لازم به ذکر است که قیمت تعرفه اتوبوس های دو کابین ، با 20% افزایش محاسبه خواهند شد. همچنین قرارداد های نقدی شامل 10% تخفیف نقدی و قراردادهای بیش از یک فصل به شرط پرداخت نقدی در ابتدای هر فصل شامل 5% تخفیف خواهند شد.

تخفیف برای هر دستگاه در ماه

قیمت هر دستگاه اتوبوس تک کابین در هر ماه ( ریال )

تعداد اتوبوس در هر ماه
0% 200.000.000 1
20% 160.000.000 10
30% 140.000.000 20
40% 120.000.000 30
45% 110.000.000 50
50% 100.000.000 100
55% 90.000.000 200