به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸ لیست ۲

 قیمت ماهیانه ( ریال ) پایان نصب ابعاد آدرس ردیف
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۳۰۳X1518 مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر ۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۲X1657 مدرس شمال به جنوب تقاطع بیهقی ۲
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۶۲X1420 مدرس جنوب به شمال پل مکانیزه ظفر ۳
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۵۸X2024 همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان ۴
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۳۹۰X1610 همت غرب به شرق پل سواره رو گاندی ۵
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۷X1807 باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو ) ۶
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۵X1610 رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور ۷
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۰X1520 رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز ۸
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۰X1210 صدر غرب به شرق بعداز شریعتی ۹
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۷X1220 چمران شمال به جنوب پایین تر از یادگار مقابل آتی ساز ۱۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۱۰X1810 چمران شرق به غرب اول ولنجک روبروی پمپ بنزین ۱۱
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۷X1807 حکیم غرب به شرق روبروی میلاد قبل از چمران ۱۲
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۷X1817 تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقی استادیوم آزادی ۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۷X1727 حکیم شرق به غرب پل سواره رو کارگر ۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۲X1032 آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد ۱۵
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۷X1507 نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی ۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۴X1490 خیابان میرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس ۱۷
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۳۱۵X1960 نیایش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب ۱۸
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۳۰۷X1807 نیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد ۱۹
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴۱۰X1510 صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت ۲۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۳۱۰X1010  آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش ۲۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۳۱۴X1816 ستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودی تهران کرج ۲۲
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۶۵X1520 جناح نرسیده به میدان آزادی شمال به جنوب پل ورودی پایانه مسافربری غرب تهران ۲۳
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۳۱۷X2117 حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج ۲۴
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید