شنبه ساعت طبقه یکشنبه ساعت طبقه دوشنبه ساعت طبقه سه شنبه ساعت تایم چهارشنبه ساعت طبقه پنجشنبه ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل از برنامه صبح تهران 7:00 1403 قبل ترنم 7:30 1403
بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین برنامه صبح تهران 8:00 1403 بین ترنم 8:00 1403
قبل ازخانه ما 9:00 1403 قبل ازخانه ما 9:00 1403 قبل ازخانه ما 9:00 1403 قبل ازخانه ما 9:00 1403 قبل ازخانه ما 9:00 1403 قبل تکاپو 9:00 1403 قبل از توقف بی جا 9:00 1403
بین خانه ما 10:00 1403 بین خانه ما 10:00 1403 بین خانه ما 10:00 1403 بین خانه ما 10:00 1403 بین خانه ما 10:00 1403 بین تکاپو 10:00 1403 بین توقف بی جا 10:00 1403
قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل برنامه ساعت 11:00 11:00 1403 قبل از حرف تا واژه 11:00 1403
قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403 قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403 قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403 قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403 قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403 قبل ازآوای نیمروز 11:30 1403     1403
قبل از بحث روز 13:30 1403 قبل از بحث روز 13:30 1403 قبل از بحث روز 13:30 1403 قبل از بحث روز 13:30 1403 قبل از بحث روز 13:30 1403 قبل شطرنج با شیطان 13:30 1403 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1403
خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403 خبر 14:30 14:30 1403
قبل همسایه سلام 15:00 1403 قبل همسایه سلام 15:00 1403 قبل همسایه سلام 15:00 1403 قبل همسایه سلام 15:00 1403 قبل همسایه سلام 15:00 1403 قبل برنامه کله قند 15:00 1403 قبل برنامه ساعت 15:00 15:00 1403
خبر16:00 16:00 1403 خبر16:00 16:00 1403 خبر16:00 16:00 1403 خبر16:00 16:00 1403 خبر16:00 16:00 1403 خبر16:00 16:00 1403 قبل آوای امواج 16:00 1403
بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین عصر بخیر تهران 17:00 1403 بین آوای امواج 17:00 1403
قبل ورزش از رادیو تهران 18:00 1401 قبل ورزش از رادیو تهران 18:00 1401 قبل ورزش از رادیو تهران 18:00 1401 قبل ورزش از رادیو تهران 18:00 1401 قبل ورزش از رادیو تهران 18:00 1401 قبل ورزش ازرادیو تهران 18:00 1401 قبل جمعه سلام 18:30 1401
قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 قبل مسابقه صد درصد 19:00 1401 بین جمعه سلام 19:00 1401
بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 بین مسابقه صد درصد 20:00 1401 قبل برنامه ساعت 20:30 20:30 1401
قبل چراغ 21:00 1401 قبل چراغ 21:00 1401 قبل چراغ 21:00 1401 قبل چراغ 21:00 1401 قبل چراغ 21:00 1401 قبل برنامه ساعت 21:00 21:00 1401 قبل آب و تاب 21:00 1401
قبل برنامه ساعت22:30 22:30 1401 قبل برنامه ساعت22:30 22:30 1401 قبل برنامه ساعت22:30 22:30 1401 قبل برنامه ساعت22:30 22:30 1401 قبل برنامه ساعت22:30 22:30 1401 قبل قند پارسی22:30 22:30 1401 بین آب و تاب 22:00 1401

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000