تعرفه اجاره بیلبورد تهران آذر ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
همت ۱ B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد ۹۴ ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۶۱۵×۱۵۳۰
۲ V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد ۷۵ ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۱۲ ۶۱۰×۱۲۰۰
۳ B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۱ ۵۱۰×۱۰۱۰
۴ N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر ۶۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۴ ۳۱۰×۲۰۱۰
۵ N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر ۷۸ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۶ احتمال تمدید ۳۱۰×۲۵۱۰
۶ T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر ۴۱ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۳ احتمال تمدید ۳۱۵×۱۳۱۰
۷ B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۸ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۷ ۸۲۰×۴۶۵
۸ G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر ۶۸ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۳۰ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
۹ G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر ۶۸ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۲/۱۱ احتمال تمدید ۳۲۰×۲۱۲۰
۱۰ H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد ۳۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۶ ۴۱۰×۹۱۰
مدرس ۱۱ H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد ۶۴ ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۰ ۴۹۰×۱۳۱۵
۱۲ T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر ۶۳ ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۱۸ ۳۱۰×۲۰۳۰
۱۳ H3 بزرگراه مدرس،۲۰۰متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۹ ۴۹۰×۱۰۱۰
۱۴ B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۵ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۷ رزرو ۴۱۰×۶۱۰
۱۵ L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد ۶۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۷ ۵۱۰×۱۲۱۰
صدر ۱۶ B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد ۳۳ ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۶ ۴۱۰×۸۱۰
۱۷ O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد ۵۶ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ احتمال تمدید ۴۵۰×۱۲۵۰
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق ۷۹ ۵۰۵×۱۵۵۵
چمران ۱۸ L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۴ ۴۱۰×۸۱۰
۱۹ O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب  پل سواره ۴۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۱ ۳۳۰×۱۲۱۰
۲۰ T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر ۵۶ ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۳۱۰×۱۸۱۰
۲۱ H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۱-۹۸/۰۹/۰۶ قابل اکران ۴۱۰×۸۱۰
۹۸/۱۰/۰۶
۲۲ V2 بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب بیلبورد ۲۶ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۸ ۴۱۵×۶۲۰
نیایش ۲۳ L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد ۵۱ ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۸ ۴۲۰×۱۲۲۰
حکیم ۲۴ V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۲۰ ۴۱۰×۱۲۱۰
۲۵ H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد ۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۹ ۴۱۵×۱۲۱۰
۲۶ G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر ۶۲ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۸ ۳۱۰×۲۰۱۰
۲۷ G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر ۶۲ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۷ ۳۱۰×۲۰۱۰
۲۸ B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۰ ۴۱۰×۸۱۰
حکیم ۲۹ L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۸ ۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت ۳۰ L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۴۱۰×۱۲۱۰
۳۱ B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد ۳۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۴ ۴۳۰×۹۱۰
۳۲ T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ ۳۶۰×۱۷۶۰
۳۳ T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر ۴۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۶ ۳۱۰×۱۵۱۵
کردستان ۳۴ G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان ۳۵، شمال به جنوب پل عابر ۳۹ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۱ غیرقابل بهره برداری ۳۱۰×۱۲۶۰
۳۵ G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان ۳۵، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۷ ۳۱۰×۱۵۲۰
 شیخ فضل اله ۳۶ V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد ۳۷ ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ ۴۱۰×۹۱۰
۳۷ T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره ۵۹ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۷ ۳۱۵×۱۸۷۰
سعادت آباد ۳۸ G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر ۴۷ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۷ ۳۱۰×۱۵۱۵
شهرک غرب ۳۹ L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد ۳۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۳ رزرو ۳۷۰×۹۱۰
۴۰ V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد ۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۳۷۰×۵۳۵
۴۱ L44 شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد ۱۲ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۰ ۲۱۵×۶۲۰
الهیه ۴۲ H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد ۱۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۶ ۳۳۷×۵۳۷
زعفرانیه ۴۳ B9 زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
اندرزگو ۴۴ B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (۱۶)۳ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه ۴۵ H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۸ احتمال تمدید ۴۴۵×۳۶۵
۴۶ V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
نیاوران ۴۷ V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی ۱۹ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۴ ۳۱۰×۶۱۰
اندرزگو ۴۸ G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر ۳۸ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۹ ۳۱۰×۱۲۱۰
۴۹ G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر ۳۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۳۱۰×۱۲۱۰
جردن ۵۰ L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد ۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۵ ۵۱۰×۳۱۰
۵۱ V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۹ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۰ ۳۱۰×۶۱۰
پاسداران ۵۲ L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(۰۶) بیلبورد عمودی ۲۲ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۶۱۰×۳۶۰
دروس ۵۳ H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۴۴۰×۳۶۰
شریعتی ۵۴ H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۵ ۵۱۰×۳۱۰
۵۵ G13 خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر ۴۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ ۳۱۰×۱۵۹۰
بهشتی ۵۶ V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۷ رزرو ۳۱۵×۵۱۵
مطهری ۵۷ H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۰ ۳۱۰×۵۱۰
۵۸ H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۵ ۳۱۰×۵۱۰
۵۹ H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد ۱۶ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۵ ۳۱۰×۵۱۰
کریمخان ۶۰ T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۱۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
۶۱ T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۰ ۳۱۰×۱۸۱۰
ستاری ۶۲ B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۰ رزرو ۳۶۰×۷۱۰
۶۳ T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر ۶۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۴-۹۸/۰۹/۰۴ قابل اکران ۳۱۰×۲۰۵۰
۹۹/۰۱/۱۱
باکری ۶۴ H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد ۳۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۴ ۴۱۰×۸۱۰
اشرفی اصفهانی ۶۵ V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۲ ۵۱۵×۳۱۵
۶۶ N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر ۶۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۹ ۳۱۵×۲۰۳۰
صادقیه ۶۷ L10 فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی بیلبورد ۲۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۲۳ ۳۹۵×۷۱۵
تهران کرج ۶۸ H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد ۵۱ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۴۲۰×۱۲۲۰
۶۹ V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری بیلبورد ۹۲ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۰ ۵۷۰×۱۶۱۰
جاده مخصوص ۷۰ B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر ۵ پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر ۳۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۳۰ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۲۱۰
نواب ۷۱ N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره ۵۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۲۴ احتمال تمدید ۳۱۰×۱۸۱۰
۷۲ T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر ۶۲ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۰۷ ۳۶۰×۱۷۳۰
آزادی ۷۳ N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ ۳۱۰×۲۰۲۰
۷۴ N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر ۶۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۳۱۰×۲۰۶۰
انقلاب ۷۵ T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۷ ۳۱۰×۸۶۰
۷۶ T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر ۲۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۹ ۳۱۰×۸۶۰
جمهوری ۷۷ B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ رزرو ۵۱۰×۳۱۰
۷۸ L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ ۵۱۰×۳۱۰
امین حضور ۷۹ T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر ۳۵ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۸ ۳۱۰×۱۱۲۰
مصطفی خمینی ۸۰ D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر ۳۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۱۵ ۳۱۰×۱۰۱۰
 صیاد ۸۱ G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر ۵۶ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۹ ۳۱۰×۱۸۱۰
امام علی ۸۲ B12 بزرگراه امام علی، پل سواره  جانبازان (گلبرگ) ،  شمال به جنوب پل سواره ۴۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۵ ۳۱۰×۱۴۱۰
۸۳ H13 بزرگراه امام علی، داخل  لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب بیلبورد ۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۲ ۴۱۰×۱۲۱۰
۸۴ G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره ۴۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۸ ۳۲۰×۱۵۱۰
۸۵ G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر ۴۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۲۰ احتمال تمدید ۲۶۰×۱۶۲۰
بابایی ۸۶ B15 بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق پل عابر ۴۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۱ ۲۶۰×۱۵۲۰
۸۷ N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر ۵۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۱۹ ۳۱۰×۱۸۱۰
۸۸ N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر ۵۶ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۰/۱۲ ۳۱۰×۱۸۱۰
۸۹ N12 بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق پل عابر ۴۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۵۱۰
باقری ۹۰ N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع ۱۹۶ ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر ۴۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۱۵ ۳۱۰×۱۳۱۰
پیروزی ۹۱ N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر ۴۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۷ ۳۱۰×۱۳۱۰
۹۲ N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر ۴۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۲/۱۲ ۳۱۰×۱۳۱۰
بسیج ۹۳ B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۷ ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۴ B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۲۷ ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۵ T12 بزرگراه بسیج، روبروی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر ۳۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
مازندران ۹۶ M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد ۷۴ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۶۱۰×۱۲۱۰
۹۷ M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۶ ۵۱۰×۱۲۱۰
۹۸ M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر ۹۹ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۱۰×۲۴۱۰
۹۹ M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر ۹۹ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۱۰×۲۴۱۰
۱۰۰ M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۱۱/۳۰ ۵۱۰×۱۲۱۰
۱۰۱ M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد ۶۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۹/۳۰ احتمال تمدید ۵۱۰×۱۲۱۰
مازندران ۱۰۲ M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۳ M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۵۱۰×۱۰۱۰
۱۰۴ M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
۱۰۵ M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
الهیه ۱۰۶ L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰۷ L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰۸ L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰۹ L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۰ L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۱ L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۲ L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۳ L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۴ L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
نیاوران ۱۱۵ L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۶ L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱۷ L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
تجریش ۱۱۸ L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰*۲۱۰
کامرانیه ۱۱۹ L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
فرمانیه ۱۲۰ L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو ۱۲۱ L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۲ L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۳ L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۴ L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB ۶ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
    جردن (آفریقا) ۱۲۵ L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۶ L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۷ L22 تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه ۱۲۸ L23 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲۹ L24 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه ۱۳۰ L25 زعفرانیه خيابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
  ولنجک ۱۳۱ L26 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB (۶) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵*۳۰۸
۱۳۲ L27 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم  – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی ۱۳۳ L28 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۴ L29 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
ولیعصر ۱۳۵ L30 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۱۰*۲۱۰
۱۳۶ L31 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB (۶) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار ۱۳۷ L32 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
پاسداران ۱۳۸ L33 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۳۹ L34 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴۰ L35 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
اقدسیه ۱۴۱ L36 اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی  – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۸*۲۰۵
شریعتی ۱۴۲ L37  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
بهشتی ۱۴۳ L38 بهشتی  ورودی بزرگراه مدرس  – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۳۰۵*۲۰۵
سهروردی ۱۴۴ L39 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد ۱۴۵ L40 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴۶ L41 سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴۷ L42 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – ۲ سازه CLB (۶) ۲ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۲ ۲۸۵*۱۸۸
۱۴۸ L43 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰*۳۱۰
شهرک غرب ۱۴۹ L45 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی  – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
پونک ۱۵۰ L46 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – ۳ سازه CLB (۶) ۳ (۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)*۳ ۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس ۱۵۱ L47 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – ۴ سازه CLB (۶) ۴ (۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)*۴ ۳۰۵*۲۰۵
رسالت ۱۵۲ L48 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB ۶ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر