قیمت اجاره بیلبورد کرمانشاه سال ۱۳۹۹

تاریخ اکران تعرفه متراژ ابعاد تیپ سازه کد آدرس  ردیف
(ریال)
99/4/3 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل k1a کرمانشاه ، بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر ، شرق به غرب 1
99/4/1 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل k1b کرمانشاه ، بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) بسمت تهران، غرب به شرق 2
قابل اکران 250 000 000 45متر 15*3 عرشه پل K2a کرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی(ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوب 3
قابل اکران 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل K2b کرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی(به سمت فرودگاه) جنوب به شمال 4
قابل اکران 250 000 000 45متر 15*3 عرشه پل K3a کرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوب 5
99/4/3 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل k3b کرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمال 6
قابل اکران 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل K4a1-k4a2 کرمانشاه ، بلوار عشایر (میدان ایثار ) عرشه پل کمربندی ، غرب به شرق 7
قابل اکران 250 000 000 54متر 18*3 عرشه پل K4b1-k4b2 کرمانشاه ، بلوار عشایر (میدان ایثار ) عرشه پل کمربندی ، شرق به غرب 8
قابل اکران 250 000 000 36متر 12*3 عرشه پل k4c  کرمانشاه ، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن شمال به جنوب 9
قابل اکران 250 000 000 36متر 12*3 عرشه پل k4d  کرمانشاه ، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن جنوب به شمال 10
قابل اکران 180 000 000 50متر 10*5 بیلبرد سه وجهی ثابت k3-1 میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر 11
99/4/3 180 000 000 50متر 10*5 بیلبرد سه وجهی ثابت k3-2 میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی 12
قابل اکران 180 000 000 50متر 10*5 بیلبرد سه وجهی ثابت k3-3 میدان آزادی دید از ابتدای مدرس 13
قابل اکران 400 000 000 60 متر 20*3 عرشه پل k7-1 کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه شمال به جنوب ورودی میدان 14
قابل اکران 400 000 000 60 متر 20*3 عرشه پل k7-3 کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه شمال به جنوب ورودی میدان 15
قابل اکران 400 000 000 60 متر 20*3 عرشه پل k7-4 کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان 16
قابل اکران 400 000 000 60 متر 20*3 عرشه پل k7-5 کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان 17
99/4/1 400 000 000 60 متر 20*3 عرشه پل k7-6 کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان 18
قابل اکران 400 000 000 36 متر 12*3 عرشه پل k8a کرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال 19
قابل اکران 400 000 000 36 متر 12*3 عرشه پل k8b کرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب 20
99/4/1 400 000 000 36 متر 12*3 عرشه پل k9-a کرمانشاه , بلوار بهشتی  سه راه 22 بهمن جنوب به شمال 21
99/4/3 400 000 000 36 متر 12*3 عرشه پل k9-b کرمانشاه , بلوار بهشتی  سه راه 22 بهمن به سمت میدان آزادی 22
قابل اکران 200 000 000 48متر 12*4 بیلبرد k5-A کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس(دید از میدان) سه عدد  بیلبرد 23
قابل اکران 400 000 000 24متر 6*4 بیلبرد k5-B کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی  (دید از خیابان مصطفی امامی) شش عدد بیلبرد 24
قابل اکران 150 000 000 50متر 10*5 بیلبرد b30a بزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون شرق به غرب 25
قابل اکران 150 000 000 50متر 10*5 بیلبرد b30b بزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون غرب به شرق 26
قابل اکران 150 000 000 50متر 10*5 بیلبرد b31 بزرگراه کربلا  بیستون غرب به شرق (مقابل کارخانه قند) 27