تعرفه هزینه های تبلیغات محیطی ارومیه

هزینه تبلیغات در اتوبوس های شهری شهر ارومیه

به روز شده در بهار 1401

هزینه چاپ و نصب برای هر دستگاه اتوبوس 55,000,000 ریال

حداقل تعداد اتوبوس 10 دستگاه می باشد.

مدت اکران 3 ماهه تمام بدنه
برای هر دستگاه ماهانه 216,000,000 ریال
مدت اکران 6 ماهه تمام بدنه
برای هر دستگاه ماهانه 340,000,000 ریال