تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸ لیست ۲

 قیمت ماهیانه ( ریال )پایان نصبابعادآدرسردیف
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۷۳۰۳X1518مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱۳۰۲X1657مدرس شمال به جنوب تقاطع بيهقي۲
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۶۲X1420مدرس جنوب به شمال پل مكانيزه ظفر۳
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۵۸X2024همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان۴
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۷۳۹۰X1610همت غرب به شرق پل سواره رو گاندي۵
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۷X1807باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو )۶
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۱۵X1610رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنياي نور۷
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۱۰X1520رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز۸
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۱۰X1210صدر غرب به شرق بعداز شريعتي۹
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۱۷X1220چمران شمال به جنوب پايين تر از يادگار مقابل آتي ساز۱۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۱۰X1810چمران شرق به غرب اول ولنجك روبروي پمپ بنزين۱۱
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۷X1807حکیم غرب به شرق روبروي ميلاد قبل از چمران۱۲
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱۳۰۷X1817تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقي استاديوم آزادي۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۶۳۰۷X1727حكيم شرق به غرب پل سواره رو كارگر۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۲X1032آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد۱۵
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۷X1507نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۴X1490خيابان ميرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس۱۷
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۷۳۱۵X1960نيايش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب۱۸
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۳۰۷X1807نيايش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد۱۹
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۴۱۰X1510صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت۲۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۷۳۱۰X1010 آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش۲۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۷۳۱۴X1816ستاري جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودي تهران كرج۲۲
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۰۲۶۵X1520جناح نرسيده به ميدان آزادي شمال به جنوب پل ورودي پايانه مسافربري غرب تهران۲۳
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۴۳۱۷X2117حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج۲۴
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox