شنبه ساعت طبقه یکشنبه ساعت طبقه دوشنبه ساعت طبقه سه شنبه ساعت طبقه چهارشنبه ساعت طبقه پنجشنبه ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
خبر 7 7:00 1601 خبر 7 7:00 1601 خبر 7 7:00 1601 خبر 7 7:00 1601 خبر 7 7:00 1601 خبر 7 7:00 1601 بین بامداد فرهنگی 7:00 1601
خبر8 8:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 8:00 1601 خبر8 8:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 8:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 8:00 1601 خبر8 8:00 1601 خبر8 8:00 1601
قبل همزبانان 9:30 1601     1601 قبل نوای بادگیر 9:30 1601     1601     1601 قبل ادبیات و مطبوعات 9:30 1601 قبل صبح امید 8:30 1601
قبل کتاب فرهنگ 10:00 1601     1601 قبل جمعیت حال آینده 10:00 1601     1601     1601 قبل چای شیرین 10:00 1601 قبل مصلای عشق 10:00 1601
سر آهنگ 11:00 1601     1601 سر آهنگ 11:00 1601     1601     1601 از واژه تا صدا 11:00 1601 قبل روی موج فرهنگ 10:30 1601
قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601
قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601
قبل نیستان 14:30 1601 قبل نیستان 14:30 1601 قبل نیستان 14:30 1601 قبل نیستان 14:30 1601 قبل نیستان 14:30 1601 قبل نیستان 14:30 1601 قبل آی گپ 14:30 1601
قبل نمایش امروز 15:30 1601 قبل نمایش امروز 15:30 1601 قبل نمایش امروز 15:30 1601 قبل نمایش امروز 15:30 1601 قبل نمایش امروز 15:30 1601 قبل منحنی توسعه 15:30 1601 قبل ققنوس 15:30 1601
قبل هزار راه نرفته 16:00 1601 قبل هزار راه نرفته 16:00 1601 قبل هزار راه نرفته 16:00 1601 قبل هزار راه نرفته 16:00 1601 قبل گامهای اقتدار 16:00 1601 قبل پلاک عاشقی 16:00 1601 بین ققنوس 16:00 1601
قبل یک نگاه چند دیدگاه 17:00 1601 قبل فرهنگستان ادب 17:00 1601 قبل در سایه سار سیمرغ 17:00 1601 قبل بوطیقا 17:00 1601 قبل در سایه سار سیمرغ 17:00 1601 قبل رویاهای شرقی 17:00 1601 قبل رویاهای شرقی 17:00 1601
قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601 قبل اقیانوس آرام 18:30 1601
قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601
قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601 قبل هفت اقلیم 19:30 1601
بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601 بین هفت اقلیم 20:30 1601
قبل پنجره ای رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره ای رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره ای رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره ای رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره ای رو به مهتاب 21:00 1601 قبل فرزانگان 21:00 1601 قبل مشاعره 21:00 1601
قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل رواق اندیشه 22:00 1601 قبل درس مثنوی 22:00 1601
قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل گلهای ایرانی 23:00 1601 قبل موسیقی کلاسیک 23:00 1601
قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601 قبل کنکور آسان است 0:00 1601
بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601 بین کنکور آسان است 0:30 1601

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000