تعرفه هزینه های تبلیغات اتوبوس شهری اصفهان

هزینه تبلیغات در اتوبوس های شهری شهر اصفهان به روز رسانی شده در 1401/03/04

هزینه چاپ و نصب برای هر دستگاه اتوبوس 75,000,000 ریال

هزینه طراحی بر اساس نقشه اتوبوس مبلغ 50.000.000 ریال

تعرفه تبلیغات تمام بدنه اتوبوس

(قیمت به ریـال)

240,000,000

یک دوره 1 ماهه

یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

1

320.000.000   دوره یک ماهه یک دستگاه اتوبوس BRT 2