شنبه ساعت طبقه یکشنبه ساعت طبقه دوشنبه ساعت طبقه سه شنبه ساعت طبقه چهارشنبه ساعت طبقه پنجشنبه ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل انسان و طبیعت 6:30 1701 قبل راز نیلوفر 6:30 1701
قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل اخبار سلامت7 7:00 1701 قبل برنامه ساعت 7:00 7:00 1701
قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل صبح و زندگی 7:05 1701 قبل ورزش همگانی 7:05 1701
بین صبح و زندگی 8:00 1701 بین صبح و زندگی 8:00 1701 بین صبح و زندگی 8:00 1701 بین صبح و زندگی 8:00 1701 بین صبح و زندگی 8:00 1701 بین صبح و زندگی 8:00 1701 قبل نیم نگاه 8:00 1701
قبل رویداد 9:00 1701 قبل رویداد 9:00 1701 قبل رویداد 9:00 1701 قبل رویداد 9:00 1701 قبل رویداد 9:00 1701 قبل رویداد 9:00 1701 قبل نقطه سر خط 8:30 1701
قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701 قبل مسابقه 10:00 1701
قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل اخبار سلامت 11:00 1701 قبل کوچه سلامت 10:30 1701
قبل مردم و سلامت 12:00 1701 قبل مردم و سلامت 12:00 1701 قبل مردم و سلامت 12:00 1701 قبل مردم و سلامت 12:00 1701 قبل چشم انداز 12:00 1701 قبل تا رهایی 12:00 1701 قبل از اهدا تا احیا 12:00 1701
قبل سایبان آرامش 13:15 1701 قبل سایبان آرامش 13:15 1701 قبل کارگاهی برای آرامش 13:15 1701 قبل سایبان آرامش 13:15 1701 قبل سایبان آرامش 13:15 1701 قبل سایبان آرامش 13:15 1701 قبل نمایش سلامت 13:15 1701
قبل رویداد و کودک من 14:00 1701 قبل رویداد و کودک من 14:00 1701 قبل رویداد و کودک من 14:00 1701 قبل رویداد و کودک من 14:00 1701 قبل سپید جامگان آسمانی 14:00 1701 قبل همراه 14:00 1701 قبل نسخه خط خطی 14:00 1701
قبل مجله پزشکی 15:00 1701 قبل مجله پزشکی 15:00 1701 قبل مجله پزشکی 15:00 1701 قبل مجله پزشکی 15:00 1701 قبل مجله پزشکی 15:00 1701 قبل استودیو سلامت 15:00 1701 قبل مسابقه سه نسل 15:00 1701
قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل تازه ها و مسابقه 16:00 1701 قبل نخبگان 16:00 1701
قبل نمایش سلامت 16:30 1701 قبل ورزش نرمش سلامتی 16:30 1701 قبل اسوه 16:30 1701 قبل نگاه زیبا 16:30 1701 قبل رطب 16:30 1701 قبل تصویر خیال 16:30 1701 قبل زنان جامعه من 16:30 1701
قبل ره آورد 18:00 1701 قبل ره آورد 18:00 1701 قبل ره آورد 18:00 1701 قبل ره آورد 18:00 1701 قبل ره آورد 18:00 1701 قبل ره آورد 18:00 1701 قبل پاسخ 18:00 1701
قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل اخبار سلامت 19:00 1701 قبل بفرمایید سیب 18:30 1701
بین حس خوب زندگی 20:00 1701 بین حس خوب زندگی 20:00 1701 بین حس خوب زندگی 20:00 1701 بین حس خوب زندگی 20:00 1701 بین حس خوب زندگی 20:00 1701 بین عصرتون سلامت 20:00 1701 بین بفرمایید سیب 20:00 1701
قبل کودک من 21:30 1701 قبل کودک من 21:30 1701 قبل کودک من 21:30 1701 قبل کودک من 21:30 1701 قبل کودک من 21:30 1701 قبل کودک من 21:30 1701 قبل تازه های پزشکی 21:30 1701
قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل رویدادها و سپهر دانش 22:00 1701 قبل سپهر دانش 22:00 1701
قبل تازه ها 23:00 1701 قبل تازه ها 23:00 1701 قبل تازه ها 23:00 1701 قبل تازه ها 23:00 1701 قبل تازه ها 23:00 1701 قبل تازه ها 23:00 1701 بین سپهر دانش 23:00 1701

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000