شنبه ساعت یکشنبه ساعت دوشنبه ساعت سه شنبه ساعت چهارشنبه ساعت پنجشنبه ساعت جمعه ساعت
قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30 قبل تقویم تاریخ6:30 6:30
خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00 خبر 7:00 7:00
قبل سلام ایران 7:15 قبل سلام ایران 7:15 قبل سلام ایران 7:15 قبل سلام ایران 7:15 قبل سلام ایران 7:15 قبل سلام ایران 7:15 قبل ساده مثل صبح 7:15 7:15
خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00 خبر 8:00 8:00
روی خط ورزش 8:30 روی خط ورزش 8:30 روی خط ورزش 8:30 روی خط ورزش 8:30 روی خط ورزش 8:30 روی خط ورزش 8:30 بین جمعه ایرانی 9:30
بین خانه وخانواده 9:30 بین خانه وخانواده 9:30 بین خانه وخانواده 9:30 بین خانه وخانواده 9:30 بین خانه وخانواده 9:30 بین کوی نشاط 9:30 بین جمعه ایرانی 10:00
سلام کوچولو 10:00 سلام کوچولو 10:00 سلام کوچولو 10:00 سلام کوچولو 10:00 سلام کوچولو 10:00 بین کوی نشاط 10:00 بعد جمعه ایرانی 11:30
روزنه 10:15 روزنه 10:15 روزنه 10:15 روزنه 10:15 روزنه 10:15        
بعد خبر 11:00 11:00 بعد خبر 11:00 11:00 بعد خبر 11:00 11:00 بعد خبر 11:00 11:00 بعد خبر 11:00 11:00 بعد خبر 11:00 11:00    
قبل دلنوازان 12:15 قبل دلنوازان 12:15 قبل دلنوازان 12:15 قبل دلنوازان 12:15 قبل دلنوازان 12:15 قبل دلنوازان 12:15    
بعد خبر 14:00 14:30 بعد خبر 14:00 14:30 بعد خبر 14:00 14:30 بعد خبر 14:00 14:30 بعد خبر 14:00 14:30 بعد خبر 14:00 14:30 قبل خبر 14:00 14:00
قبل نگاه روز 15:30 قبل نگاه روز 15:30 قبل نگاه روز 15:30 قبل نگاه روز 15:30 قبل نگاه روز 15:30 قبل نگاه روز 15:30 قبل گذر هفتم 15:00
قبل اقتصاد روز 17:30 قبل اقتصاد روز 17:30 قبل اقتصاد روز 17:30 قبل اقتصاد روز 17:30 قبل اقتصاد روز 17:30 قبل (مسابقه دوراهی) 17:30 بین گذر هفتم 15:45
قبل خبر 19:00 19:00 قبل خبر 19:00 19:00 قبل خبر 19:00 19:00 قبل خبر 19:00 19:00 قبل خبر 19:00 19:00 قبل خبر 19:00 19:00 بین جمعه ها با رادیو 18:00
قبل کوچه رادیو 19:15 قبل کوچه رادیو 19:15 قبل کوچه رادیو 19:15 قبل کوچه رادیو 19:15 قبل کوچه رادیو 19:15 قبل عصر دلچسب 19:15 بین جمعه ها با رادیو 19:00
بین کوچه رادیو 20:00 بین کوچه رادیو 20:00 بین کوچه رادیو 20:00 بین کوچه رادیو 20:00 بین کوچه رادیو 20:00 بین عصر دلچسب 20:00 بعد جمعه ها با رادیو 19:50
خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00 خبر21:00 21:00
برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30 برنامه ساعت21:30 21:30
قبل قصه شب 22:05 قبل قصه شب 22:05 قبل قصه شب 22:05 قبل قصه شب 22:05 قبل قصه شب 22:05        
خبر 23:00 23:00 خبر 23:00 23:00 خبر 23:00 23:00 خبر 23:00 23:00 خبر 23:00 23:00        
قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05 قبل برنامه شبانگاهی 23:05
قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00 قبل راه شب 0:30:00

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000