تعرفه اجاره بیلبورد مشهد اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیفکد تابلوگریدمحدودهمحل استقرار تابلونوع سازهابعاد (سانتیمتر)مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان)زمان واگذاری
1AH1A++احمدآباد بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآبادپل عابرلوکس-back light15/55*3/06180000000قابل واگذاری
2AH2A++احمدآباد بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتیپل عابرلوکس-back light15/60*3/04180000000قابل واگذاری
3AH4A++احمدآبادمیدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابرلوکس-back light17/30*3/20180000000قابل واگذاری
4AH5A++احمدآبادمیدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد)پل عابرلوکس-back light12/60-*3/20180000000قابل واگذاری
5AH6A+احمدآبادبولواراحمدآباد،مقابل سه راه راهنمایی،وجه به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابر لوکس3*15149000000قابل واگذاری
6AH7A+احمدآبادبولواراحمدآباد،مقابل سه راه راهنمایی،وجه به سمت میدان احمدآبادپل عابرلوکس3*15149000000قابل واگذاری
7AH8A+احمدآبادبولواراحمدآباد،مقابل ابوذرغفاری،وجه به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابر3*18149000000قابل واگذاری
8M3A++ملک آباد – خیامبولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیامپل عابرلوکس-back light1210*3/20180000000قابل واگذاری
9M4A++ملک آباد – خیامبولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابرلوکس-back light1210*3/20180000000قابل واگذاری
10M5A++ملک آباد – خیامبولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد)پل عابرلوکس-back light11/90*3/20180000000قابل واگذاری
11M6A++ملک آباد – خیامبولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیامپل عابرلوکس-back light11/90*3/20180000000قابل واگذاری
12M1A+ملک آباد – خیاممیدان ملک آباد(فلسطین )،ضلع شمال شرقی (بین احمدآباد وفلسطین)،سمت راستبیلبورد4*12149000000قابل واگذاری
13MT9Bملک آباد – خیاممیدان ملک آباد(فلسطین)،پیشانی ایستگاه مترو میدان فلسطین ،ابتدای احمد آباداستند77000000قابل واگذاری
14kh8A+ملک آباد – خیامچهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربیبیلبورد12/10*4149000000قابل واگذاری
15kh9A+ملک آباد – خیامسه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی،وکیل آبادبیلبورد5*15149000000قابل واگذاری
16KH10A+ملک آباد – خیامسه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیامبیلبورد5*15149000000قابل واگذاری
17KH6A+ملک آباد – خیامبولوارخیام،بین سجاد وسه راه خیام،مقابل خیابان ریس،به سمت سه راه خیامپل عابر3*15149000000قابل واگذاری
18KH7A+ملک آباد – خیامبولوارخیام،بین سجاد وسه راه خیام،مقابل خیابان ریس،به سمت چهارراه خیامپل عابر3*15149000000قابل واگذاری
19SN1A+ملک آباد – خیامخیابان سناباد-چهارراه کلاهدوزبیلبورد4/30*8/30149/000/000قابل واگذاری
20v1A+وکیل آبادبولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت،ورودی بولوار وکیل آبادبیلبورد12/10*4149000000قابل واگذاری
21V2A+وکیل آبادبولوار وکیل آباد،پل سواره روهاشمیه،به سمت انتهای وکیل آبادپل سواره رو18*3149000000قابل واگذاری
22V3A+وکیل آبادبولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه،به سمت میدان آزادیپل سواره رو18*3149000000قابل واگذاری
23V10A+وکیل آبادانتهای وکیل آباد،دوراهی طرقبه،شاندیز-ورودی بولوار وکیل آباد-پیشانی پل مهندس پرتویی-به سمت میدان آزادیپل سواره رو3*20149000000قابل واگذاری
24V8A+وکیل آبادبولواروکیل آباد،بین دانش آموز و دانشجو،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر3*15149000000قابل واگذاری
25V9A+وکیل آبادبولواروکیل آباد،بین دانش آموز و دانشجو،به سمت میدان آزادیپل عابر3*15149000000قابل واگذاری
26MT4Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت انتهای وکیل آباداستند3/70*3/7059000000قابل واگذاری
27MT5Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت میدان آزادیاستند59000000قابل واگذاری
28MT6Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صدفاستند59000000قابل واگذاری
29MT7Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو دانش آموزاستند3/70*3/7059000000قابل واگذاری
30MT8Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازیاستند59000000قابل واگذاری
31EM1Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،بولوارامامت،حدفاصل معلم و آموزگار،دید از بولوار معلمپل عابر3*1259000000قابل واگذاری
32EM2Bوکیل آبادبولواروکیل آباد،بولوارامامت،حدفاصل معلم و آموزگار،به سمت بولوار وکیل آبادپل عابر3*1259000000قابل واگذاری
33az1A+آزادی (پارک)میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد،دید از ملک آبادپل سواره رو10*2/60149/000/000قابل واگذاری
34AZ5A+آزادی (پارک)میدان آزادی،پیشانی دوم پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد،دید از ملک آبادپل سواره رو3*10/30149000000قابل واگذاری
35AZ4A+آزادی (پارک)میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی ملک آباد،دید از وکیل آبادپل سواره رو3*12149000000قابل واگذاری
36AZ6A+آزادی (پارک)میدان آزادی،ضلع جنوب شرقی،ورودی ملک آباد،دید از وکیل آبادبیلبورد6*18149000000قابل واگذاری
37ST1Aآزادی (پارک)بزرگراه آزادی،جنب میدان استقلال،وجه به سمت میدان قائمپل عابر18*3/5099000000قابل واگذاری
38ST2Aآزادی (پارک)بزرگراه آزادی،جنب میدان استقلال،وجه به سمت میدان استقلالپل عابر18*3/5099000000قابل واگذاری
39AZ9Aآزادی (پارک)بزرگراه آزادی،ورودی بولوار جانباز،دید از میدان استقلالپل عابر3*1899000000قابل واگذاری
40GHA+آزادی (پارک)میدان قائم،ابتدای بزرگراه آزادیابربیلبورد20*7149000000قابل واگذاری
41AZ8A+آزادی (پارک)بزرگراه آزادی،مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله،به سمت میدان آزادیپل عابر3*19/10149000000قابل واگذاری
42AZ7B+آزادی (پارک)بزرگراه آزادی،مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله،دید از میدان آزادیپل عابر3*17/1077000000قابل واگذاری
43J2Aجانباز – استقلالمیدان جانباز،ضلع غربی،ورودی بولوار فردوسی،به سمت میدان استقلال،وجه راستپل عابر3*12/1099000000قابل واگذاری
44J3Aجانباز – استقلالمیدان جانباز،ضلع غربی،ورودی بولوار فردوسی،به سمت میدان استقلال،وجه میانیپل عابر3*12/2099000000قابل واگذاری
45J4Aجانباز – استقلالمیدان جانباز،ضلع غربی،دید از میدان استقلالپل عابر3*13/599000000قابل واگذاری
46ST3Aجانباز – استقلالمیدان استقلال،ضلع غربی،دید از میدان استقلالبیلبورد12*499000000قابل واگذاری
47ST4Aجانباز – استقلالمیدان استقلال،ضلع غربی،دید از بولواراستقلالبیلبورد12*499000000قابل واگذاری
48ST5Aجانباز – استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،دید از میدان استقلالبیلبورد4*1299000000قابل واگذاری
49ST6Aجانباز – استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،دید از تقاطع فرامرزبیلبورد4*1299000000قابل واگذاری
50ST7Aجانباز – استقلالمیدان استقلال،پیشانی زیرگذر،به سمت میدان آزادیپل سواره رو3*1299000000قابل واگذاری
51AB2A++محدوده حرم مطهرمیدان بیت المقدس(آب)،ضلع غربی،دید از میدان،جنب حرم مطهر رضویپل عابر مکانیزه2/80*16/30180000000قابل واگذاری
52AB1A+محدوده حرم مطهرمیدان بیت المقدس(آب)،ضلع غربی،دید از خسروی نو،جنب حرم مطهر رضویپل عابر مکانیزه2/80*16/30149000000قابل واگذاری
53ZE1A+محدوده حرم مطهرمیدان ضد(15خرداد)،ضلع جنوب غربی،همجوار حرم مطهر رضویبیلبورد5*12149000000قابل واگذاری
54ZE2A+محدوده حرم مطهرمیدان ضد(15خرداد)،ضلع شمال غربی،همجوار حرم مطهر رضویبیلبورد6/20*12/30149000000قابل واگذاری
55H3Aمحدوده حرم مطهربولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان آب)پل عابر13*399000000قابل واگذاری
56H2Aمحدوده حرم مطهربولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان نواب)پل عابر13*399000000قابل واگذاری
57TL1B+محدوده حرم مطهربولوار وحدت،به سمت حرم و راه آهن(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر2/60*1277000000قابل واگذاری
58TL2B+محدوده حرم مطهربولوار وحدت،به سمت هفده شهریور(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر2/60*1577000000قابل واگذاری
59S1B+محدوده حرم مطهربولوارمصلی،مسیر شمال به جنوب،به سمت حرمپل عابر3*1377000000قابل واگذاری
60S2B+محدوده حرم مطهربولوارمصلی،مسیر جنوب به شمال،دید از حرمپل عابر3*1277000000قابل واگذاری
61TB3Bمحدوده حرم مطهربولوارطبرسی 58،مسیر جنوب به شمال(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر3/70*1059000000قابل واگذاری
62TB4Bمحدوده حرم مطهربولوارطبرسی 58،مسیر شمال به جنوب(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر3/70*1059000000قابل واگذاری
63RA1B+محدوده حرم مطهربولوارراه آهن،به سمت ایستگاه راه آهن(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر3*1877000000قابل واگذاری
64RA2B+محدوده حرم مطهربولوارراه آهن،به سمت حرم مطهر(محدوده حرم مطهررضوی)پل عابر3*1577000000قابل واگذاری
65MD2B+محدوده حرم مطهرابتدای بولوار مدرس،نمای مدرس،دید از خسروی(محدوده حرم مطهررضوی)بیلبورد5*1577000000قابل واگذاری
66TV24A+محدوده حرم مطهرابتدای بولوار تلویزیون،به سمت میدان فلسطینبیلبورد5*15149000000قابل واگذاری
67TV22Aمحدوده حرم مطهرابتدای بولوارتلویزیون،به سمت میدان فلسطینپل عابر3*1899000000قابل واگذاری
68TV23Aمحدوده حرم مطهرابتدای بولوارتلویزیون،به سمت میدان تلویزیونپل عابر3*14/3099000000قابل واگذاری
69TV25Aمحدوده حرم مطهرمیدان تلویزیون(جمهوری)،پیشانی زیرگذر،دید از میدان فلسطینپل سواره رو3*10/5099000000قابل واگذاری
70TV26Aمحدوده حرم مطهرمیدان تلویزیون(جمهوری)،پیشانی زیرگذر،وجه به سمت میدان فلسطینپل سواره رو3*1699000000قابل واگذاری
71JH1B+محدوده حرم مطهرمیدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت راستپل عابر3*1477000000قابل واگذاری
72JH2B+محدوده حرم مطهرمیدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت چپپل عابر3*1477000000قابل واگذاری
73JH3B+محدوده حرم مطهرمیدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت راستپل عابر3*1477000000قابل واگذاری
74JH4B+محدوده حرم مطهرمیدان جهاد(بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت چپپل عابر3*1477000000قابل واگذاری
75MO12B+معلمچهارراه معلم،تقاطع معلم و دانشجو،ضلع جنوب غربیبیلبورد3/1*8/177000000قابل واگذاری
76TO12B+طرقبه – شاندیزحاشیه جاده طرقبه،روبروی هتل بزرگ طرقبه،آیلندمیانی بولوار امام خمینی،مسیر مشهد طرقبهبیلبورد18/05*7/0577000000قابل واگذاری
77TO9B+طرقبه – شاندیزمسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از مشهدبیلبورد12*577000000قابل واگذاری
78TO10Bطرقبه – شاندیزمسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از طرقبهبیلبورد12*559000000قابل واگذاری
79SH1B+طرقبه – شاندیزابتدای جاده شاندیز،دید از مشهد(بزرگترین تابلوی منطقه)پل عابر36/10*3/8077000000قابل واگذاری
80SH2B+طرقبه – شاندیزابتدای جاده شاندیز،دید از شاندیز(بزرگترین تابلوی منطقه)پل عابر36/10*3/8077000000قابل واگذاری
81P10B+طرقبه – شاندیزبولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان سلمانپل عابر13*377000000قابل واگذاری
82P11B+طرقبه – شاندیزبولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان هاشمیهپل عابر12*377000000قابل واگذاری
83MI1B+ غرب و مرکز شهربزرگراه میثاق(آیت الله رفسنجانی)،مقابل میثاق 69،مسیر شمال به جنوبپل عابر2/50*22/1077000000قابل واگذاری
84FK1B+ غرب و مرکز شهربولوار فکوری،تقاطع هفت تیر(کتابخانه مشهد)،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر3*1877000000قابل واگذاری
85AM1B غرب و مرکز شهربولوارآموزگار(درامتداد جانباز)،حدفاصل امامت و جانباز،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر3*1859000000قابل واگذاری
86HO1B غرب و مرکز شهربولوارحر عاملی،مقابل 67،مسیر غرب به شرقپل عابر2/60*1059000000قابل واگذاری
87MT1B غرب و مرکز شهربولوارشهیدمطهری 43،مسیر جنوب به شمالپل عابر3*1059000000قابل واگذاری
88AN3B غرب و مرکز شهرشهرک غرب،بولواراندیشه،مقابل سرزمین موج های آبیپل عابر2/60*1059000000قابل واگذاری
89JP1Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه خروجی مشهدپل عابر36/50*3/7559000000قابل واگذاری
90JP2Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه ورودی مشهدپل عابر36/50*3/7559000000قابل واگذاری
91JP3Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، مقابل آزادی 145،وجه خروجی مشهدپل عابر36/50*3/7059000000قابل واگذاری
92JP4Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل آزادی 145،وجه ورودی مشهدپل عابر30/50*3/7059000000قابل واگذاری
93JP5Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه خروجی مشهدپل عابر25*459000000قابل واگذاری
94JP6Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه ورودی مشهدپل عابر25*459000000قابل واگذاری
95JP7Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه خروجی مشهدپل عابر30/50*3/7059000000قابل واگذاری
96JP8Bبزرگراه آسیایی(آزادی)بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه ورودی مشهدپل عابر30/50*3/7059000000قابل واگذاری
97JP9Bکلاتابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی، وجه خروجی مشهدپل عابر59000000قابل واگذاری
98JP10Bکلاتابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی،وجه ورودی مشهدپل عابر59000000قابل واگذاری
99SA3Bکلاتبزرگراه چراغچی،حدفاصل امام حسین و ابوطالب،وجه به سمت میدان قائمپل عابر20*359000000قابل واگذاری
100SA4Bکلاتبزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر15*359000000قابل واگذاری
101SA5Bکلاتبزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت میدان امام حسین و قائمپل عابر15*359000000قابل واگذاری
102SA7Bکلاتبزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت میدان قائمپل عابر3*1559000000قابل واگذاری
103SA8Bکلاتبزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت حرم و فرودگاهپل عابر18*359000000قابل واگذاری
104MI1Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،هفت تیراستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
105MI2Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آبا،دانش آموزاستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
106MI3Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،اقبالاستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
107MI4Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخل قطار شهری خط یک،ایستگاه وکیل آباد،صدفاستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
108MI5Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخل قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،کوثراستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
109MI6Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه وکیل آباد،سیدرضیاستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
110MI7Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطارشهری خط یک،ایستگاه وکیل آباداستند-تلویزیون-حجم آگهی59000000قابل واگذاری
111MI8Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک،ایستگاه احمدآباد،طالقانیاستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
112MI9Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک،ایستگاه احمدآباد،فلسطیناستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
113MI10Bقطار شهریفضاهای تبلیغات داخلی قطار شهری خط یک، ایستگاه محدوده حرم،هفده شهریوراستند-تلویزیون(لیست پیوست)59000000قابل واگذاری
114TOAقطار شهریپمپ بنزین ممتاز طرقبه،تمامی بیلبوردها8تخته بیلبورد99000000قابل واگذاری
115OBقطار شهریپکیج تبلیغات و بازاریابی در مجموعه ورزشی ،تفریحی راف(تابلوهای تبلیغاتی ،کانتر سمپلینگ،رود شو،LCD ها،استیکر های لاکرها و…)59000000قابل واگذاری
116AH3Bقطار شهریپکیج تبلیغات محیطی داخل عرشه پل گالری احمدآباد شامل(4تخته تابلویBack light،یک دستگاهLCD، کانتر سمپلینگ،2تخته تابلو درطول عرشه)59000000قابل واگذاری