هزینه تبلیغات بیلبورد در جزیره کیش

 

بیلبورد ها شامل سازه های موجود در میادین و خیابان ها و فروشگاه جزیره کیش می‌باشد.

قیمت اجاره بیلبورد های کیش به روز شده در تاریخ 1401/02/10

موقعیتآدرسمتراژتعرفه ماهان (تومان)
فرودگاه قدیمخروجی فرودگاه(وجه رو)452100000000
فرودگاه قدیمخروجی فرودگاه (وجه پشت)451200000000
فرودگاه قدیمخروجی فرودگاه(وجه رو)452100000000
فرودگاه قدیمخروجی فرودگاه (وجه پشت)451200000000
فرودگاه قدیمبلوار فرودگاه (جدید)به سمت جزیزه تابلوی اول482100000000
مرکز جزیرهمیدان صدف - وجه سمت میدان322100000000
مرکز جزیرهمیدان صدف - وجه سمت بلوار ملل321700000000
مرکز جزیرهمیدان دلیران(وجه به سمت شهرک صدف)452100000000
مرکز جزیرهمیدان دلیران (وجه سمت میدان)452100000000
مرکز جزیرهمیدان دلیران- بلوار ایران602500000000
مرکز جزیرهمیدان دلیران - ابتدای بلوار تهران452100000000
مرکز جزیرهبلوار تهران نرسیده به میدان دلیران452100000000
مرکز جزیرهبلوار تهران مقابل 200 واحدی ( شهرک صدف -) وجه رو321900000000
مرکز جزیرهبلوار تهران مقابل 200 واحدی ( شهرک صدف ) - وجه پشت321300000000
مرکز جزیرهبلوار تهران -ورودی بلوار مروارید - وجه رو321900000000
مرکز جزیرهبلوار تهران -ورودی بلوار مروارید- وجه پشت321500000000
مرکز جزیرهمیدان امیر کبیر - ابتدای بلوار ساحل602800000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - میدان امیرکبیر601800000000
مرکز جزیرهمیدان امیر کبیر - تابلو اول از سمت راست402300000000
مرکز جزیرهمیدان امیر کبیر - تابلو دوم از سمت راست502300000000
مرکز جزیرهمیدان امیر کبیر - تابلو سوم از سمت راست472300000000
مرکز جزیرهمیدان امیر کبیر- ابتدای بلوار امیرکبیر452700000000
مرکز جزیرهبلوار امیرکبیر- میدان امیرکبیر451500000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان امیرکبیرتا میدان ساحل4600000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان امیرکبیرتا میدان ساحل4600000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان امیرکبیرتا میدان ساحل4600000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان امیرکبیرتا میدان ساحل4600000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان امیرکبیرتا میدان ساحل4600000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان ساحل تا میدان امیرکبیر4200000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان ساحل تا میدان امیرکبیر4200000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان ساحل تا میدان امیرکبیر4200000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل - حد فاصله میدان ساحل تا میدان امیرکبیر4200000000
مرکز جزیرهبلوار ساحل جنب بازار زیتون301500000000
مرکز جزیرهمیدان سنایی321900000000
مرکز جزیرهمیدان سنایی ابتدای مجتمع بانکها301700000000
مرکز جزیرهبلوار ایران - نرسیده به پیچ بازار فرانسه15700000000
مرکز جزیرهبلوار ایران - جنب بازار فرانسه281500000000
مرکز جزیرهمیدان خلیج فارس - بلوار ایران -د وجه(هر وجه )6700000000
مرکز جزیرهمیدان خلیج فارس241200000000
هرمزمیدان هرمز ابتدای بلوار ملل602700000000
هرمزبلوار ملل - میدان هرمز601300000000
هرمزمیدان هرمز- بلوار ایران502100000000
هرمزمیدان هرمز- دور برگردان سمت بلوارایران501300000000
هرمزمیدان هرمز ابتدای بلوار میرمهنا601900000000
گلدیسبلوار ایران -میدان هرمز به میدان خلیج فارس6700000000
گلدیسبلوار ایران -میدان هرمز به میدان خلیج فارس6700000000
گلدیسبلوار ایران -میدان هرمز به میدان خلیج فارس6700000000
گلدیسبلوار ایران -میدان هرمز به میدان خلیج فارس6700000000
گلدیسبلوار ایران - میدان خلیج فارس به به میدان هرمز6300000000
گلدیسبلوار ایران - میدان خلیج فارس به به میدان هرمز6300000000
گلدیسبلوار ایران - میدان خلیج فارس به به میدان هرمز6300000000
گلدیسبلوار ایران - میدان خلیج فارس به به میدان هرمز6300000000
داموندامون - میدان پرستار181300000000
مرکز جزیرهروبروی بازار هرمز - نرسیده المپیک221400000000
مرکز جزیرهروبروی بازار هرمز - نرسیده المپیک221000000000
مرکز جزیرهبلوار میرمهنا - نرسیده به میدان المپیک151200000000
مرکز جزیرهبلوار میرمهنا -بعد از میدان المپیک251500000000
مرکز جزیرهبلوار میرمهنا روبروی بازار هرمز301900000000
نوبنیادمیدان ملل تا شهرک نوبنیاد24700000000
نوبنیادشهرک نوبنیاد 324500000000
مرکز جزیرهمیدان پردیس- اولین تابلو451900000000
مرکز جزیرهمیدان پردیس - دومین تابلو451300000000
مرکز جزیرهتهران قدیم - جنب مجموعه24700000000
مرکز جزیرهتهران قدیم - روبروی مجموعه24700000000
مرکز جزیرهمیدان قشم24900000000
مرکز جزیرهمیدان پارس - ابتدای بلوار مرجان281300000000
مرجانبلوار مرجان - روبروی آتش نشانی مرجان191100000000
ساحل سیمرغمیدان دلفین24800000000
جاده جهانجاده جهان حدفاصل کشتی یونانی هور - تابلو اول24700000000
جاده جهانجاده جهان حدفاصل کشتی یونانی و هور - تابلو دوم24700000000
جاده جهانبلوار جهان روبروی هتل دریایی ترنج24700000000

لیست استرابردهای جزیره کیش

آدرس متراژ تعرفه ماهانه (تومان)
بلوار فرودگاه تابلو اول 12 45,000,000
بلوار فرودگاه تابلو دوم 12 45,000,000
حدفاصل میدان سردار سلیمانی تا  میدان دلیران 12 45,000,000
بلوار تهران – تابلو اول 12 45,000,000
بلوار تهران – تابلو دوم 12 45,000,000
بلوار تهران – تابلو سوم 12 45,000,000
بلوار تهران – خروجی بازار شارستان 12 45,000,000
بلوار تهران- قبل از دانشگاه شریف 12 45,000,000
بلوار مروارید – ورودی خیابان آذربایجان 12 45,000,000
جنب بازار سارینا 2 – روبروی پارک شهر 12 45,000,000
شهرک صدف – میدان گلستان 12 45,000,000
روبروی ساختمان میالد 12 45,000,000
روبروی هتل لیلیوم 12 45,000,000
بلوار امیرکبیر- نبش امیر کبیر9 12 45,000,000
بلوار رودکی – روبروی رویا مال 12 45,000,000
بلوار خیام- نرسیده به بازار پردیس 2 12 45,000,000
بلوار خیام – بلوار بازار پردیس 2 12 45,000,000
بلوار خیام – روبروی بازار سارینا 1 12 45,000,000
بلوار خیام-روبروی مجتمع خانه گستر 12 45,000,000
میدان سیری 12 45,000,000
بلوار نیما (نرسیده به مجتمع یاسین کیش) 12 45,000,000
بلوار نیما (نرسیده به هتل پاالس) 12 45,000,000
بلوار شهر آفتاب- روبروی بازارکوروش 12 45,000,000
بلوار شهر آفتاب – ورودی مجتمع شهر آفتاب 12 45,000,000
بلوار شهر آفتاب، نرسیده به هتل داریوش 12 45,000,000
بلوار مرجان ورودی بازار مرجان 12 45,000,000
بلوار مرجان – روبروی مجتمع مینا رزیدنس 12 45,000,000
بلوار ایران تابلو اول 12 45,000,000
بلوار ایران – تابلو دوم 12 45,000,000
بلوار ایران تابلو سوم 12 45,000,000
ورودی پالژ بانوان تابلو اول 12 45,000,000
ورودی پالژ بانوان تابلو دوم 12 45,000,000
بلوار ایران جنب هتل اسپادانا 12 45,000,000
ایستگاه میدان سنایی 12 45,000,000
خروجی لوپ دیدار-قبل از بازار بهکیش 12 45,000,000
نرسیده به بازار دامون-  تابلو اول 12 45,000,000
نرسیده به بازار دامون دامون تابلو دوم 12 45,000,000
بیمارستان کیش 12 45,000,000
بلوار میرمهنا خروجی پارکینگ فروشگاه پاندا 12 45,000,000
بلوار میرمهنا – ورودی درخت سبز 12 45,000,000
بلوار میرمهنا – ورودی درخت سبز تابلو دوم 12 45,000,000
ورودی مصلی 12 45,000,000
بلوار میرمهنا –  قبل از دانشگاه تهران 12 45,000,000
ورودی شهرک نوبنیاد 12 45,000,000
شهرک نوبنیاد – سه راهی فاز اف 12 45,000,000
بعد از گلدیس 12 45,000,000