تعرفه بیلبورد کرمان فروردین ۹۹

 

ردیف

محل تابلو

ابعاد تابلو

مساحت (مترمربع)

قیمت ماهانه (تومان)

از تاریخ

تا تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

1

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، جنب حمزه (میدان آزادی به سمت هزار و یک شب)

3*11

33

35.000.000

2

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، جنب حمزه (هزار و یک شب به سمت میدان آزادی)

3*11

33

35.000.000

98/01/15

99/03/01

99/03/01

99/04/15

3

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، جنب نادر (میدان آزادی به سمت امام جمعه)

3*11

33

35.000.000

4

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، جنب نادر (امام جمعه به سمت میدان آزادی)

3*11

33

35.000.000

98/12/20

99/06/10

5

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، سه راه هوانیروز (فرودگاه به سمت آزادی)

3*14

42

35.000.000

98/11/20

99/02/10

6

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، مقابل دانشکده فنی (آزادی به سمت فرودگاه)

3*10

30

35.000.000

98/11/01

99/03/15

7

پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، مقابل دانشکده فنی (فرودگاه به سمت آزادی)

3*10

30

35.000.000

98/11/01

99/03/15

8

پل عابر پیاده، بلوار شهید صدوقی (اتو رفسنجان به سمت میدان آزادی A )

3*15

45

25.000.000

9

پل عابر پیاده، بلوار شهید صدوقی (اتو رفسنجان به سمت میدان آزادی B )

3*15

45

25.000.000

98/04/01

99/04/01

10

پل عابر پیاده، بلوار شهید صدوقی (میدان آزادی به سمت اتو رفسنجان A )

3*15

45

25.000.000

98/11/15

99/01/31

11

پل عابر پیاده، بلوار شهید صدوقی (میدان آزادی به سمت اتو رفسنجان B )

3*15

45

25.000.000

12

پل عابر پیاده، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر)

4*38.5

154

45.000.000

98/11/11

99/02/10

13

پل عابر پیاده، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری A)

4*18

72

25.000.000

14

پل عابر پیاده، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری B)

4*18

72

25.000.000

96/04/01

99/04/01

15

پل عابر پیاده، خیابان ابوحامد، ابتدای میدان بسیج (دید از میدان)

3*21

63

22.000.000

98/10/21

99/02/05

16

پل عابر پیاده، خیابان ابوحامد، ابتدای میدان بسیج (دید از ابوحامد)

3*21

63

22.000.000

98/11/10

99/03/31

17

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز (به سمت تهران A)

4*25

100

15.000.000

18

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز (به سمت تهران B)

4*25

100

25.000.000

98/12/10

99/03/01

19

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز (به سمت میدان آزادی A)

4*25

100

15.000.000

98/02/05

99/02/05

20

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز (به سمت میدان آزادی B)

4*25

100

25.000.000

98/02/05

99/02/15

21

پل عابر پیاده، خیابان شهاب (میدان نیروی انتظامی به سمت صدا و سیما)

3*15

45

18.000.000

98/10/21

99/02/05

22

پل عابر پیاده، خیابان شهاب (صدا و سیما به سمت نیروی انتظامی)

3*15

45

18.000.000

23

پل عابر پیاده، بلوار امام (بازرگانی به نیکزاد A)

4*18

72

12.000.000

24

پل عابر پیاده، بلوار امام (بازرگانی به نیکزاد B)

4*18

72

25.000.000

98/10/01

99/02/01

25

پل عابر پیاده، بلوار امام (نیکزاد به بازرگانی A)

4*18

72

12.000.000

98/10/05

99/03/05

26

پل عابر پیاده، بلوار امام (نیکزاد به بازرگانی B)

4*18

72

25.000.000

99/03/15

99/07/15

27

پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی

3*12

36

25.000.000

98/11/01

99/02/01

28

پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر

3*12

36

25.000.000

98/10/15

99/02/15

29

پل عابر پیاده، انتهای شهید رجایی (خورشید)، کمربندی به خورشید

3*12

36

22.000.000

98/11/10

99/02/10

30

پل عابر پیاده، انتهای شهید رجایی (خورشید)، خورشید به کمربندی

3*12

36

22.000.000

98/11/10

99/02/15

31

بیلبورد، پارک مطهری (به طرف میدان آزادی)

4*10

40

35.000.000

98/11/01

99/03/15

32

بیلبورد، بلوار کوثر، ابتدای بلورار کوثر

3*6

18

28.000.000

98/11/01

99/03/15

33

بیلبورد، سه راه شمال جنوبی

3*8

24

35.000.000

10/11/98

99/02/15

34

بیلبورد، بلوار استقلال، نبش پروین اعتصامی

5*12

60

35.000.000

98/11/10

99/02/15

35

بزرگراه امام، پل ابوذر

3*17

8.000.000

36

بزرگراه امام، پل ابوذر

3*17

7.000.000

37

بزرگراه امام، پل ابوذر

3*17

3.000.000

38

هفت باغ

16*3.5

4.000.000

39

هفت باغ

16*3.5

8.000.000

40

پارک مسافر

18*3.5

4.000.000

41

پارک مسافر

18*3.5

8.000.000

42

پارک مسافر

18*3.5

4.000.000

43

پارک مطهری

7.5*1.80

5.000.000

44

چهارراه شفا

7.5*2

7.000.000

45

سه راه شمال جنوبی

7.5*1.80

5.000.000

46

بلوار قائم

3*34

4.000.000

47

بلوار قائم

3*2

2.000.000