قیمت اجاره بیلبورد کرمانشاه سال ۱۳۹۹

تاریخ اکرانتعرفهمتراژابعادتیپ سازهکدآدرس ردیف
(ریال)
99/4/3250 000 00054متر18*3عرشه پلk1aکرمانشاه ، بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر ، شرق به غرب1
99/4/1250 000 00054متر18*3عرشه پلk1bکرمانشاه ، بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) بسمت تهران، غرب به شرق2
قابل اکران250 000 00045متر15*3عرشه پلK2aکرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی(ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوب3
قابل اکران250 000 00054متر18*3عرشه پلK2bکرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی(به سمت فرودگاه) جنوب به شمال4
قابل اکران250 000 00045متر15*3عرشه پلK3aکرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوب5
99/4/3250 000 00054متر18*3عرشه پلk3bکرمانشاه ، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمال6
قابل اکران250 000 00054متر18*3عرشه پلK4a1-k4a2کرمانشاه ، بلوار عشایر (میدان ایثار ) عرشه پل کمربندی ، غرب به شرق7
قابل اکران250 000 00054متر18*3عرشه پلK4b1-k4b2کرمانشاه ، بلوار عشایر (میدان ایثار ) عرشه پل کمربندی ، شرق به غرب8
قابل اکران250 000 00036متر12*3عرشه پلk4c کرمانشاه ، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن شمال به جنوب9
قابل اکران250 000 00036متر12*3عرشه پلk4d کرمانشاه ، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن جنوب به شمال10
قابل اکران180 000 00050متر10*5بیلبرد سه وجهی ثابتk3-1میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر11
99/4/3180 000 00050متر10*5بیلبرد سه وجهی ثابتk3-2میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی12
قابل اکران180 000 00050متر10*5بیلبرد سه وجهی ثابتk3-3میدان آزادی دید از ابتدای مدرس13
قابل اکران400 000 00060 متر20*3عرشه پلk7-1کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه شمال به جنوب ورودی میدان14
قابل اکران400 000 00060 متر20*3عرشه پلk7-3کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه شمال به جنوب ورودی میدان15
قابل اکران400 000 00060 متر20*3عرشه پلk7-4کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان16
قابل اکران400 000 00060 متر20*3عرشه پلk7-5کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان17
99/4/1400 000 00060 متر20*3عرشه پلk7-6کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه جنوب به شمال دید از میدان18
قابل اکران400 000 00036 متر12*3عرشه پلk8aکرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال19
قابل اکران400 000 00036 متر12*3عرشه پلk8bکرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب20
99/4/1400 000 00036 متر12*3عرشه پلk9-aکرمانشاه , بلوار بهشتی  سه راه 22 بهمن جنوب به شمال21
99/4/3400 000 00036 متر12*3عرشه پلk9-bکرمانشاه , بلوار بهشتی  سه راه 22 بهمن به سمت میدان آزادی22
قابل اکران200 000 00048متر12*4بیلبردk5-Aکرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس(دید از میدان) سه عدد  بیلبرد23
قابل اکران400 000 00024متر6*4بیلبردk5-Bکرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی  (دید از خیابان مصطفی امامی) شش عدد بیلبرد24
قابل اکران150 000 00050متر10*5بیلبردb30aبزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون شرق به غرب25
قابل اکران150 000 00050متر10*5بیلبردb30bبزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون غرب به شرق26
قابل اکران150 000 00050متر10*5بیلبردb31بزرگراه کربلا  بیستون غرب به شرق (مقابل کارخانه قند)27