تعرفه ماهیانه

)ریال(

 

زمان ارائه

 

تبلیغ حاضر

 

تیپ

 

نوع

 

متراژ

 

نشانی

کد

ردیف

 

مسیر

 

2,000,000,000

 

قابل ارائه

 

 

افقی

 

بیلبورد

 

48.5

 

بزرگراه مدرس جنوب به شمال نرسیده به صدر )سان روف(

 

A3

 

3

 

بزرگراه مدرس

 

1،400،000،000

 

قابل ارائه

 

_

 

افقی

 

بیلبورد

 

57

 

بزرگراه مدرس شمال به جنوب بعد از ورودی صدر )سان روف(

 

A4

 

4

 

1،500،000،000

 

قابل ارائه

 

الی گشت

 

افقی

 

بیلبورد

 

60

 

بزرگراه چمران جنوب به شمال نرسیده به خروجی حکیم

 

A5

 

5

بزرگراه

چمران