شنبه ساعت یکشنبه ساعت دوشنبه ساعت سه شنبه ساعت چهارشنبه ساعت پنجشنبه ساعت جمعه ساعت
قبل خبر6:30 6:30 قبل خبر6:30 6:30 قبل خبر6:30 6:30 قبل خبر6:30 6:30 قبل خبر6:30 6:30 قبل خبر6:30 6:30 قبل برنامه ساعت6:00 6:00
قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل جوان ایرانی سلام 6:40 قبل ریحان 7:00
قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00 قبل از برنامه ساعت8:00 8:00
خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30 خبر8:30 8:30
قبل صبح دانش 9:00 قبل صبح دانش 9:00 قبل صبح دانش 9:00 قبل صبح دانش 9:00 قبل صبح دانش 9:00 قبل نسبت طلایی 9:00 قبل معجون 9:00
بین صبح دانش 9:20 بین صبح دانش 9:20 بین صبح دانش 9:20 بین صبح دانش 9:20 بین صبح دانش 9:20     بین معجون 9:30
قبل جوونی در بست 10:30 قبل جوونی در بست 10:30 قبل جوونی در بست 10:30 قبل جوونی در بست 10:30 قبل جوونی در بست 10:30 قبل رادیو من 10:00 قبل جمعه جوونی 10:00
بین جوونی در بست 11:00 بین جوونی در بست 11:00 بین جوونی در بست 11:00 بین جوونی در بست 11:00 بین جوونی در بست 11:00 بین رادیو من 10:30 بین جمعه جوونی 10:30
قبل برنامه ساعت 11:30 11:30 قبل برنامه ساعت 11:30 11:30 قبل برنامه ساعت 11:30 11:30 قبل برنامه ساعت 11:30 11:30 قبل برنامه ساعت 11:30 11:30 قبل شنیده می شوید 11:30 قبل رادیو همراه 11:30
قبل کسی صدام میزنه 12:30 قبل کسی صدام میزنه 12:30 قبل کسی صدام میزنه 12:30 قبل کسی صدام میزنه 12:30 قبل کسی صدام میزنه 12:30     قبل واژه ها 12:30
خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30 خبر13:30 13:30
قبل شهر فرنگ 14:00 قبل دوباره زندگی 14:00 قبل تاغ 14:00 قبل اربابان حلقه ها 14:00 قبل پاراگراف 14:00 قبل خانه ام همین جاست 14:00 قبل خانه ام همین جاست 14:00
قبل چهار باغ 14:30 قبل چهار باغ 14:30 قبل چهار باغ 14:30 قبل چهار باغ 14:30 قبل چهار باغ 14:30 بین خانه ام همین جاست 14:30 بین خانه ام همین جاست 14:30
قبل با من حرف بزن 15:00 قبل عصر اندیشه 15:00 قبل چهار چهار دو 15:00 قبل این پرونده باز است 15:00 قبل آپارات 15:00 قبل ما بازیگریم 15:00 قبل مسابقه در گوشی 15:00
بین با من حرف بزن 15:30 بین عصر اندیشه 15:30 بین چهار چهار دو 15:30 بین این پرونده باز است 15:30 بین آپارات 15:30 بین ما بازیگریم 15:30 بین مسابقه در گوشی 15:30
قبل رادیو همراه 16:30 قبل رادیو همراه 16:30 قبل رادیو همراه 16:30 قبل رادیو همراه 16:30 قبل رادیو همراه 16:30 قبل رادیو همراه 16:30    
قبل سبقت آزاد 17:00 قبل سبقت آزاد 17:00 قبل سبقت آزاد 17:00 قبل سبقت آزاد 17:00 قبل سبقت آزاد 17:00 قبل قهوه قند پهلو 17:00 قبل روزهای دوست داشتنی 17:00
قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30 قبل خبر 18:30 18:30
قبل ایستگاه ورزش 19:00 قبل ایستگاه ورزش 19:00 قبل ایستگاه ورزش 19:00 قبل ایستگاه ورزش 19:00 قبل ایستگاه ورزش 19:00 قبل دنیایی داریم 19:00 قبل بومرنگ 19:00
قبل پاتوق شبانه 20:00 قبل پاتوق شبانه 20:00 قبل پاتوق شبانه 20:00 قبل پاتوق شبانه 20:00 قبل پاتوق شبانه 20:00 بین دنیایی داریم 19:30 بین بومرنگ 19:30
بین پاتوق شبانه 20:30 بین پاتوق شبانه 20:30 بین پاتوق شبانه 20:30 بین پاتوق شبانه 20:30 بین پاتوق شبانه 20:30 قبل توپ 20:00 قبل هزار افسان 20:00
قبل کافه رادیو 21:00 قبل کافه رادیو 21:00 قبل کافه رادیو 21:00 قبل کافه رادیو 21:00 قبل کافه رادیو 21:00 قبل کافه رادیو 21:00 قبل حالا حکایت ماست 21:00
بین کافه رادیو 21:30 بین کافه رادیو 21:30 بین کافه رادیو 21:30 بین کافه رادیو 21:30 بین کافه رادیو 21:30 بین کافه رادیو 21:30 بین حالا حکایت ماست 21:30
قبل کنکور آسان است 22:00 قبل کنکور آسان است 22:00 قبل کنکور آسان است 22:00 قبل کنکور آسان است 22:00 قبل کنکور آسان است 22:00 قبل صدا آزاد 22:00 قبل یک سبد ترانه 22:00
قبل برای امشب 23:00 قبل برای امشب 23:00 قبل برای امشب 23:00 قبل برای امشب 23:00 قبل برای امشب 23:00 قبل کنکور آسان است 23:00 قبل کنکور آسان است 23:00
نمایش 23:30 نمایش 23:30 نمایش 23:30 نمایش 23:30 نمایش 23:30      

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000