هزینه تبلیغات بیلبورد در جزیره کیش

بیلبورد ها شامل سازه های موجود در میادین و خیابان ها و فروشگاه جزیره کیش می‌باشد.

قیمت اجاره بیلبورد های کیش به روز شده در تاریخ 1400/08/09

ردیفنشانیوجهابعاد چاپیمتراژسازهتعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ اکرانتاریخ رزرو
1خروجی فرودگاه (وجه رو)افقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
2خروجی فرودگاه (وجه پشت)افقی4.90*945بیلبورد1.200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
3خروجی فرودگاه (وجه رو)افقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
4خروجی فرودگاه (وجه پشت)افقی4.90*945بیلبورد1.200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
5میدان صدف - وجه سمت میدانافقی4*832بیلبورد2.100.000.000آماده اکران
6میدان صدف- وجه سمت بلوار مللافقی4*832بیلبورد1700000000آماده اکراناز 1400/09/01
7میدان دلیران(وجه به سمت شهرک صدف)افقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
8میدان دلیران (وجه سمت میدان)افقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
9میدان دلیران-بلوار ایرانافقی6*1060بیلبورد2.500.000.0001400/08/01از 1400/09/01
10میدان دلیران- ابتدای بلوار تهرانافقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکران
11بلوار تهران نرسیده به میدان دلیرانافقی4.90*945بیلبورد2.100.000.000آماده اکران
12بلوار تهران مقابل 200 واحدی (شهرک صدف)- وجه روافقی8*432بیلبورد1.900.000.000آماده اکران
13بلوار تهران مقابل 200 واحدی (شهرک صدف) وجه پشتافقی8*432بیلبورد1.300.000.000آماده اکران
14بلوار تهران ورودی بلوار مروارید- وجه روافقی8*432بیلبورد1.900.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
15بلوار تهران ورودی بلوار مروارید- وجه پشتافقی8*432بیلبورد1.500.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
16میدان امیر کبیر ابتدای بلوار ساحلافقی6*1060بیلبورد2.800.000.0001400/08/01
17بلوار ساحل میدان امیر کبیرافقی6*1060بیلبورد1.800.000.000آماده اکران
18میدان امیر کبیر تابلوی اول از سمت راستافقی4.90*845بیلبورد2.300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
19میدان امیر کبیر تابلوی دوم از سمت راستافقی5*1050بیلبورد2.300.000.0001400/08/01
20میدان امیر کبیر تابلوی سوم از سمت راستافقی4.90*945بیلبورد2.300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
21میدان امیر کبیر ابتدای بلوار امیر کبیرافقی4.90*945بیلبورد2.700.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
22بلوار امیر کبیر میدان امیر کبیرافقی4.90*945بیلبورد1.500.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
23بلوار ساحل حد فاصل میدان امیر کبیر تا میدان ساحلافقی2*24بیلبورد600.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
24بلوار ساحل حد فاصل میدان امیر کبیر تا میدان ساحلافقی2*24بیلبورد600.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
25بلوار ساحل حد فاصل میدان امیر کبیر تا میدان ساحلافقی2*24بیلبورد600.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
26بلوار ساحل حد فاصل میدان امیر کبیر تا میدان ساحلافقی2*24بیلبورد600.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
27بلوار ساحل حد فاصل میدان امیر کبیر تا میدان ساحلافقی2*24بیلبورد600.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
28بلوار ساحل حد فاصل میدان ساحل تا میدان امیر کبیرافقی2*24بیلبورد200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
29بلوار ساحل حد فاصل میدان ساحل تا میدان امیر کبیرافقی2*24بیلبورد200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
30بلوار ساحل حد فاصل میدان ساحل تا میدان امیر کبیرافقی2*24بیلبورد200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
31بلوار ساحل حد فاصل میدان ساحل تا میدان امیر کبیرافقی2*24بیلبورد200.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
32بلوار ساحل جنب بازار زیتونافقی4.30*732بیلبورد1.500.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
33میدان سناعیافقی4*830بیلبورد1.900.000.0001400/08/01از 1400/09/01
34میدان سناعی ابتدای مجتمع بانکهاافقی4.30*732بیلبورد1.700.000.000آماده اکران
35بلوار ایران نرسیده به پیچ بازار فرانسهعمودی3*530بیلبورد700.000.000آماده اکران
36بلوار ایران جنب بازار فرانسهافقی4*615بیلبورد1.500.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
37میدان خلیج فارس - بلوار ایرانافقی2*324بیلبورد700.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
38میدان خلیج فارس افقی3*812بیلبورد1.200.000.000آماده اکران
39میدان هرمز ابتدای بلوار مللافقی6*1024بیلبورد2.700.000.0001400/08/01از 1400/09/01
40بلوار ملل میدان هرمز افقی6*1060بیلبورد1.300.000.0001400/08/01از 1400/09/01
41میدان هرمز - بلوار ایرانافقی5*1060بیلبورد2.100.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
42میدان هرمز دور برگردان سمت بلوار ایرانافقی5*1050بیلبورد1.300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
43میدان هرمز ابتدای بلوار میر مهناافقی6*1060بیلبورد1.900.000.000آماده اکران
44بلوار ایران میدان هرمز به میدان خلیج فارسافقی2*36بیلبورد700.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
45بلوار ایران میدان هرمز به میدان خلیج فارسافقی2*36بیلبورد700.000.000آماده اکران
46بلوار ایران میدان هرمز به میدان خلیج فارسافقی2*36بیلبورد700.000.000آماده اکران
47بلوار ایران میدان هرمز به میدان خلیج فارسافقی2*36بیلبورد700.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
48بلوار ایران میدان خلیج فارس به میدان هرمزافقی2*36بیلبورد300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
49بلوار ایران میدان خلیج فارس به میدان هرمزافقی2*36بیلبورد300.000.000آماده اکران
50بلوار ایران میدان خلیج فارس به میدان هرمزافقی2*36بیلبورد300.000.000آماده اکران
51بلوار ایران میدان خلیج فارس به میدان هرمزافقی2*36بیلبورد300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
52دامون میدان پرستارافقی3*618بیلبورد1.300.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
53بلوار میر مهنا نرسیده به میدان المپیکافقی3*515بیلبورد1.200.000.000آماده اکران
54بلوار میر مهنا بعد از میدان المپیکافقی3.70*6.8025بیلبورد1.500.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
55میدان ملل تا شهرک نوبنیادافقی4*624بیلبورد700.000.000آماده اکران
56شهرک نوبنیاد 3افقی4*624بیلبورد500.000.000آماده اکران
57میدان پردیس اولین تابلوافقی4.90*945بیلبورد1.900.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
58میدان پردیس دومین تابلوافقی4.90*945بیلبورد1.300.000.000آماده اکران
59تهران قدیم جنب مجموعهافقی4*624بیلبورد700.000.000آماده اکران
60تهران قدیم روبرو مجموعهافقی4*624بیلبورد700.000.000آماده اکران
61میدان قشمافقی4*624بیلبورد900.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
62میدان پارس ابتدای بلوار مرجانافقی4*728بیلبورد1.300.000.0001400/08/01از 1400/09/01
63بلوار مرجان روبرو آتش نشانی مرجانافقی3.10*6.1019بیلبورد1.100.000.000آماده اکران
64میدان دلفینافقی4*624بیلبورد800.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
65جاده جهان حد فاصل کشتی یونانی هور تابلو اولافقی4*624بیلبورد700.000.000.000آماده اکراناز 1400/09/01
66جاده جهان حد فاصل کشتی یونانی هور تابلو دومافقی4*624بیلبورد700.000.000.000آماده اکران
67تابلو جهان روبرو هتل دریایی ترنجافقی4*624بیلبورد700.000.000.000آماده اکراناز 1400/09/01

لیست استرابردهای جزیره کیش

ردیف کد استرابورد آدرس متراژ (متر مربع) ابعاد قیمت (ریال) تاریخ پذیرش رزرو
1 S101 بلوار فرودگاه تابلو اول 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01 رزرو از 1400/09/01
2 S102 بلوار فرودگاه تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
3 S103 حد فاصل میدان سر سلیمانی تا میدان دلیران 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/07/29 رزرو از 1400/09/01
4 S104 بلوار تهران – تابلو اول 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01 رزرو از 1400/09/01
5 S105 بلوار تهران- تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
6 S106 بلور تهران- تابلو سوم 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/07/29 رزرو از 1400/09/01
7 S107 بلوار تهران – خروجی بازار شارستان 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01 رزرو از 1400/09/01
8 S108 بلوار تهران – قبل از دانشگاه شریف 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
9 S109 بلوار مروارید – ورودی خیابان آذربایجان 12 3.80*2.80 450,000,000 اماده اکران  
10 S110 جنب بازار سارینا 2- روبروی پارک شهر 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
11 S111 شهرک صدف – میدان گلستان 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
12 S112 روبروی ساختمان میلااد 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
13 S113 روبروی هتل لیلیوم 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
14 S114 بلوار امیر کبیر – نبش امیر کبیر 9 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
15 S115 بلوار رودکی روبروی رویا مال 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
16 S116 بلوار خیام – نرسیده به بازار پردیس 2 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
17 S117 بلوار خیام – بلوار بازار پردیس 2 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو
18 S118 بلوار خیام – روبروی بازار سارینا 1 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
19 S119 بلوار خیام – روبروی مجتماع خانه گستر 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
20 S120 میدان سیری 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو از 1400/09/01
21 S121 بلوار نیما (نرسیده به مجتمع یاسین کیش) 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
22 S122 بلوار نیما (نرسیده به هتل پالاس) 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
23 S123 بلوار شهر آفتاب – روبروی بازار کیش 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
24 S124 بلوار شهر آفتاب – ورودی مجتمع شهر آفتاب 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو از 1400/09/01
25 S125 بلوار شهر آفتاب نرسیده به هتل داریوش 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01 رزرو از 1400/09/01
26 S126 بلوار مرجان .ورودی بازار مرجان 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو
27 S127 بلوار مرجان روبروی مجتمع مینا رزیدنس 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو از 1400/09/01
28 S128 بلوار ایران تابلو اول 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
29 S129 بلوار ایران تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو از 1400/09/01
30 S130 بلوار ایران تابلو سوم 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
31 S131 ورودی پلاژ بانوان تابلو اول 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
32 S132 ورودی پلاژ بانوان تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
33 S133 بلوار ایران جنب هتل اسپادانا 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
34 S134 ایستگاه میدان سنایی 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
35 S135 خروجی لوپ دیدار – قبل از بازار بهکیش 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو از 1400/09/01
36 S136 نرسیده به بازار دامون – تابلو اول 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/09/01 رزرو
37 S137 نرسیده به بازاردامون- تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
38 S138 بیمارستان کیش 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
39 S139 بلوار میر مهنا خروجی پارکینگ فروشگاه پاندا 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران  
40 S140 بلوار میر مهنا – ورودی درخت سبز 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
41 S141 بلوار میر مهنا – ورودی درخت سبز تابلو دوم 12 3.80*2.80 450,000,000 1400/08/01  
42 S142 ورودی مصلی 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
43 S143 بلوار میر مهنا قبل از دانشگاه تهراان 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
44 S144 ورودی شهرک نوبنیاد 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران رزرو از 1400/09/01
45 S145 شهرک نوبنیاد- سه راهی فازاف 12 3.80*2.80 450,000,000 آماده اکران