شنبه ساعت طبقه یکشنبه ساعت طبقه دوشنبه ساعت طبقه سه شنبه ساعت طبقه چهارشنبه ساعت طبقه پنجشنبه ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل صبح و ورزش 7:30 1502 قبل از خبر ورزشی 7:00 1502
بین صبح و ورزش 8:00 1502 بین صبح و ورزش 8:00 1502 بین صبح و ورزش 8:00 1502 بین صبح و ورزش 8:00 1502 بین صبح و ورزش 8:00 1502 بین صبح و ورزش 8:00 1502 قبل روز هفتم 8:00 1502
قبل جهان ورزش 9:00 1502 قبل جهان ورزش 9:00 1502 قبل جهان ورزش 9:00 1502 قبل جهان ورزش 9:00 1502 قبل جهان ورزش 9:00 1502 قبل جهان ورزش 9:00 1502 بین روز هفتم 9:00 1502
قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل رو در رو 10:00 1502
بین بهارانه 11:00 1502 بین بهارانه 11:00 1502 بین بهارانه 11:00 1502 بین بهارانه 11:00 1502 بین بهارانه 11:00 1502 بین بهارانه 11:00 1502 قبل ورزش و نوجوان 11:00 1502
مجله فرهنگی 12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 مجله فرهنگی 12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 مجله فرهنگی 12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 قبل اخلاق در ورزش 12:00 1502
قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل تیتر اول 14:00 1502 قبل گردشگری در ورزش 14:00 1502
قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل چهل و چهار 15:00 1502
قبل یک عصر خوب 16:30 1502 قبل با ستاره ها 16:30 1502 قبل یک عصر خوب 16:30 1502 قبل با ستاره ها 16:30 1502 قبل یک عصر خوب 16:30 1502 قبل با ستاره ها 16:30 1502 قبل صدای ورزش 16:00 1502
بین یک عصر خوب 17:00 1502 بین با ستاره ها 17:00 1502 بین یک عصر خوب 17:00 1502 بین با ستاره ها 17:00 1502 بین یک عصر خوب 17:00 1502 بین با ستاره ها 17:00 1502 بین صدای ورزش 17:00 1502
قبل همیشه باورزش 18:30 1502 قبل همیشه باورزش 18:30 1502 قبل همیشه باورزش 18:30 1502 قبل همیشه باورزش 18:30 1502 قبل همیشه باورزش 18:30 1502 قبل میدان لبخند 18:30 1502 بین صدای ورزش 18:00 1502
بین همیشه باورزش 19:00 1502 بین همیشه باورزش 19:00 1502 بین همیشه باورزش 19:00 1502 بین همیشه باورزش 19:00 1502 بین همیشه باورزش 19:00 1502 بین میدان لبخند 19:00 1502 قبل ورزش و مجلس 19:00 1502
قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل مسابقه شبانه 20:00 1501 قبل رادیو ورزش با شما 20:00 1501
قبل تازه ها 21:00 1501 قبل تازه ها 21:00 1501 قبل تازه ها 21:00 1501 قبل تازه ها 21:00 1501 قبل تازه ها 21:00 1501 قبل تازه ها 21:00 1501 قبل اتاقی در حومه خاطرات 21:00 1501
قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501 قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501 قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501 قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501 قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501 قبل پنجشنبه شب 22:00 1501 قبل پنجره ای روبه شب 22:00 1501
بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501 بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501 بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501 بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501 بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501 بین پنجشنبه شب 22:30 1501 بین پنجره ای روبه شب 22:30 1501

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000