تعرفه هزینه های تبلیغات اتوبوس شهری اصفهان

هزینه تبلیغات در اتوبوس های شهری شهر اصفهان

 

هزینه چاپ و نصب برای هر دستگاه اتوبوس 60,000,000 ریال

تعرفه تبلیغات تمام بدنه اتوبوس

(قیمت به ریـال)

120,000,000

یک دوره 1 ماهه

یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

1

270,000,000

25 درصد تخفیف

یک دوره 3 ماهه

یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

2

468,000,000

35 درصد تخفیف

یک دوره 6 ماهه

یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

3

792,000,000

45 درصد تخفیف

یک دوره 12 ماهه

یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

4