30 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۱۰*۲۱۰
ولیعصر ۱۳۵ L31 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۶ L32 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار ۱۳۷ L33 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
پاسداران ۱۳۸ L34 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۹ L35 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – سازه اول CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴۰ L36 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۸*۲۰۵
اقدسیه ۱۴۱ L37 اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
شریعتی ۱۴۲ L38  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
بهشتی ۱۴۳ L39 بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
سهروردی ۱۴۴ L40 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد ۱۴۵ L41 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴۶ L42 سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵*۱۸۸
سعادت آباد ۱۴۷ L43 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۲۱۰*۳۱۰
۱۴۸ L44 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
شهرک غرب ۱۴۹ L45 شهرک غرب خیابان ایران زمین روبروی مجتمع گلستان بیلبورد ۱۲ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰*۲۰۰
۱۵۰ L46 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
پونک ۱۵۱ L47 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
امیرآباد ۱۵۲ L48 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه CLB ۶ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس ۱۵۳ L49 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۲۱۰*۳۱۰
رسالت ۱۵۵ L50 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر