تعرفه هزینه های تبلیغات محیطی ارومیه

هزینه تبلیغات در اتوبوس های شهری شهر ارومیه

 

هزینه چاپ و نصب برای هر دستگاه اتوبوس 70,000,000 ریال

مدت اکران 3 ماهه تمام بدنه
سفارش 10 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 45,000,000 ریال
سفارش 20 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 43,000,000 ریال
سفارش 30 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 41,000,000 ریال
مدت اکران 6 ماهه تمام بدنه
سفارش 10 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 36,500,000 ریال
سفارش 20 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 33,500,000 ریال
سفارش 30 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 31,000,000 ریال
مدت اکران یک ساله تمام بدنه
سفارش 10 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 33,000,000 ریال
سفارش 20 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 30,000,000 ریال
سفارش 30 دستگاه اتوبوس برای هر دستگاه ماهانه 28,000,000 ریال