شنبه ساعت طبقه یکشنبه ساعت طبقه دوشنبه ساعت طبقه سه شنبه ساعت طبقه چهارشنبه ساعت طبقه پنجشنبه ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 قبل بامداد اقتصادی 6:30 1801 اقتصاد سلامت استاندارد 6:30 1801
بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 بین بامداد اقتصادی 7:00 1801 قبل اقتصاد تعطیل نیست 7:00 1801
قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 قبل اقتصاد امروز 8:00 1801 بین اقتصاد تعطیل نیست 8:00 1801
قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مثلث اقتصادی 9:00 1801 قبل مسابقه اقتصادی اقتصادی 9:00 1801
استودیو بورس 10:00 1801 استودیو بورس 10:00 1801 استودیو بورس 10:00 1801 استودیو بورس 10:00 1801 استودیو بورس 10:00 1801 یک استکان چای داغ 10:00 1801 همایش های اقتصادی 10:00 1801
تدبیر 11:00 1801 تدبیر 11:00 1801 تدبیر 11:00 1801 تدبیر 11:00 1801 تدبیر 11:00 1801 اقتصاد فردا 11:00 1801 روزی پاک 11:00 1801
اقتصاد انرژی 13:00 1801 اقتصاد سلامت استاندارد 13:00 1801 تلاش اقتصادی 13:00 1801 بانکداری و توسعه 13:00 1801 روزی پاک 13:00 1801 معدن و اقتصاد 13:00 1801 معدن و اقتصاد 13:00 1801
خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801 خبر سراسری 14:00 1801
حماسه اقتصادی 15:00 1801 اقتصاد کشاورزی 15:00 1801 حماسه اقتصادی 15:00 1801 اقتصاد کشاورزی 15:00 1801 حماسه اقتصادی 15:00 1801 اقتصاد کشاورزی 15:00 1801 اقتصاد انرژی 15:00 1801
مهارت های اقتصادی 16:00 1801 مهارت های اقتصادی 16:00 1801 مهارت های اقتصادی 16:00 1801 مهارت های اقتصادی 16:00 1801 مهارت های اقتصادی 16:00 1801 خیّران اقتصادی 16:00 1801 اقتصاد برتر 16:00 1801
بازار خبر 17:00 1801 بازار خبر 17:00 1801 بازار خبر 17:00 1801 بازار خبر 17:00 1801 بازار خبر 17:00 1801 بازار خبر 17:00 1801 خطوط تجاری 17:00 1801
اقتصاد هنر 18:00 1801 پاتوق اقتصادی 18:00 1801 کشاورزی محور توسعه 18:00 1801 اقتصاد و فناوری 18:00 1801 عمران و پیشرفت 18:00 1801 زن و اقتصاد 18:00 1801 خوشه های اقتصادی 18:00 1801
سبک زندگی 19:00 1801 اقتصاد و مجلس 19:00 1801 صنعت نشر 19:00 1801 استودیو سفر 19:00 1801 صنعت چاپ 19:00 1801 مسابقه اقتصادی 19:00 1801 سبک زندگی 19:00 1801
سبک زندگی 20:00 1801 ادامه اقتصاد و مجلس 20:00 1801 برنامه ساعت 20 20:00 1801 برنامه ساعت 20 20:00 1801 برنامه ساعت 20 20:00 1801 برنامه ساعت 20 20:00 1801 برنامه ساعت 20 20:00 1801
مقالات اقتصادی 21:00 1801 برش اقتصادی 21:00 1801 بازار و فن آوران 21:00 1801 اقتصاد و رسانه 21:00 1801 کار و کارگر 21:00 1801 خوشه های اقتصادی 21:00 1801 اقتصاد هنر 21:00 1801
اندیشه های اقتصادی 22:00 1801 اندیشه های اقتصادی 22:00 1801 اندیشه های اقتصادی 22:00 1801 اندیشه های اقتصادی 22:00 1801 قبل درس خواندن آسان است 22:00 1801 قبل درس خواندن آسان است 22:00 1801 قبل درس خواندن آسان است 22:00 1801
درس خواندن آسان است 23:00 1801 درس خواندن آسان است 23:00 1801 درس خواندن آسان است 23:00 1801 درس خواندن آسان است 23:00 1801     1801     1801     1801
خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801 خبر سراسری 0:00 1801

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000